Skip to main content

Full text of "English-Borana Word List"

See other formats


English - Borana Word List 

Compiled by Rev. Vincent G. Stegman, C.S.Sp. r-j^ 


^JFTT'*' *»#! 
° * « ; 


PJ2475 


1 Jb% 


.S74 


L:!^ 


201 lx 


mil 


Spiritan 
Coll. 


^B t < > rJ Spiritan Collection 

Duquesne University 

The Gumberg Library 
Congregation of the Holy Spirit 
USA Eastern Province Duquesne University 

The Gumberg Library 
Rev. VAJicdvit G. St&gman, C.S.Sp, 
{LavaZ Hoo6e) Foreword 

In presenting this English-Borana word list it is necessary to explain 
a few things about the list. First of all, the word list is offered as an aid 
to any English speaker who is interested in learning the Borana lan- 
guage, a dialect of the widely spoken Oromo language of Ethiopia. 
The basis for this word list is Aadaa Boraanaa, A Dictionary of Borana 
Culture which was produced by Rev. Ton Leus and Cynthia Salvadori 
and published in March, 2007. 

Since many Borana words do not have an equivalent in the English 
language many words will not be found herein. For example, the 
names of many of the Borana religio-social ceremonies such as GUB- 
BISA, MOGATTI. Also, the English names of many of the trees and 
shrubs were not known by the authors of Aadaa Boraanaa so, only the 
few that were known in both languages can be found in this list. 

Over the years different methods of writing the Borana language 
have been developed in different parts of Borana-speaking country. 
The spellings given here follow the qnbee spelling which is common 
throughout the school system of the Oromiya Region of Ethiopia. 

Many Borana words have different meanings and connotations when 
translated into English. Therefore, it is advisable to use the Aadaa 
Boraanaa is the definitive text when using a particular word. It is 
strongly advised to consult a native Borana speaker for the exact 
meaning or connotation of any particular word. For example, "to beat" 
has twelve different words in Borana. which is the correct one to use in 
a particular context? "To increase" has ten choices. In an individual 
case which is the correct word to use? 

A few comments are in order about the pronunciation of Borana. 
The letter q is an explosive sound made by closing the throat when 
pronouncing it. It is a different sound from that of k. Ph is pronounced 
as the normal English p, not f as in English. Also, x is an explosive t, 
different from the normal t. Both are used in the Borana language. PJ2H15 

Rev. Vincent Stegman, C.S.Sp. 
Doqolle Catholic Church 2.CP 1 | x . Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

LYRASIS Members and Sloan Foundation 


http://archive.org/details/englishboranaworOOsteg a little n. - guurtoo-ni 

a lot n. - gurmuu-ni 

a while ago n. - qaataa-ni 

aardvark n. - olokee-ni; awwaaldiduu-ni 

aardwolf n. - goolloo-ni 

abandon v. - dida-didda; iraa gora; shaara-rta (Amh.); lakkisa-kifta; onsa-sita 

abscess n. -dullaa 

abdomen n. - huffaa-ni 

abide v. - qubadha-batta 

ability n.- qarumaa-ni 

able (adj.) - mooti 

able, be v. - dandaha-deeta 

abode n .- ciisaa-i 

abortion n. - salleesa-i 

and - - fi (suffix between two nouns) 

above (prep.) - gararroo; gubbaa; irra; ola-olitti 

above, be v. - olaana-nta 

abscess n. - dhullaa-ni; qanyara-i; qoorama-i; gilindee-ni 

absolve v. - araraama-mta; hiika-hitta 

absorb v. - dhuga-dhudda; liqimsa-sita; xuuxa-xuuxxa 

abstain v. - miira-miirta; hanqadha-qatta; laama-mta; laga-ladda; 

qooqaqooxxa-qooqahaqoofta; agaaba-bda 
abstinence n. - lagata-i 
abstinence n. - laamaa-ni; laamisa-i 
abundance n. - quufa; jafuna-i (Som.); birrii-ni; coonii-ni; 

(of milk) - mirga-i; badhaadha-ni; birrii-ni 

abundant (adj.) - badhaadha, badhaatu, badhaadha; xuxxuphe 

Abyssinian n. - Abashaa-ni 

accept v. - fuudha-fuuta; fuudhadha-dhatta 

accident n. - danuu-ni; mudaa-ni 

acclaim v. - ililisa-lifta 

accompany v. - gegeessa-sita 

accomplish v. - fita -fitta; v. - tuula-lta 

accusation n. - himachaa-ni; himachuu-ni; xoophee-ni 

accuse v. - himadha; kasasa-cca (Amh.) ; hima-himta 

accustomed to - v. mataqa-taxxa; matafadha-fatta 

ache v. - abaha ; mamarqama-mta 

acid, be v. - haddhawa-dhoofta 

acquire v. - bita-bitta 

act (quickly) v. - jarjara-rta; aariifadha-fatta 

act badly v. - galafadha-fatta 

act foolishly v. - sirga'a-goofta 

act slowly v. - babadaladha-latta 

add to v. - idaha-idaata; naqa-naxxa A A add v. - dabala-lta; fufa-fufta; fuffadha-fatta; mareera-rta; 

itti dara-darta 
addiction n. - araadda-i 
addition n. - mareeroo-ni 
adhere v. - maxana-nta 
adjust v. - taasisa-sifta 
adjustment n. - ta'isa-i 

administrator n. - shuumii-ni (Amh.); bulcaa-ni 
adopt v. - oromsa-sita 
adopted n. - xuxii-ni 
adore v. - lelisa-lifta; maleela-lta 
advice n. - marii-ni; (for marriage) hayuma-i 
adze n. - qottoo-ni 
afar (adv.) -laato 
affair n. - dubbii-ni 
afflict v. - godaha-daata 

afraid, be v. - luuxaha-xoofta; qaanjiba'a-boofta 
after (adv.) - duuba; eegi; egeri; gula; jennaani 
afternoon n. - saafaha-i; (mid afternoon) safaha guddaa; (late) safaha diqqaa; 

dufura-i 
afterwards (adv.) - duraana; gulaana; gana (Amh.); duuba- eegi; jennaani 
again (adv.) - ammalle 
again and again (adv.) - laakummaani 
age-set n. - hariyyaa-ni 
aggravate v. - findhaara-rta 
agile (adj.) - sabla, sablo, sablo 
agreement n. - kontoraata-i (Ital.) 
aim v. - daganna-nta 
aim, to v. - abirra-rta 
aimlessly (adv.) - lafiifo 
air n. - qileensa-i 

airplane n. - xuyyuura-i (Arabic); eroplena-i 
alarmed, be v. - fodarisa-rifta 
alcoholic drink n. - arraaqee-ni 
align v. - coroora-rta 
alike (adj.) - qixxee 
alive, be v. - jira -jirta 
all n. - jimla; cufa-ti; jiblaa-ni (Amh.) 
all days (adv.) - takhaan 
ally n. - kalchaa -ni 
aloe n. - hargeessa-i 
alone (adv.) - callaa; kopha; - tuu (suffix); 

be v. - ceeka'a-koofta; koomadha-matta 

along (adv.) - dhawwatu; dhaatu A alongside (adv.) - dhawwatu; dhaatu; qarqara-i 
also (adv.) - ammalle; -lie (suffixed to a noun.); 

even if- when added to a verb 
alternation n. - foloqa-i 
aluminum n. - saldaqqaa-ni 
always (adv.) - cufta-ti; yo chufa 
amaryllis n. - abraasaa-ni 
amass v. - tuula-lta 
amaze v. - mamsiisa-siifta 

amazed, be v. - mama-mamta; qunqumfadha-fatta 
amazement n. - bonbontii-ni 

ambush v. - ripha-phta; gaada-gaadda; hoomuu-ni + ciisa 
\mhara n. - Sidaama-ti 
amniotic fluid n. - oota-i 
among (prep.) - hiddu; jiddu; keessa, ke 
amount n.- lakawaa-ni; henna; haga-i; (large) - ruukoo-ni; (small) - xuunee-ni; 

qocaa-ni 
ancestor n- abbaaboo-ni, abbuturoo-ni 
ancient, be v. - rereepha-phta 

and so forth - -faa (suffix); e.g. . . . kudanifaa - about ten 
angel n. - malaikaa-ni (Swa.); ergattu Waaqa 
anger v. - si'eesa-sita; n. si'a-i; si'eesaa-ni; aara- i; dalansu-ni 
angle n. - solonqee-ni; dagalcha 
angry, be v. - dallana-nta; dheekama-mta; romma-ita; hinaafa-fta; mufadha- 

fatta; qunqumfadha-fatta; si'awa-si'oofta; wacifa-cifta 
angry, become v. - dheekama-mta; boba'a-beeta; gaaldaha-daata 
angry, make - bittisa-tifta 
animal n. ( hand-raised) - kunuuna-i; (wild) - bineensa-i, busawwa-i; (tame) 

hori-ni 
anklet n. (of metal) - koomee-ni 
announce v. - dha'a-doofta; odeessa-sita; lalabba-bda 
announcement n. - beesisa-i 
annoy n. - ceeqadha-qatta; dhiba-dhibda; gaalla-lta; hifachiisa-chiifta; 

maassa-sita; mitissa- sifta; nyagisa-gifta; nyalla-nyalta; gama-gamta 
annoyed, be v. - dallana-nta; hifadha-fatta; mufadha-fatta 
annul v. - jijjira- rta 
anoint v. - muuda-muudda 
anointment n. - muuda-i 
another n. - dhibii-ni; tokkolle; takkalle 
answer v. - jalaa qaba-qabda; owaadha-owaatta 
ant n. - xuxii-ni; suutaguba-i; (red) n. - mixaa-ni 
antagonistic, be v. - nyanyaha-yoofta 
anteater n. - olokee-ni; awwaaldiduu-ni 
anthill n. - kooba-di anthrax n. - cirmalee-ni 

anticipate v. - firisa -rifta 

anus n- bondee-ni; uduu-ni; munnee-ni 

anxiety n. - dhindhisaa-ni 

anything n.- womaa; womu; homaa 

apart (adv.) - gargari; kopha; qofa 

appear to be v. - fakkaadha-kaatta 

appear v. - futisa-tifta; suddenly - futuqa-tuxxa; mulladha-latta 

appearance n. - ila-ilti; malkii-ni (Amh.); bifa 
appendix n. - mata xeerii-ni 

appetite n. (big) - sabdi-ni (person with ) 

appointment n. - qataroo-ni 

applaud v. - ililisa-lifta 

appreciate v. - jaaladha-latta 

approach n.- dhiaadha-aatta; gareera-ta; uga-ugita 

approve v. - ee'ee jedha 

apron n. - (for the back) habaa-ni 

area n. - reera-i; fullaa-ni 

argue v. - falama-mta; falma-mita; morka-kita; morma-mita; morooma-mta 

argument n. - lolla-i; mormaa-ni; moroomaa-ni 

argumentative n .- araadda-i 

arid, be v. - goga-godda 

arm n. - harka-i 

armband n. - arboora-i 

armlet (ivory) n. - laakaa-ni; meeta-i 

armpit n. - bobaa-ni 

arms n. - masaraa-ni (Amh.) 

aroused, be v. - cokkisa-kifta 

arrange v. - coka-cotta- midhaassa-sita; taasisa-sifta; tolcha-chita 

arrangement n. - ta'isa-i 

arrest v. - qaba-qabda 

arrival n. - dhufa-ti; dhufisa-i; hordooffa-i 

arrive v. - dhaqaba-bda; dhufa-dhufta; gaha-geeta 

arrogance n. - koora-i 

arrow n. - lawwee-ni; (poisoned) - xiyya-ti; guubee-ni; laa-i; 

artery n. - gooha-i; idda-i 

artillery n. - masaraa-ni (Amh.) 

artisan n. - fuundii-ni (Swa.); ogeessa-i 

as before (adv.) - haguma silaa 

as long as (adv.) - haga 

ascend v. - kora-korta 

ashamed, be v. - ceera-rta 

ashes n. - daaraa-ni; iyaha-iyata 

ask v. - gaafadha-fatta A aspect n. - fula-i 

ass n. - rundee-ni; randa-iti; hudduu-ni; teessuma; tafa-i 

assemble v. - guura-rta; walti ba'a-baata 

assembly n. - kora-i 

assist v. - qorqora-rta 

assistant n. - makala-i; jaalaba-i (to a hayyu); qadadduu-ni; qadaddicha 

assumption n. - seetii-ni 

astonished, be v. - mama-mamta 

astonishment n. - mama-i 

at (prep.) - gara 

at least (adv.)- -lie (suffixed to a noun.); even if- when added to a verb 

at once (adv.) - yoosu 

at this/that time (adv.) - yoona-i 

attach v. - fanissa-nifta; maxtansa-sita 

attached to, be v. - qunxulefadha-fatta (a feeling); raraha-raata 

attack v. - duga-dudda; hadha-haata 

attain v. - ta'a-taata 

attempt v. - halaaqadha-qatta 

attendant n. - makala-i 

attractive n. (person or thing) - dabboo-ni; bissiqa-i 

auction n. - naadiaa-ni (Amh.); munaada 

auctioneer n. - naadituu-ni 

aunt - n. (maternal) areeraa-ni; (paternal) adaadaa-ni 

authority n. - baallii-ni; maftii-ni (Amh.) 

automobile n. - baabura-i (Amh.); konkolaata; mekinaa-ni 

aversion n. - balfa-i- jibba-i; jibbaa-ni; lolochiaa-ni; 

have v. didaha-doofta 

avoid v. - bokeefadha-fatta; ra mura-rta; ga-ladda; miliqa-lixxa; 

qooqa-qooxxa; qooqaha-qoofta; akkaara-rta; jiila, jiilta 
avoidance n. - lagata-i 
awaken v. - dammassa-sita 
away (prep.) - duraa 
away from (prep.) - biraa; irraa 
awe n. - saala-i; sodaa-ni 
awl n. - mutaa-ni 
awning n. - sharaa-ni (Amh.) 
axe n. - sookaa-ni (Swa.); agaraa-ni 
axe handle n. - suka-keeti A babble v. - batatisa-tifta; hofomfoladha-latta; n. - bakobarakoo-ni 

baboon n. - jaldeessa-i 

baby n. - cuqaa-ni; daima-i 

bachelor n. - qeeroo-ni 

bachelorhood n. - qeerumaa-ni 

back (of person) n. - dudda-i; (middle of...) habrattaa-ni; dubatta -ni 

backbiting n. - hammachaa-ni 

backbone n- dugunguruu-ni 

backside (of something) n. - duddaduuba-i; duddaduuboo-ni 

bad (adj.) - hammaa, hamtuu, hammo; (something) n. - sababba-i 

bad character n. - baddeesa-i 

bad luck n. - marqa-i; marqitii-ni 

bad mood n. - bagoo-ni 

badger n. - hammaa-ni 

bad-tempered, be v- si'awa-si'oofta 

bag - n. karerisa-i; borsaa-ni (Ital.); seeqa-i; kintaala-i; qaratiitii-ni; 

saanxaa-ni (Amh.); subba-i 
baggy, be v. - shoboka'a-koofta 
bake v. - wadda-waddita 
bald (adj.) - molu; be v. - moolawa-loofta; 

molmola-lta; molmmolfadha-fatta; n. mooluu-ni; boddaa-ni 
ball n. - kwaasii-ni 
banana n. - muuzii-ni (Amh.) 
band n. - maceera-i 
bandit n. - sargoo-ni; shiftaa-ni 
bangles n. - qilqilee-ni 
baptism n. - battisoo-ni (Swa., Eng.) 
baptize v. - battisa-tifta 
bar v. - danqara-rta (close with a bar/pole) 
barbecue v. - waxala-ta 
bare (adj.) - qullaa; sulla 

bare one's teeth v. - qiida-qiidda; n. qiidaa-ni; qiidee-ni 
bare, be v. - qullawa-loofta 
bark ( of tree) n. - qunchee-ni 
bark and chatter (of baboons) v. - bokisa-kifta 
barley n. - garbuu-ni 

barrel n. - barmeela-i' barmeena-i (Swa.); fuustaa-ni; fuutaa-ni (Ital.) 
barren, be v. - barbadda'a-doofta 
barren (animal) n. -harkuu-ni 
barren (woman) n. - masseena-i 
barren, place without water, hard soil n. - adaala-i 
barricade n. - meerii-ni; v. mereessaa-sita; (build a barricade) 
barrier n. - galloo-ni; ittisaa-ni 
barter v.- jijjira-rta; gurgura-rta B ,1 ase n. - jala-i; halkoo-ni; hunda-i 
basin n. - gabatee-ni (Amh.); saafa-i 
basket n. - dambishii-ni 
bat n. - raaree-ni 
bawl v. - carrisa-rifta 
be v.- jira -jirta 
be well v. - tola-tolta 
bead n. - immuu-ni; maka'ii 
beak n. - afaan 

bean, n. - baqilaa-ni (Amh.); halquuqaa-ni 
bear v. - baadha-baata; dhala-lta; obsa-obsita 
bear witness v. - dhugeessa-sita 
beard n. - areedda-I 
beast of burden n. - geejiba-i 

beat v. - buburusa -sita; babatisa-tifta; batisa-tifta; dana-dofta; dhaana-nta 
dhawwa-dhoofta; horda-dita; jaarsa-jaarsita; miica-miicca; qu'a-quuta; 
sukuuma-mta; tuma-tumta 
beating n. - dha'icha-i 

beautiful (adj.) - bareeda; midadu; midhaaga-midhaaddu; midhaago 
beauty n. - baredumaa-ni; midaguuma-ti 
because (conj.) - qooda+fi 
become light v. - bari'a-barita 
become v. - ba'a-baata; ta'a-taata 
bed n. - siriira-i (Gabra); sirree-ni; weeluu-ni 
bedbug n.- kitiyaa-ni 
bedroom n. - dhiibuu-ni 
bedsheet n. - buluu; ansolaa (Amh.) 
bee n. - rassaa-ni; waabee-ni 
beehive n. - gagura-ti 

beer n. - biiraa-ni; (honey beer) daadhii; bordee-ni (Amh.); farsoo 
beetle n. - bombii-ni (especially dung beetle) 
before (prep.) - qara; adoo, atoo 
beg v. - gunadha-natta; waakha-waatta 
beget v. - dhala-lta 
begin v. - jala qaba-qabda 

beginning n. - hunda; idda; sarii-ni (Amh.); qabaa-ni; qabiisa-i ; yayyaba-i 
behavior n. - addaba-i 
behind (prep.) - duuba 
beige (adj.) - magaala 
belch n. - de'uu-ni 
belief n. - dhugeefachaa-ni 
believe v. - amana-nta, dhugefadha-fatta 
belittle v. - cunqursa-sita; sambaaba-bda 
bell (wooden) n. - kokee-ni; haafaloo-ni B bellow v. - barooda-rootta; n. barooduu-ni; gooha-goota; oa-oota; 

olola-lta; marradha-tta; n. olola-i; ololchuu-ni 
bellowing n. - marra-i; marritii-ni; marrachaa-ni; marraareeba-i 
belonging to - tamuu (fern.); kamuu (masc.) 
belly (large) n. - borcii-ni 
bellows n. - buufaa-ni 
below (prep.) - gadi; ga; Jala; jalaa 
belt n. - gurdaa-ni; mishibii-ni; qabatoo-ni 
bench n. - marchumaa-ni; barchumaa-ni 
bend (downwards) v. - cilaqaha-qoofta 
bend n. - daba-i; meeluu-ni; mookoo-ni; qonyee-ni; v. qonyisa-nyifta; 

goba-bda 
beneficial (thing) n. - olaanicha-i 
bent v. - qonyadha-yaata; dhamooqa-mooxxa; meeladha-latta; 

mookadha-katta; gomphoola-Ita 
beside - (prep.) bira; cina (Guji); dhaatu; dhawwatu; gara 
better, be v. - gooma-mta 
between (prep.) - hiddu; jiddu 
beyond (in number) (prep.) - afaan 
big (adj.) - guddaa, guddoo, guddoo 
big (something) n. - kuma-i 
bigmouth n. - falqa-i 
billow v. - bokora-rta 
bind v. - duudha-ta; hidha-hiita 
bird n. - simpirree-ni; (tick bird) cirri-ni 
birr n. - birrii-ni (Amh.) Ethiopian currency 
birth n. - da'isa-i; v. - dhala-lta 
birth, give v. - da'a-deeta; dhala-lta; dibimbira-rta 
biscuit n. - biskutii-ni (Ital.) 

bit n. - cophaa-ni; saara-i; boocha-i (a small amount of something) 
bite v. - ciniina-nta; nyaadha-nyaata 
bits, small pieces n. - billee-ni; bit (little) n. - fooqoo-ni 
bitter, be v. - haddhawa-dhoofta 
bitter/poisonous n. - boraara-i 
black (adj.) -guraacha,guraatti,guraalle 
blackleg n. - harkaa-ni 
blacksmith n. - tumtuu-ni 
bladder n. - afuffaa-ni 
blade (of spear) n. - baliyoo-ni 

blanket n. - barangeeda (Swa.); birdilipsii-ni (Amh.); badoo-ni 
blaze v. - balalia-lita 
bleat v. - obobsa-ita 

bleating n. - marra-i; marritii-ni; marrachaa-ni 
bleeding n. - iddanaa-ni 

8 B B less v. - eebbisa-bifta 
blessed (adj.) - badhaadha, badhaatu, badhaadha 
blessing n. - eeba-eebbiti; baraka-i (Amh.); ayaana 
blind person n. - ballaa-ni 
blind, be v. -jaama-mta 
blindness n. - ballooma-i 
blink v. - liphisa-phifta; qisa-qicca 
blister v. - buqacha'a-choofta; risa-rifta or richa 
bloat n. - daraboota-I ( of cattle ) 
bloated (adj.) - raba 
block (cement)n. - blokeetii-ni (Eng.) 
blockage n. - ittisaa-ni 
blond (adj.) - culluu 

blood n. - dhamma-ti; dhiiga-i; (coagulated) - laabee-ni 
blood vessel n. - haammareessa-i 
blossom v. - oboora-rta; daraara-rta 
blouse n. - ubaara-i 
blow v. - buufa-fta; bubbisa-bifta 
bluff v. - jaja-jajja 

blunt (adj.) - dooma; sigiga,sigiddu, sigigo 
blush v. - diimeessa-sita 
boast v. - balda-dilta; n. - koora-i; baleela-lta; buupha-phta; buxuula-lta; 

dhaada-dhaadda; fokora-rta (Amh.); fuca-fucca; jaja-jajja; koora-rta; 

sibadha-batta 
boastful behaviour n. - buuphaa-ni 
boat n. - markaaba-i 
body hair n- dabassaa-ni 
body n. -nafa-i 

bogey man n. - olokhinna-i; bulguu-ni 
boil n. - dhullaa; qanyara-i; nyaqarsa-i 
boil v. - owwisa-wifta; waca-wacca 
boldness n. - jannooma-i; jannuma-i 
bolt for survival v. - xillisa-sita 
bolt v. - xiilladhaaba-bda 
bomb n. - bombii-ni (Eng.); fengi (Ita.) 
bone n. - lafee-ni; donkoo-ni; goblola; cabbata-i 
bonfire n. - goola-i 
book n. - kitaaba-i (Swa.) 
booty n. - dhiiroo-ni 

Borana n. - Boraana-i; Boraana boroo-Borana of the East, the original Borana 
border n. - daarii-ni; qarree-ni 
borrow v. - liqeefadha-fatta 
bosom n. - harma-i 
boss v. - moha-moota; n. mohaa-ni B both n. - lacuu-ni 

bother n. - moosaa-ni 

bother v. - caqacaqa-caxxa (Amh.); garagalca-cita; galma-galmita 

gorteefadha-fatta; maassa-sita 
bothersome person n. - nuumaassaa-ni 
bottle n. - dulloo; xaannusii (Amh.) 
bottle-top n. - qorkii-ni (Eng.) 
bottom n.- jala-i 
boundary n. - daarii-ni 
bow n.- guubee-ni 
bowels n. - saaba-i 
bowl n. - (of steel or plastic) baqulii-ni (Swa.); (wooden) - dhameelaa-ni; 

qorii-ni 
bowlegs n. - bagajaa-ni 
bowstring n. - ribuu-ni 

box n. - sanduuqa-i (Swa.); saatinaa-ni (Amh.) 
boy n. - (young) mucaa-ni; gurbaa-ni 
bracelet n. (aluminum) - qasa'a-i; qashawaa-ni; (ceremonial) - saqaa-ni; 

(copper) - laduu-ni; (plastic) - aagii; irroo-ni; maldaha-i; umura-i; xirroo 
brag v. - faarfadha-fatta; geerara-rta 
brake n. - farena-i (Ital.) 
branch n. - dammee; nimitaa-ni 

branch (for closing the kraal) n. - butumee-ni; butuma-ni 
brand n. - guba; milikeeta-i (Amh.); heeroo-ni; sumuda-i; v. - guba-gubda 
brave (person) n. - janna-i 
bravery n. - jannooma-i; jannuuma-i 
bread n. - daaboo-ni; qixxaa; furnoo-ni (Ital.) 
break v. - cabsa-ita; basaqa-saxxa; baqaqa-qaxxa; carassa-sita; kuta-kutta; 

qu'a-quuta; qurta-tita 
break in pieces v. - butucha-chita; buburusa-sita 
break loose v. - buuba-bda 
breakfast n. - qursii-ni (Amh.) 
breast n. - gurruu-ni; harma-i; qoma-ti; guntuuta 
breath n. - dhikee-ni; hafuura-i; qileensa-i 
breathe noisily v. - kuruufa-fta; korisa-rifta 
breed n. - idda-i 
brevity n. - gabaabina-i 
bribe n. - gubboo-ni (Amh.); gumboo 
bridewealth n. - qarata-i 
bridge n. - dildila-i 
bridge of nose n. - qofee-ni; konoona 
bridle n. - lugama-i 

brief (adj.) - gabaaba, gabaabdu, gabaabo 
bright (adj.) - qulqulloo; n. hadhoo-ni 

10 B lighten v. - caama-mta 

)rim n. - fitee-ni; qota-i 

)ring closer v. - gadiisa-dififta 

oring together v. - naaneessa-sita; walti dhi'eesa-sita 

bring v. - fuudha-fuuta; fida-fidda (Amh.) 

brink n. - edeeda-i; fitee-ni; ginrangira-i ; edeeda-i 

broad (adj.) bala, balo, balo; bakila 

broad, be v. - galma-mita 

broaden v. - fada-fadda 

broken, be v. - busuqa-suxxa; caba-bda; cita-citta 

brood v. - kumuda-mudda 

broom n. - haxawoo; haxawii; mataregiaa-ni (Amh.) 

brother n. - obboleesa-i; (pi.) obboleeyyaani 

brotherhood n. - obbolumaa-ni; obboleeyyuma-ti 

brother-in law n. - wasiila-i 

brown (adj.) - magaala 

browse v. - dheeda-dheedda 

bruise n. - dirmamuu-ni 

brush n. - burushii-ni (Eng.) 

brush v. - riga-ridda 

bubble up v. - burqa-qita 

bubble v. - koqa-koxxa; waca-wacca; ; n. koqisa-i 

bubbling v. - duta-dutta 

buck v. - filinqadha-qatta 

bucket (leather) n. - okholee-ni; (of giraffe hide) - ejabulaa-ni; baldii-ni (Amh.) 

bucking n. - filinqoo-ni 

buckle (metal) n. - libaaba-i (Amh.) 

bud - v. arareesaha-soofta, biqila-lta; tusa-tucca; tucha-chita 

buffalo n. - gafarsa-i; (calf) jadii-ni; amaartoo-ni (female buffalo); diramuu-ni 

bugs n. - khookoo-ni 

build v. - jaara-rta; ijaara-rta 

bulge v. - bokora-rta; okholadha-latta 

bulging, be v. - golompadha-fatta 

bull n. - hancaffa-i 

bullet n. - xiyyitii-ni 

bully v. - raka-ratta 

bullying n. - malfachaa-ni; rakuu-ni 

bundle n. - korojaa-ni 

burble v. - koqa-koxxa 

burden n. - baa-ni; ba'oo-ni; baachaa-ni; faa-ni 

burial n. - irreesa-i 

burn v. - boba'a-beeta; guba-gubda 

burning (feeling) v. - qarqarsa'a-soofta 

burning n. - bobaha-i 

11 burrow n. - dhukuu-ni; fuutuu-ni 

burst v. - baqaqa-qaxxa 

burst out v. - meexama—mta 

bury v. - irreessa-sita; awwaala-lta 

bush (area) n. - dagala-i; raaqa-i; danqaraa 

bush (thick) n. - bassa-i 

bush baby n. -gargarakaatoo-ni 

bush country n. - caaka-i (Amh.); danqaraa, raasaa; dagala 

bush crow n. - qaaqa'ii-ni 

bush n. - haafa-i; raaqa-i 

bushbuck n. - dikkulaa-ni 

bushy (hair) n. - geedii-ni; ginda-i 

business n. - daldala-i (Som.); dubbii-ni 

business, do v. - nagadha-gadda 

bustard n. (lesser) - laakama-i; hanqabii-ni 

but (conj.) - ammo; immoo; immooye; silaa; yokaani 

butt (of rifle) n. - sadaffi-ni (Amh.) 

butter v. - muuda- muudda; n. dhadhaa-ni, addanuu-ni ( fresh white butter) 

butterfly n. - billaachaa-ni 

buttock n. - rundee-ni- tafa-i 

button n. - qulfii-ni (Amh.); v. - qulfa-fita 

buy v. - bita-bitta 

buzz v. - burisa-rifta; ginniisa-iifta; huursa-sita; xiixa-xiixxa 

buzzing n. - bureesa-i; ginneesa-i 

by the way - (Interjection) hayyee B cab n. - (of car or lorry) gabbiinaa-ni (Ital.) 

cabbage n. - gomana; shaanaa-ni (Amh.) 

cafe n. - hotelii-ni (Swa.); buna bet (Amh.) 

calabash n. - balka-i; buqee-ni 

calf (camel) n. - orgee-ni; orgolee-ni 

calf (elephant) n. - lammee-ni; dannaba 

calf (of leg) n. - sarbaa-ni 

calf n. - waatii-ni (while suckling); waatiyee-ni; yabbii-ni (pi.) yabbiyyee-ni) 

call v. - iya-iyita; lalabba-bda; yaama-mta; n. iyana-ti; 

calling n. - yaamaa-ni; yaamicha-i 

callus n. - farsima-i 

calm down v. - bayanadha-natta 

calves n. - kateebuu-ni 

camel n. - dhufaala-i; gaala-i; ( male ) dareena-i ; gurboo-ni; (pi) gurboota-ti 

camel (type) n. - orqii-ni; ogoree-ni; (female) hallaa-ni 

camera n. - kameraa -ni (Eng ) 12 C amp n. - kambii - ni( Eng ) 

amp (of cattle) n. foora-i 

an n. - kubayee-ni 

ancel v. - dhiisa-dhiifta 

andle n. - shamaa-ni (Amh.) 

andy n. - karamellaa (Ital.) 

anoe n. - hoboloo-ni 

antle (of saddle) n. - randee-ni 

anvas n. - sharaa-ni (Amh.) 

any on n. - horraa-ni 

ap n. - koofia-ni; gulubii-ni 

ape n. - kaabbaa -ni(Amh) 

apture v. - booji"a-jita 

ar n. - makinaa-ni (Ital.); konkolaata; mekina 

aracal n. - gurraqaroo-ni 

arbuncle n. - nyaqarsa-i; dhullaa 

are for v. coka-cotta; ukha-utta 

are n. - hidhanuu-i 

areen v. - tittima-mta 

are free person n. - daaggaa-ni 

arefully (adv.) - laana; (emph.) laanuma; leeke; shonaani, sonaani 

areless person n. - adayyuu-ni; boosaha, shufuroo-ni, sufuroo-ni (Amh.) 

areless, be v. - gaffa-gafta 

aress v. - hoosa-sita; lelisa-lifta 

arry v. - baadha-baata 

arton n. - kartoonii-ni 

artridge belt n. - korojoo-ni 

arve v. - boca-bocca; hoqonqola-lta 

ash n. - beessee-ni 

astrate v. - tuma-tumta 

astrated n. - kolaa-ni 

atapult n. - guluba-i 

atarrhal fever n. -tummaa-ni 

atch fire v. - boba'a-beeta 

atch v. -ca'a-ca'ata 

attle n. - looni 

aught v. - xurifama-mta 

auldron n. - hibriiqa-i 

ause n. - marroo-ni 

:ause trouble v. - godaha-daata 

:auterize v. - guba-gubda 

:autious, be v. - eegadha-gatta 

:autiously (adv.) - leeke; laanuma 

:ave n. - goda-i 

13 C cavity n. - boolee-ni; goda-i 

caw v. - kaakkisa -kifta 

cedar n. - hindheensa-i 

celebration n. - jila-ti; bahaalii-ni (Amh.) 

cement n. - seementoo-ni (Eng.) 

center n. - wadhakkaa-ni; waljajjii-ni; badaassaa-ni; jidduu-ni 

ceremony n. -jila-ti 

certainly (adv.) - silaafta; mirkanna! 

cervix n. - muluuqaa-ni 

chaff n. - galabaa-ni; qola 

chain (metal) n. - sansalaata-i (Amh.) 

chair n. - marchumaa-ni; barchumaa-ni 

chalk n. - haama-i 

challenge v. - dorsisa-sifta; findhaara-rta; morka-kita 

challenge v. - findhaara-rta 

chameleon n. - gararraa-ni 

chance n. - boddaa-ni; milkii-ni; kaayoo-ni 

change v. - gargala-ta; jijjira- rta; milisa-sita; n. - foloqa-i 

channel n. - dololloo-ni 

chaplet n. malmalaa-ni 

character n. - amala-i; miira-i 

charcoal n. - cilee; cileettii-ni; kasala-i (Amh.); 

chase (for mating) v. - kurkura-rta 

chase away v. - gussa-gussita 

chase v. - reeba-bda; oria-orita; yaasa-yaafta; n. - bu'aa-ni 

chat v. - hasaha-soofta 

chatter v. - manaaga-naadda; (of baboons) v. - bokisa-kifta 

cheapness n. - kasaraa-ni (Swa.) 

cheat v. - daga-dadda; malteessa-sita; soba-sobda; daaleessa-sita 

cheater n. - falfaltuu-ni 

cheating n. - maltee-ni 

cheek n. - mallaa-ni 

cheerful n. - bissiqa-i 

cheetah n. - deeroo-ni 

cherish v. - amnadha-natta 

chest n. - handaraafa-i; qoma; laphee-ni; gollaa-ni 

chew v. - buburusa-sita; nyaadha-nyaata 

chick n. - ciiqoo-ni; cuqaa-ni 

chicken n. - lukuu-ni 

chickpeas n. - shumburaa-ni (Amh.) 

child n. - ilma-i; (pi.) ilmaan; ijoollee-ni 

childhood n. - hagamaa-ni 

chili pepper n. - barbaree-ni 

chilly, be v. - maganaha-noofta; chill n.- maganuu-ni 14 C chin n - areedda-i 

chip v. - wakara-rta; n. - falaana-i; filida-i 
chirp v. - xiixa-xiixxa 
chisel n. - maroo-ni; hooxxoo; 
choice n. - filaa-ni; filachaa-ni 
choke v. - fe'a-feta 
choking n. - fe'uu-ni 

choose v. - fila-filta; flladha-latta; kuradhaa-dhoofta 
Christian n. - kiristanaa-ni 
Christianity n. - kiristanumaa-ni 
chunk n. - karannee -ni 
churn v. - raasa-fta 
cigarette n. - sigaraa-ni (Swa.) 
circle n. - gaangoo-ni; korboo-ni 
circumcision n. - dhaqanqabaa-ni; v. dhaqanqaba qabda 
circumstance n. - hojjaa-ni 
cistern n. - boola-iti 
j civet cat n. - qirinjii-ni 
| clamor v. - dhuqisa-qifta 
| clan n. - gosa-i 

(clap v. - dhachisa-chifta; dhophisa-phifta 
(clapper (of bell) n. - misaa-ni 
I clasp n. (metal) - libaaba-i (Amh.) 
[ class n. (generation) - lubba-i 
j clatter v. - dhachisa-chifta 
i clavicle n. - ho'ee-ni 
! clay n. - faara-i 

clean (adj.) - adii; laala-i (Arab.); qulqullo 
clean off v. - xuruuradha-ratta 
clean v. - lambuuba-bda; riga-ridda; soqa-soxxa; sossa-sitaa; 

yuukha-yuutta 
cleanse v. - fala-falta 
cleansing n. - fala-i; falachaa-ni 
clear v. - soqa-soxxa; adj. - claqi 
clear, become v. - caama-mta 
clearing (small) n. - baqalla-ti; iblee-ni 
clearly (adv.) - diideese 
cliff n. - edeeda-i 

climb v. - kora-korta; yaaba-bda; ol ba'a-baata 
cling v. - maxana-nta 

clip n. (bullet clip of rifle) gaanii-ni (Amh.) 
clitoris n. - likina-i 
clock n. - sa'atii-ni (Amh.) 
close (be) (prep.) - aana; bira 15 C c close (distance) n. - ejata-i 

close to, be v- olaana-nta; uga-ugita; ruga-rudda 

close v. - cufa-cufta; cuqqaala-lta; (eyes) v. - dununfadha-fatta 

close well v. - xurisa-rifta 

closure n. - mingaa-ni 

cloth n. - carqii-ni (Amh.); wayaa-ni; bututuu-ni; jersii-ni (Som.); kurnyii-ni; 

cloth (coloured) n. - kulumphaa-ni; (fringed) - garbisaara-i; (white) - boftaa-ni; 

(for tobacco) - kitambaa-ni (Swa.); gaabii-ni (Amh.); white. cotton cloth.; 

shiritii-ni; abuyyadii-ni; obolloo-ni;(cotton, with pattern) - leensoo-ni 
clothe oneself v. - keeyyadha 
clothe v. - uyyisa-yifta; keeyyadha 
clothing n. - gaadha-i 
clouds n. - hafarfajii-ni 
clump n. - citaha-i 
cluster n. - jaldoo-ni 

cluster together v. - citaha-toofta; dira-dirta (always with wal) 
clutch v. - maxana-nta 
coagulate v. - kudhuba-da; itita-ititta 
coals n. - cilee-ni; cileettii-ni 
coat n. - kootii (Eng.) 
cobweb n. - raaphuphaa-ni; saaphuphaa-ni 
cockroach n. - barbaree-ni 

coenurosis n. - neural sickness of animals, n. - sirgoo-ni 
coerce v. - gibirsa-siita; ukuma (Amh.) 
coffee n. - buna-i; liilla-i 
coffeepot n. - jabannaa-ni (Amh.) 
cold n. - diilala-ti; diilaluu-ni; domfoofa-i; donfoofa-i; 

(weather) n. - dhamoocha-i; maganuu 
cold, be v. - maganaha-noofta; shiblalaha-loofta 
cold, feel v. - bitataha-toofta 
coldness n. - diilala-ti; diilaluu-ni 
collapse v. - cicha-cichita; jiga-jidda 
collarbone n. - ho'ee-ni 
collect v. - coonca-cita (usually + walti); faafa-fta; tuuteesa-sita; fila-fllta; 

guura-rta 
colobus n. (monkey) - weenii-ni 
colon n. - xeerii-ni 

color n. - bifa-ti; malkii-ni (Amh.); rangii-ni (Swa.) 
colostrum n. - kekii-ni; silla-i 

comb n. - fila-i; filansa-i; v. - fila-fllta; n. fila-i; filansa-i 
combine v. - maka-matta 
come v. - dhufa-dhufta 
come! - koottti!; koottaa! 
come after (prep.) - aana 

16 c come down v. - konkolada-laata 

come erratically v. - birrisa-rifta 

come near v. - dhi'adha-aatta; hiiqa-hixxa 

[come quickly v. - aariifadha 

jcome together v. - naanaha-noofta; walda'a-deeta 

coming (adv.) - gadhufu; n. - dhufa-ti; dhufisa-i 

[commerce n. - daldala-i (Som.) 

icommittee n. - koomtee-ni 

[communicate v. - dhageesisa-sifta 

community n. - uumata-i; warra-i; warreena-i 

jcompanion n. - garayyuu-ni; flra-i; tolaa; miila-i; waheela-i 

jcompassion n. - bojuu-ni 

jcompel v. - gibirsa-siifta; mitissa-sifta 

(compete v. - dogoma-mta; falama-mta; falma-mita; morka-kita 

competent (adj.) - mooti 

competition n. - dogomaa-ni; morka-i; morkachaa-ni 

I complain v. - gadooda-dda; nyalla-nyalta 

complete, be v. - hobaha-baata 

completely (adv.) - dhiko; sukumi 

comportment n. - amala-i 

compound n. - kambii -ni (Eng ) 

compress v. - shona-nta 

compulsion n. - mitoo-ni 

conceal v. - dhossa-sita 

concern n. - hidhanuu-ni; yaalicha 

conclude v. - cufa-cufta 

condemnation n. - mura-i; muransa-i 

conduct v. - oofa-oofta 

confer v. - kenna-kennita 

confidence n. - dhugeefachaa-ni 

confound v. - mamsiisa-siifta 

confused, be v. - jonja- jita; midhika-dhitta; bada-badda; goofisa-sifta; janja-jita 

confusion n. - wajaga-i 

congeal v. - kudhuba-da 

connivance n. - maltee-ni 

conquer v. - curda-dita; dabsadha-satta ; danqa-qita ; jaarsa-jaarsita 

conscience n. - beekumaa-ni; beeka-i 

consider v. - herrega-redda; laala-laalta; yaada-yaadda; kajeela -lta 

considerate (adj.) - naaso 

construct v. - jaara-rta; ijaara 

construct v. - kala -kalta 

consult v. - mariadha-riatta 

consultation n. - mariachaa-ni 

container n. - (for water) ammuyuu-ni; butee-ni; (wooden) dibbee-ni; ciicoo-ni 

17 container n. (4 gallons) dhebee-ni; (for butter) - buudaa-ni; 

(for soda) kateela-i; killa-i; sh'oo-ni 
contemplate v. - herrega-redda; kajeela -lta; yaada-yaadda 
contempt n. - balfa-i ; tuffii-ni 
content, be v. - gammada-madda 
contest n. - falamaa-ni; lolla-lolta 
continue v. - fufa-fufta 
continue v. - unta-untita; guula-lta 
contract n. - kontoraata-i (Ital.) 
converse v. - hasaha-soofta 
convulsions, have v. - birbirfadha-fatta 
cooked well v. - bilchaadha-chaata 
cooking pot n. - eelee-ni; sufuriaa-ni (Swa.); diftii; distii 
cool v. - kufa-kufta 
coolie n. - kulii-ni 
copper n. - sagaya-eeti 
copse n. - haafa-i 
copy v. - fakkeessa-sita 
cord n. - miseensa-i 

corner n. - konaa-ni (Engl); jiroo-ni (Ital.); dagalee-ni; rakkoo-ni; roga-i 
corpse n. - reefa-i 
corpulent (adj.) - tiira 
correct (adj.)- sirri; dhugaa 
correct v. - midhaassa-sita 
correct, be v. - diriira-rta 

correctly (adv.) - sirri; dhugaa; shonaani; sonaani; dhugumaa 
corrode v. - dandaha-doofta 
cost - n. gatii-ni 

cotton n. - jirbii-ni(Amh); shuufii-ni (Amh.) 
cotton plant n. - fuutaa-ni 
coucal (bird) n. - urdudee-ni 
cough v. qufaha-ta 

coughing n. - fe'uu-ni; gororsaa-ni; luuxa-i 
councilor n. - adullaa-ni 

count v. - heda-hedda; lakaha-koofta (Orom.); to'adha-atta 
counting n. - lakawaa-ni 

country n. (flat) - gaarjala-i; country(side) n. - badiaa-ni 
country person n. - nama badiaa; nama rayaa-ni (Swa.) 
courage n. - onnee-ni 
courageous, be - jabaadha, baatta 
cousin n. - dubrii-ni 
cover v. - daha-daata; - cubussa-sita; daboola-lta; diba-bda; suuqa-suuxxa; 

uyyisa-yifta; keeyyadha-atta; n. - gulubii-ni 
cover something v. - ilatefadha-fatta 

18 C covet v. - dareena-nta 

cow n. - sa'a, (pi.) sa'awani; (young female) goroomsa-i; raada; looni 

coward n. - daafanaa-ni; dannabaa-ni 

coward, be v. - abeeba-bda 

cowbell n. - korree-ni; saankura-i 

cowdung n - (dry) kosii-ni; (wet) dhoqee; cancana 

cowhide n. - itillee-ni 

co-wife n. - massanuu-ni 

cowrie (shell) n. - eleelaani 

crack v. - baqaqa-qaxxa; basaqa-saxxa; cira-cirta; falaxa-xxa; 

dhachisa-chifta; n. baqaqaa-ni; cabaa-ni 
crack, have v. - bututa, tutta 
cracked, be v. - falaana-nta; cita-citta 
crackle v. - baraqisa-qifta; kakisa -kifta; xaaxaha-xoofta 
crackling (sound) n. - wakii-ni 
cracklings n. - gugublee-ni 
cramps (of stomach) n. - maxana 
cranky, be v. - bitataha-toofta 
crave v. - dharaha-raata 
craving n. - dhawwa-dhoofta 
crawl v.- curruuqa-ruuxxa 
crazy person n. - maraataa-ni 
creak v. - baraqisa-qifta; kakisa -kifta 
create v. - uuma-ta 
creation n. - uumaa-ni; uumama-i 
crevice n. - gootuu-ni 
cricket n. - korophuu-ni 
cripple n. - naafa-i; v. naafisa-fifta 
crippled, be v. - kokotaha-toofta; okola-lta 
criticize v. tukiffadha-fatta 
croak v. - kaakkisa -kifta 
crocodile n. - nyaacha-i 
crook n. - mookoo-ni 
crooked, be v. - golompadha-fatta 
cross n. - masqala-i (Amh.); fannoo (Bor.) 
cross over v. - taakka-kita; dabra-barta;kara murre-murte 
cross, be v. -bitataha-toofta; bukana'a-noofta 
crotch n. - gombora-i ; kaaraa 
crouch v. - ripha-phta 
crow n. - haranqeessa-i 

crowd n. - beena-i; biyya-yiti; gumi; gubbaa-ni ; hedduu-ni; uumata-i 
crowd, be v. - guma-gumita; gobba-bita; tuuta'a-toofta; tucha-chita 
crowded (adj.) - mijuu 
cruel (adj.) - hammaa, hamtuu, hammoo 

19 C c crumble v. - burkutaha-toofta; caccabsa-ita;; buburusa-sita 
crush v. - carassa-sita; hurrawa-roofta; macarsa-sita; tuma-tumta; 

urba-urbita 
crushed, be v. - busuqa-suxxa 
crust (of salt) n. - muludee-ni 
cry v. - boo'a-boota; nyonyola-lta 
cry loudly v. - wakala-lta 
cry out v. - kolissa-sita 
cub (lion) n. - kublee-ni 
culmination n. - mingaa-ni 

cup n. - buduunuu-ni; muduunuu-ni ; kokii-ni (Amh.); kokobee-ni; kubayee-ni 
curds n. - itituu-ni; (of camels) chuuchee-ni; kalbaa -ni 
cured, be v. - fayya-fayyita 
curls n. - martii-ni 
curse v. - arabsa-sita; n. - abaara 
curtain n. - sharankii-ni (Gab.) 
curve n. - mookoo-ni; daba-i 
cut (fodder) v.- oka'a-okeeta 
cut (the throat) v. - gorraha-rata 
cut n. - madaa-ni 

cut off v. - bassa-bassita; irraa mura-rta 

cut v. - (grass) haama-mta; (bush) cira-ta; cira-cirta; kuta-kutta; mura-murta 
cyst n. - xandacha-i dagger n. - billahaa-ni; billawaa-ni 

daily (adv.) takhaan 

dais n. - madabbii-ni (Amh.) 

damage v. - madeessa-sita; nyaadha-nyaata; yakka-kita 

damp v. - qomora-rta; dhukuuda-kuutta; (adj.) jiida, jiitujiido 

dampen v. - dhukuusa-sita; quyisa-yifta; pers. quyifadha-fatta; - bilbila-lta 

dampness n. - dabana-i 

dance n. - sirba-i; v. sirba-bita; v. dhawwa-dhoofta 

dandruff n. - renjii-ni 

dangle v. - fanafadha-fatta; raraha-raata; rootisa-tifta 

dangling (thing) n. - soontoo-ni 

dark and dirty, be v. - leemaha-moofta 

dark and nice (thing) n. - kuula-i 

dark, become v. - bolgoda-dda; qaqa'a-qoofta 

darken v. - kuuladha-latta 

darkness n. - siphee-ni; dukkana-ti 

dash around v. - garmaama-mta 

date palm n. - meexii-ni 

daughter n. - dubra-dubarti; intala-lti 

20 D dawn n. - barii; boruu-ni; n.- haachata-i; ganama-i; ; v. - bari'a-barita: 

ganama-mta; haachata-chatta; bari'a-rita; iffa-ifta 
day n. - ardhaa-ni; guyyaa-ni 
day after tomorrow n. - iftaan 
daybreak n. - biiftuu-ni; ganama-i 
daylight n. - guyyaa-ni; orraa-ni; guyyaa guddaa 
death n. - du'iisa-i 
debt n. - liqee-ni(Amh.) 
decade n. - kurnya-i 
decay v. - shama-mta 
decayed v. - hofoofa-foofta 
deceit n. - sosobachaa-ni 
deceitful (person) n. - mixixama-i 

deceive v. - dogongora-rta; soba-bda; sosoba-bda; malteessa-sita 
decide v. - kuta-kutta; mariadha-riatta; mura-murta; itti mura-rta 
decision n. - maftii-ni (Amh.); marii-ni 
declare v. - baana-nta; diideesa-sita; hima-himta 
decorate v. - midhaassa-sita 

decrease v. - hamussa+jedha; v. - irraa mura-rta; kosa-kocca 
decree v. - seera-rta 
deep (adv.) - dheera; gadi; ga 
deepness n. - qilee-ni 
defeat v. - curda-dita; dabsadha-satta 
defend n. - cibra-rita; sima-simta 
defense n. - simaa-ni; simana-i 
deformation n. - madara-i 
defy v. - findhaara-rta; qiriba-bda; tura-turta 
deliberate v. - mariadha-riatta 
delicious, be v. - miyawa-yoofta 
deliver v. - kenna-kennita 
delivery n. -da'isa-i 
demolished v. - hofoofa-foofta 
demon n. - jinni-ni (Amh) 

den (hiding place) n. - aaroo, ni; goda-i; mandhee-ni 
dense vegetation n. - rima-i 
dense, be v. - gobba-bita; bora-borta 
dent n. - kakalawee -ni; mudhii-ni; v. mudheessa-sita 
dented, be v. - dhamooqa-mooxxa; mookadha-katta 
deny v. - dida-didda; kijjiba-bda 
depend on v. - abda, abdita 
despise v.- goyeessa-sita; qalada-ladda (Amh.) 
depopulate v. - onsa-sita 
depress v. mudheessa-sita 21 D depression n. - dareera-i; (small) n. - kolbaa-ni; - kakalawee -ni; 

kiliwee-ni; malbee-ni; malkaa-ni; mudhii-ni; 
deprive v. - dhabsiisa-siifta 
depth n. - dhidhima-i; dhimphuu-ni; qilee-ni 
deranged, be v. - midhika-dhitta 
descend v. - bua-buuta 

descendants n. - eegee-ni; miiloo-ni; maatii-ni; maayamaatii-ni 
desert n. - barayaa-ni; gammoojjii-ni; golboo-ni 
deserted place n. - alloo-ni 
deserted, be v. - ona-onta 
deserter n. - kaadaa -ni (Amh) 
desire v. - araadda-i; dareena-nta; daalaa-ni; v. daarima-mta; halcha-chita; 

mirqanna-nta; fedha-fetta; dharaha-raata; n. dharraa-ni; fedhii-ni 
despair v. - ufi jibadha-tta; abdi inqabu-bdu; n. - jibbaata-i 
despise v. - burungaha-goofta; balfa-fita; burungaha-goofta; miidha-miitta; 

tuffadha-fatta 
despising n. - qaldii-ni 
destiny n. - dhaacii-ni 
destitute v. - qolla'a-loofta; daara-rta 
destroy v. - laaba-laabda; qola-qolta; qunquma-mta; raawachiisa-chiifta; 

yakka-kita 
destroyed, be v. - raawadha-watta; dhuma-dhumta 
destructive, be v. - nyanyaha-yoofta; n. nyanyoo-ni 
detach v. - hiika-hitta 
detest v. - abaara-rta 
detour n. - martoo-ni 
devastate v. - onsa-sita 
develop v. - dagaga-gaada 
development n. - limaatii-ni (Amh.) 
devil n. - shexaana-i 
devious (person) n. - si'aasa-ni (Swa.) 
deviousness n. - si'aasaa-ni 
devoted to n. - marroo-ni 
dew n. - fixeesa-i 
dewlap n. - malulaa-ni; maala-i 
diarrhoea n. - albaatii 

diarrhoea, have v. - curra-rita; albaha-ta; ka'a-kaati gaaraa 
die v. - cicha-cichita; dua-doota; hobaha-baata 
different (adj.) - gargari 
difficult (situation) n. - hooloo-ni 
difficulty n. - dhiphuu-ni; dhiba; rakkoo-ni; nartii-ni (Amh.); raraha-i; 

difficulty v. have rakkadha-katta; gaargala-lta; sababba-i; 

dig v. - qota-qotta 

digging n. - qotii-ni; qotiisa-i 

22 D D dikdik n. - tarrii-ni 

diluted v. - soolaha-loofta; (adj.) soolicha, soolitti 

dim, be v. - wara'a-roofta; bcome dimimiisa-miifta 

diminish v. - caba-bta ; kosa-kocca; luha-lutta ; qaqalladha-latta 

diminished, be v. - koolataha-toofta 

dim-witted n. - gowwaa-ni 

dip (medicine) n. - gandaa-ni 

dip v. - cuupha-phita 

dipper - n. - buduuqoo 

direct (adj.) - qajeela, qajeeltu, qajeelo; v. qeefadha-fatta 

direction n. kara -ni 

directly (adv.) - burunto (Ital.) 

dirt n. - xurii-ni; dibiqii-ni (Amh.) 

dirty (adj.) - xurawa, xurooftu, xurawo; be v. - kotota-totta 

disagree v. - wal dida-didda 

disagreeable, be - v. haddhawa-dhoofta 

disagreement n. - ababaha; wal badii 

disappear v. - cali + jedha; bada-badda; (suddenly) - futuqa-tuxxa 

disapprove v. - balfa-fita 

disbelieve v. - ciicadha-catta; seessa-sita 

discord n. - wal badii 

discourage v. - balfisiisa-sifta 

discover v. - arga-gita 

discuss v. - qora-qorta 

discussion n. - marii-ni; marumaa-ni 

disdain n. - tuffii-ni 

disgrace v. - ceersa-sita; qaaneessa-sita (Amh.) 

disgust n. - balfa-i; v. - balfa-fita 

disgusted, be v. - lilikha-litta 

dish n. - sahanii-ni (Swa.) 

dishonest (adj.) - hammaa, hamtuu, hammoo 

dishonestly, behave v. - ofadha-fatta 

disintegrate v. - baqa, baxxa 

disinterested v. - irriha-rita 

dislike n. - lolochiaa-ni; v. - baga-badda; busheefadha-fatta; didaha-doofta; 

jibba-jibbita; qoxxisa-xxifta 
dislocate v. - miliqa-lixxa 

dislocated v. - buqa'a-qaata; n. - meeluu-ni; v. meeladha-latta 
dislocation n. - buqa'a-ni 
dismantle v. - diiga-diidda 
disoriented, be - janja-jita 
dispersed, be v. - firfirfama-mta 
disposition n. - amala-i; miira-i 
dispute v. - falama-mta; falma-mita; n. falamaa-ni; morma-mita; morooma-mta; 

23 disrespect v. - ceeqadha-qatta; tufadha-ta 
dissolve v. - baqa, baxxa; bulbula-lta; dhuuba-bda 

distance (adv.) - haloola; at a qorro 

distant (adv.) - fagoo; qalaama-i 

distended, be v. - xillibba'a-boofta 

distinct (adj.) - gargari 

distort v. - falfala-lta 

distracted, be v. - irranfadha-fatta 

distribute v. - hirra-hirta; qooda-qoodda 

distribution n. - qooda-i 

distrust v. - ciicadha-catta 

disturb v. - caacursa-sita ; cunqursa-sita; tuqa-tuxxa; laaba-laabda; 

disturb v. - makharsa-sita; xaaxaha-xoofta 

disturbance n. - baqaa-ni; xaaxaa-ni 

disturbed, be v. - bakaka-katta; goofisa-sifta 

ditch n. - boola-iti 

dive v. - lixa-lixxa 

divide v. - firfirsa-sita; firfita-fitta; foo"a-ta; fotoqa-toxxa; kuta-kutta; 

qooda-qoodda 
divided, be v. - cita-citta 
divination n. - faala-i 
division n. - qooda-i 
dizziness n. - xiraa-ni 
dizzy, be v. - wareera-rta 
do v. - goodha-dhatta (Shoa) ; tolcha-chita 
do again v. - lammeessa-sita 
do bad things v. - falfala-lta 
do quickly (adv.) shafi (used with jedha) 
do rapidly v. - sampha-phita 
docile (adj.) - kasso 

doctor n- (traditional) cirreessa-I; doktor (Eng.); daktarii (Swa.) 
dodder v. - leleqa-lexxa 
dog n. - sarree-ni; cuqaa-n; sologee-ni 
donkey n. - harree-ni; (stallion) - moochoo-ni; foal n. - bukura-i ; 

(female) bukee-ni 
door n. - sanqaa-ni (Amh.); balbala; korboo-ni 
doorjamb n. - mikikila-i 
doorway n. - balbala-ti 
dossier n. - doosii-ni (Fr.) 
double v. - lammeessa-sita 
doubled n. (something) - miirree-ni 
doubt v. - busheefadha-fatta; seessa-sita; seessefadha-fatta; 

n. - bonbontii-ni; tantammii-ni 
dove n. - saphaliisa-i 

24 D D downpour (of rain) n. - tamna 

dowry n. - qarata-i 

doze v. - hirriiba-bda; hochiisa-chiifta; muga- mudda 

drag v. - tirsa-sita 

draw a line v. - taraara-rta 

draw close v. - hiiqa-hixxa 

draw out v. - baasa-baafta 

draw water v. - too'a-toota; waraaba-bda 

draw-bar n. - gindaa; mofara-i (Amh.) 

dread n. - sodaa-ni 

dream n. - daayyaa-ni; objuu-ni; v. - objadha-jatta 

dress up v. - fefadha-fatta 

dress v. - keeyyadha-yatta; n. - (leather) gorfoo-ni; (of leather) - gabbara-i; 

wayaa 
dribble v. - goroora-rta; gilgila-lta 
drink v. - dhuga-dhudda; liqimsa-sita 
drinking glass n. - burchuqoo-ni (Amh.) 
drip v. - biifa-fta; copha-cophxa; dhimpha-phita 
drive away v.- gussa-gussita 
drive v. - oofa-oofta; sulcha-chita 

drizzle v.-gilgila-lta; n. - ebelee-ni; gilgil; qachacha-i; sorroo-ni 
drool v. - goroora-rta; lolochia-chita 
drop n. - cophaa-ni 
droppings n. -buruurii-ni 
drought n. - bona-i; oolaa-ni 
drown v. - liqimisa-sita 
drowsiness n. - muusoo-ni 
drowsy, be v. - muga-mudda; (adj.) muga, mudda,muga; 

muusaha-soofta 
drum (metal) n. - barmeela-i; barmeena-i (Swa.); dibbee-ni 
drum v. - dhawwa-dhoofta 
drunk, be v. - macha'a-choofta 
dry n. - gorma (Amh.); (completely) v. - qawwisa-wifta; kafafa -fta; 

boneessa-sita; goga-godda; gossa-sita; xoolaga-laadda 
dry area n. - barayaa-ni 
dry season n. - bona-i 
dry, be v. - buka'a-kaata 
dry, become v. - qorqooraha-roofta; gu'a-guta 
duiker n. - (red) abrojii-ni - see abroolee; kuruphee-ni 
dull (adj.) - dooma; sigiga, sigiddu, sigigo 
dumplings n. - kurkurfaa-ni (Konso) 
dung n. - faandoo-ni; udaani 
dusk, become - dimimiisa-miifta; bolgoda-dda; n. galgala-i 25 dust n. - awaara; sha'ee-ni; dibiqii-ni (Amh.); bubuka; 

dhukee-ni; ruruma-i; ruusoo-ni 
dust v. - haxaha-xata 
dustpan n. - harmoo-ni 
dusty, be v. - buka'a-kaata 
dusty, become v. - hurantaha-toofta; burquqa-xxa; burquqaha-qoofta; 

dhukawwa-koofta 
dwarf n. - ruphaa-ni 
dwarfish (adj.) - tuura 
dwell v. -jira- jirta 
dye (red) n. - machallaa-ni 
dye v. - halla-lita; hallu-ni 
dynamite n. - baruda-i each one n. - namuu-ni 

eagle n. .- risaa-ni 

ear n. - gurra-i; (of sheep) n. - nyuura-i 

earlobe n. - nyabaa-ni 

earnestly (adv.) - shonaani, sonaani 

earth n. - biyyee-ni; lafa-ti 

earthworm n. - dubriisa-i 

earwax n. - gurra-i; guurii-ni 

east n. - boroo-ni 

easy (adj. ) dhedhanno 

eat v. - nyaada-ta; rumma-rumta; well v. - gaadha-gaatta; 

(greedily) v. - raama-ta; 

(too much) v. - quranqurawa-roofta; 

echo n. - hogaa-ni; echo v. - giria-sifta; qilisa-lifta; n. qileesa-i 

economize v. - qusadha-satta 

edge n. - edeeda-i; raraatoo-ni;; qarqara-i; gombisa-i; fitee-ni; giraaba-i; 

qarree-ni; 
egg n. - buuphaa-ni, okokaani 
eight n. + adj. - sadeeti 
eighth n. - sadeeteessoo-ni 
eighty n. - sadeetama 
ejaculate v. - naqa-naxxa 
elastic, be v. - huruffaha-foofta 
elbow n. - ciqilee-ni 

elderly n. - (person) jaarsa-i; jaartii-ni (pi.) jaroollee-ni- jaroota-ti 
elect v. - kuradhaa-dhoofta 

elephant n. - arba-i; dannabaa-ni; calf n. - rodisa-i 

elope v. - hawasha-wadda; heeruma-mta 
elopement n. - heeruma-i 

26 D E emaciated, become v. - haaladha-latta 

embankment n. - edeeda-i; goobsoo-ni 

embarrass v. - ceersa-sita; qaaneessa-sita (Amh.); dhiba-dhibda; 

dhajiifadha-fatta 
embarrassed, be - ceera, rta; luuxaha-xoofta; luuxaha-xoofta 
embarrassing, do v. - faffaha-faffoofta 
emerge safely v. - qobadha-batta 
empty, be v. - barbadda'a-doofta; ona-onta; qullawa-loofta; 

(adj.) duwwa; qullaa; sigiga, sigiddu, sigigo; sulla 
encircle v. - marsa-sita 
encircled, be - gingeesa-sita 
enclosure n. - gola-ti; maraa-ni; moonaa-ni 
end n. - mummee-ni; v. mummaha-moofta; mingaa-ni; qitisuu-ni; qota-i; 

qutisuu-ni 
end part n. - eegee-ni 
end v. - fita-fitta 
endurance n. - obsa-i; obsaa-ni 
endure v. - obsa, obsita 
enemy n. - nyaapha-i; siddii-ni 
energetic (adj.) - jabaa, jadbuu, jaboo; (pi.) jajjabaa 
enjoy v. - gammada-madda 
enlarge v. - hiifadha-fatta 
enmity n. - ormooma-i 

enormous n. - bachaa-ni (Guji); waan guddoo 
ensete n. - qaancha-i (Amh.); warqii 
enslave v. - booji'a-jita 
enter v. - duuda; seena-nta 
entertainment n. - kofalchiisaa-ni 
entrails n. - marumaani 
entrance n. - afaan 
entrust v. - kenna-kennita 
enumerate v. - to'adha-atta 
envelope n. - postaa-ni (Ital.) 
envy v. - qoxxisa-xxifta; n. qoxxee-ni; hinaafaa-ni 
ephemeral fever (cattle) n. - buta-i 
equal n. - wadhakkaa-ni; qixxee 
era n. - bara; jabanna-i; hojjaa-ni 
erect v. - dhaaba-dhaabda: (adj.) - looko 
erectness n. - huriisa-i 
err v. - lufa-lufta; wallaala-lta 
erupt v. - farqadha-qatta 
escape n. - baqa-i; ba'iisa-i; fitee-ni; v. - duraa ba'a-baata; jalaa ba'a-baata; 

duraa mura-rta; fiiga-fiidda; miliqa-lixxa 
escort n. - waheela-i 

27 E esophagus n. - liqimsaa-ni 

establish v. - qubadha-batta; teessisa-sifta 

esteem n. - saala-i; v. - saada-saadda 

et cetera - -faa (suffix) 

eunuch n. - mureessa-i 

euphorbia n. - adama, harkeena; hangayyaa-ni; finger euphorbia - aanoo; 

harkeena 
evade v. - duraa ba'a-baata; jalaa ba'a-baata 
evaporate v. - damfa-fita 
evaporation n. - aara-i 
evasion n. - miliqa-i; baqa-i 
evasive (person) n. - mixixama-i 

even - -lie (suffixed to a noun.); even if- when added to a verb 
even if, even though - ado+lle 
evening n. - galgala-i 
everybody n. - namuu-ni 
everything n. - cufa-ti; jiblaa-ni (Amh.); jimla 
evil (adj.) - hammaa, hamtuu, hammoo 
evil (person) n. - gudaabee-ni 
evil eye n. - budaa-ni; buda-ti; dhora-ti 
evil spirit n. - jinnii-ni (Amh.); shexaana-i 
evildoer n. - mookicha-i; haraamticha-i 
exactly (adv.) - uma (suffix); qixxee 
exaggerate v. - boonsa-sita; wirsa-sita; gumbisa-fta 
examination n. - fatana-i (Amh.); ilaalachaa-ni 
examine v. - ilaala-lta; marmaara-rta; midhaafadha-fatta 
example n. - fakkeena-i; falakeesa-i; qota-i; raraha-i; roga-i 
exasperate v. - hifachiisa-chiifta 
exasperated, be v. - aara-rta 
excavate v. - qota-qotta 
excavation n. - qotii-ni; qotiisa-i 
exceed v. - caala-lta 
excel v. - caala-lta 
excellent (adj.) - fullaa 
except (prep.) - malee 
exchange v. - gurgura-rta; jijjira -rta 
excite v. - laaba-laabda 
excited, be v. - buraaqa-raxxa; cokkisa-kifta; mirqaana-nata; rifadha-fatta; 

wareera-rta 
excitement n. - koqisa-i; rifachaa-ni 
excreta n. - udaani 
excused, be v. - dhiifama-mta 
exhale v. - aara-rta 
exhaust v. - fita-fitta; ijeesssa-ijeefta 

28 E exhausted, be v. - mamarqama-mta; dadhabba-bda; gagaba-bda 

existence n. - adunyaa-ni ; jira -jirta 

expand v. - buupha-phta;; tiibba'a-boofta 

expect v. - eega-eedda 

expectation n. - eegachaa-ni 

expert (about horses) n. - boquu-ni 

expert n. - fuundii-ni (Swa.); ogeessa-i 

explain v. - diideesa-sita 

explode v. - dibbisa-bifta; tokka'a-kaata (Amh.) 

exploiter n. - nyaatuu-ni 

explosion n. - billa-i (Amh.); bombii-ni; dibbeesa-i; dibbiisaa-ni; dibla-liti 

express v. - maladha-latta 

extend v. - diriirsa-sita; unta-untita 

extensive, be v. - galma-galmita 

exterminate v. - rawachiisa-chiifta 

exterminated v. - raawadha-watta 

exterminated, be v. - dhuma-dhumta 

extinguish v. - dhaamfa-fita 

extremity n. - fiixee-ni 

exult v. - faarsa-sita 

exzema, contagious n. - adarraa-ni, a disease of cattle 

eye (swollen) n. - bokkoo-ni 

eye n. - ila-ilti 

eye socket n. - jeema-i 

eyeglasses n. - mititirii-ni 

eyelet n. - funaleessa-i E F face n. - fuula-i 

factory n. - fabrikaa-ni (Ital.) 

fade v. - xoolaga-laadha 

faeces n. - udaani 

fail v. - dhaba-bda; baadha-baatta; dhibaadha-baatta; hanqadha-qatta; jiga-jidda 

fail one's duty v. - babadeessa-sita 

faint v. - gagaba-bda: (adj.) - coora-i 

fair (adj.) - culluu 

faith n. - dhugeefachaa-ni; amantii-ni 

fake v. - buxuula-lta 

falcon n. - qoree-ni 

fall v. - bua, buuta; qaari'a-rita; jiga-jidda; konkolada-laata 

falsify v. - jijjira -rta 

falter v. - silala-ta 

fame n. - gurra-i 

familiarity n. - geerumaa-ni 

29 family n. - warra-i; warreena-i 

famine n. - beela-ti 

fan n. - hafarree-ni 

fang n. - gaadee-ni 

far (adv.) - fago (of time or space) 

far away (adv. ) - dhidhima-i 

farmer n. - gabbaree-ni (Amh.) 

fart n. - shikee-ni; dhuufa-i; v. shikisa-shikicca; koka-kotta; dhuufa-ta 

fast v.- agaaba-bda -ni; burunto (Ital.) 

fasten v. - fanissa-nifta 

fastened v. - xurifama-mta 

fasting n. - agabuu-ni; xoomii-ni (Amh.) 

fat (adj.) - gabba, gabbo, gabbo; n. ( around the stomach) n. - moora-i; 

cooma-i; dhadhaa-ni; qorra-i; fat (of throat) - qunee-ni; 

(person) - kotomboola-i 

fat, be v. - dhofaha-foofta; dhodhofaha-foofta; dhofoka-fotta; kulalaha-loofta 

father n. - abbaa-ni 

fatherhood n. - abbooma-i 

fatness n. - gabbina-i 

fatty (adj.) - cooma, coomtu 

fault n. - yakka-ni 

fear n. - birraa-ni; sooda; bokaraa-ni; bokarfachaa-ni; v. bokeefadha-fatta; 

bakaakaa-ni; birradha-ratta; naasuu-ni; rifachaa-ni; sodaa-ni; umna-i; 

koolee-ni; koolawaa-ni; giddaha-doofta; laga-ladda; nyaraha-raata; 

saalfadha-fatta 
fearful, be v. - na'a-naata 
fearlessness n. - jannooma-i; jannuuma-i 
feather n. - koola-i 

feeble (thing or person) n. - laacaa-ni 

feeble, be v. - mujuja-mujujja; qodhabaha-boofta; soonso'a-soofta 
feeble, become v. - qerebadha-batta; n. animal - qerebaa-ni; 

qerebduu-ni 
feebleness n. - lulama-i; lulamaa-ni 
feed v. - gololca-chita; soora-rta 
feeding n. - golola-i 

feel better v. - bayanadha-natta; miira-miirta 
feel unwell v. - golgolaha-loofta 
feelings n. - ribuu-ni 
female donkey n. - bukee-ni 
fenugreek n. - fixoo-ni 
fermented, be v. - buka'a-koofta 
fertile place n - rifanoo-ni 
fertile, be v. - haawwoma-mta; hosooba-bda 
fetch v. - fuddha-fuuta; fida-fidda (Amh.); (water) v. - dhaacha-chita; 

30 F fetters n. - haabbaassa-i (Amh.) 

fever n. - qandhoo-ni 

feverish, be v. - qandhadha-dhatta 

few (adj.) - gari; saara-i 

field n. - obru; masaa-ni (Amh.) 

fifty n. - shantama-i 

fig tree n. - odaa-ni 

fight n. - lolla-i 

figs (wild) n. - qilxaa-ni 

file (metal) n. - shiifa; sofaa-ni (Amh.); masagaba-i (Amh.); moroda-i (Amh.) 

fill v. - cubussa-sita; (up) v. - tinfa-fita (for solids) 

fill a hole v. - suxa-suxxa; duucha-chita; guuta-guutta; quubsa-sita 

filled, be v. - conaha-noofta; quufa-fita 

film n. - qooflraa-ni 

filter v. - dhimbiiba-bda; n. dhimbiiboo-ni 

filth n. - xurii-ni 

filthy (adj.) - xurawa, xurooftu, xurawo 

filthy, be v. - kodhofaha-foofta 

final (thing) n. - qitisuu-ni 

final decision n. - mummee-ni 

final one n. - qutisuu-ni 

financial loss n. - kasaraa-ni (Swa.) 

find v. - arga-gita; mullisa-lifta 

fine n. - gatiii-ni; qitaatii-ni (Amh.); qakhee-ni 

finger n. - quba-i 

fingernail n. - qeencha-i 

finish (a case) v. - itti mura-rta 

finish v. - buufadha-fatta; fita-fitta; keessaa ba'a-baata; mummaha-moofta; 

mummeessa-sita; qola-qolta; qunquma-mta; n. qutisuu-ni 
finished v. - laayyuu, to form the past perfect; 

completely v. - mutuqa-tuxxa; 

(adj.) - muluuqi; dhuma-dhumta; dhumadha-mattta ; hobaha-baata 
fire n. -ibidda-i 
firefly n. - bilituu-ni 
firesticks n. - uchuma-ti 
firewood n. - qoraani 
firing pin n. - qulaa-ni 
firm, be v. - bora-borta 
first(ly) (adv.) - qara; tokkeesso 
first thing n. - matooma-i 
first-born n. -(son) angafa-I 
fish n. - qurxummii-ni 
fist n. - tantoomoo-ni; tantoomuu-ni 
five n. (adj.) - shani 

31 F flame n. - ibidda-i; bobaha-i 

flap n. - gurra-i 

flash v. - hanga'a-gaata; ibsa-sita 

flashlight n. - batterii-ni (Eng.) 

flat, be v. - haffalaha-loofta 

flatten v. - looba-bda; luceesa-sita 

flatulate v. - koka-kotta; dhuufa-ta 

flay v. - dhubissa-bifta 

flea n. - taffii-ni 

flee v. - fiiga-fiidda; soka-kita; xillisa-sita 

flesh n. - fooni; radduu-ni 

flicker v. - liphisa-phifta 

flight n. - baqa-i; barrisaa-ni; reebuu-ni 

flood v. - farqadha-qatta; lollaha-laata; n. lollaa-ni 

flour n. - (wheat) duqe; burkii-ni; (maize) boshee-ni; 

(in general) - daakuu-ni 

flourish v. - sararfadha-fatta 

flow v. - madda-maddita; yaa'a-yaata 

flower(s) n. - daraaraa-ni; obooraa-ni 

flutter v. - holladha-latta 

fly n. - bokee-ni; sorondiisa-i; tiite-ni; hiddaa-ni 

fly out v. - finiina-nta 

fly v. - barrisa-rifta; xuyyuura-rta 

fly whisk n. - dhowwaa-ni 

foal n. - (of donkey) bukura-i 

foam n. - hoomacha-i 

fodder n. - oka'a-i 

foetus n. - rimaha-i; rimaya-i 

fog n. - hurii-ni 

foggy, be v. - huraha-roofta 

foggy, become v. - hurantaha-toofta 

follow closely v.- himaana-nta 

follow v. - boona-nta; hordooffa-fta; reeba-bda 

following (prep.) - gula 

food n. - sagalee-ni, anqarsa-ni (first food given to a newborn baby); 

; for journey - wareega-i; n. - soora-ti 

fool n. - daallee-ni; monyii-ni (Amh.); gadareesa-i; roodaa-ni 

foolish (adj.) - gowwa 

foot n. - miila-i 

foot and mouth disease n. - gaandilee-ni; oyallee-ni 

foot of mountain n. - wadaa-ni 

footprint n. - faana-ti 

for - -fi (suffix) 

for instance - -faa (suffix) 

32 F for reason that (conj.) - qooda+fi 

for you - sii (dative) 

forbid v. - dhoqqa-dhowwita; dhowwarta-dhorta 

force v. - gibirsa-siifta; sulcha-chita; ukuma-mita (Amh.); xixa-xixxa; 

n. - irree-ni 
ford n. - malkaa-ni 
forearm n. - dhundhumoo-ni; irree-ni 
forecast v. - faga-fadda 
forefather n. - abbaaboo-ni 
forehead n. - adda-iti 
foreigner n. - ferenji-ni (Amh.); 
foreleg n. - harka-i; irree-ni 
foresee v. - faga-fadda; raaga-raadda 
foreskin n. - qolofa-i 

forest n. - (dense) bassa-i; cakka-i (Amh.); danqaraa, raasaa. 
forestall v. - firisa-rifta 
foretell v. - raaga-raadda 
forget v. - coora-coorta; irranfadha-fatta 
forgetful, be v.- wagaggaha-goofta 
forgive v. - araraama-mta 
forgiveness n. - bojuu-ni 

fork n. - kaaraa; dhanquu-ni; for eating - shuka-i 

fork v. - bargafadha-fatta 

forked n. - kabeeloo -ni 

form (good) n. - foormii-ni (Ital.) 

formerly (adv.) - qara 

fortify v. - dhikissa-sita 

fortunate (adj.) - badhaadha, badhaatu, badhaadha; milkawa-koofta 

fortune n. - dhaacii-ni; gaara-i; milkii-ni; kaayoo-ni; ayaana-i 

forward v. - erga-gita 

foster (parent) n. - gayya-ni 

foul-smelling n. - burantaa-ni 

foundation n. - hunda-i; yayyaba-i 

four n. (adj.) - abraanu, afuri 

foursome n. -abraanuu 

fourth n. (adj.) - abreesso, afreesso 

fox n. - gedala-ti; bat-eared maddaa-ni 

fractured v. - busuqa-suxxa 
fragile (adj.) - happhi; qafiifa 
fragrance n. - ulaa-ni 
fragrant, be v. - urga'a-goofta 
frail (adj.) - happhi; qafiifa 
frail, be v. - wintaha-toofta 
frame (wicker) n. - manoo-ni 33 F F francolin n. - caaqarrii-ni; gororii-ni; cuuquruu-ni 

frantic, be v. - wareera-rta 

fraud n. - sosobachaa-ni 

free v. - hiika-hitta 

freed, be v. - baafama-mta 

freedom n. - (Orom.) bilisumaa-ni; balchumaa; ba'iisa-i; dhiifama-i; dhiisama-i 

frequency n. - guddina-i 

fresh (adj.) - qabana, qabantu, qabana; qabanawwwa, qabanooftu, qabana'o 

fresh (thing) n. -kachuu -ni 

fresh, be v. - bosoona-nta; faltaha-toofta 

freshness n. - qabana-nti 

Friday n. - arbii-ni 

friend n. - fira-i; garayyuu-ni; tolaa-ni; toltuu-ni 

fright n. - gugachaa-ni; murgama-i; sodaa-ni; umna-i 

frighten v. - lubbeessa-sita ; naasisa-sifta; rifachiisa-chiifta; sodaachisa-chifta; 

xixa-xixxa 
frightened, be v. - cicha-cichita; murgama-mta; rifadha-fatta 
frisk v. - garmaama-mta 
frog n. - raacha-i 

frolic v. - garmaama-m-nita; sambaaba-bda 
from (prep.) - haga 
from above (prep.) - irraa 
from what place? - garami? 
from where? - me? 
front n. - fuula-i 
front room n. - badaa-ni 
froth n. - hoomacha-i 
fruit n. - midhaani 
fry v. - kalankalla-lta 
fulfill v. - guuta-guutta 
fulfilled v. - laayyuu, to form the past perfect 
full (adj.) - mijuu; xili 
fumigate v. - qoraasa-raafta 
function poorly v. (caus.) - moosa-sita 
fungus n. - marqoo-ni 
funnel n. - dhimbiiboo-ni 
fur n. - rifeensa-i 
furrow n. - boii-ni 

future (adv.) - egeri; eegee-ni; in the takaa tana 

fuzz n. - biilaa-ni 34 G gadaa-ni n. The Borana generational class system; (cf.) daballee, 

gammee, kuusa, raaba didiqqaa, raaba gugurdaa; gadaa, 

yuuba, gadaamoojjii 
gallon container n. - rubaa-ni (Amh.) 
gang together v. - suurkaha-koofta 
gap n. - baqaqa-ni ; boroqa-i; - fuloo-ni; ( between teeth) - karruu -ni; qaa'a-i: 

seelee-ni 
garden n. - obru; masaa-ni (Amh.) 
garlic n. - qulubii-ni 
gate n. - sanqaa-ni (Amh.); korbo 
gateway n. - balbala-ti; karra -it 
gather together v. - tuuta'a-toofta; tucha-chita 
gather v. - dira-dirta (always with wal); naanaha-noofta;naaneessa-sita; 

walti ba'a-baata 
gathering n. - waldeenna-i 
gazelle n. - hiddii-ni 
gelding n. - kolaa-ni; mirgoo-ni 
generation n. - miseensa-i 
generosity n. - holaa-ni 
generous (person n. - lamsa-i (Guji); (person) - arjaa-ni ; balchaa-ni; tolaa-nii 

toltuu-ni 
generous, be v. - tola-tolta 
genes n. - fincaani 
genet n. - moree-ni 
genitals n. - kofa-i; (male ) - misaa-ni 
gently (adv.) - suuta; laanuma 
gerenuk n.- guguuftoo-ni 
germ n. - sanyii-ni' (Amh.) 
germinate v. - biqila-lta; qunxa-xita 
gesticulate v. - wila-wilita 
get lost v. - algala-lta 
get out of trouble v. - dhibaafadha-fatta 
get used to v. - mataqa-taxxa; matafadha-fatta 
ghost n. - ekeraa-ni 

gift n. - faroo (milkii); gumaata-i; khaatoo-ni; shelemaatii-ni (Amh.); galata 
giraffe n. - satawwaa-ni 
girl n. - dubra-dubarti 
give v. - hirra-hirta; kenna, kennita 
glade n. - batala-ti; baqalla-ti 
glance n. - liphee-ni 
gland n. - xandacha-i 
glans penis n. - maatee-ni 

glass (for drinking) n. - burchuqoo-ni; bakeerii-ni (Amh.) 
glisten v. - fiila-fiilta 

35 G glitter - v. bibiliqa-lixxa; billiqa-lixxa; calalaqa-laxxa; qanqaa-ni 

gloomy, be n. - bolgoda-dda; kumuda-dda; huraha-roofta 

gloomy, become v. - bolgoda-dda 

glory n. - guddina-i 

glossy n. - dooqa-i; doti 

glow n. - qaanqee-ni 

glow-worm n. - bilituu-ni 

glutton n. - afuuraa-ni, sabdii-ni ; bukicha-i; ; boolicha-i; boolittii-ni; 

bukittii-ni; garaadee-ni; agarii 
gluttony n. - bukittii-ni; agari; sabdii-ni 
gnat n. - bokee-ni 
gnaw v. - qorra-rta; qorradha-ratta 
gnawing n. - qorraa-ni 
go v. - dhaqa-dhaxxa; deema-mta; yaa-ta 
go! - beeni, pi. beena; deemi, deema 
go! (imperative) - meeni!; meenaa!; beeni!-beena!; 
go around v. - qixisa-xifta 
go away! - kuti! 

go back and forth v. - soloola-lta; sololaha-laata 
go down v. - bua-buuta; lixa-lixxa 
go near v. - dhi'adha-aatta 

go off v. - algala-lta; (food spoiling) qamansa-sita 
go out v. - ba'a-baata; yaasa-yaafta 
go up v. - ol ba'a-baata 
goat n. - (young male) korbeesa-i; (pi.) korbeeyyii-ni; qobolee-ni; sangaa re'ee 

elaba-i; lalleesa-i; ree-ni (both sheep and goats) 
goat enclosure n. - qaara-i; dhoqooba 
goatskin n. - qoola-i 
go-away bird n. - waayyuguutoo-ni 
God n. - Waaqa; Rabbii-ni 
going out n. - ba'iisa-i 
gold n. - warqii-ni (Amh.) 
gonorrhea n. - coftuu-ni 
good (adj.) - qajeela, qajeeltu, qajeelo; mooti; fullaa; 

midhaaga, midhaadu, midhaago; wayya 
good (person or thing) n. - dabboo-ni 
good condition n.- suga-i; v. - wardaha-deeta; martaha-toofta 
good fortune n. -kaayoo -ni 
good life n. - meela-i 
good place n. - miriga-i 
good things n. - faaya-i 
good time n. - miriga-i 

goodness n. - dansuma-ti; holaa-ni; midhaaguma-ti 
gorge n. - balee-ni ; horraa-ni; rakkoo-ni 

36 G gossip n. - hamma-ti 

gourd n. - balka-i; dullooo-nicloud - dumaansa-i; 

(for weddings) - baaree-ni; (small) qabee-ni; buqee-ni; balka-i 
governor n. - mohaa-ni 
grab v. - buta-butta; qola-qolta; saama-mta; sakaba-bda 
grace n. -kaayoo -ni 
grade n. - kifilii-ni 

grain n. -boqoloo-ni (Amh.); kartuu-ni; midhaani; sanyii-ni (Amh.) 
granary n. - kodhoo-ni; gootaraa-ni (Amh.) 
grandfather, grandchild n. - akaakuu-ni 
grandmother, grandchild n. - akkoo-ni 
grasp v. - tindhisa-dhifta 
grass n. - buyyoo-ni; marra-ni; alaansuu-ni (the first grass which comes up after 

the rains begin); micicaa-ni; (fresh and abundant) - misa-i 
grasshopper n. - dhiitabulee-ni; korophuu-ni 
gratify v. - quubsa-sita 
gratitude n. - galata-i 
gravedigger n. - awwaaldiiduu-ni 
gravel n. - cirracha-i 
graze v. - boba'a-baata; dheeda-dheedda 
grazing n. - maaruu-ni; tika-i 
greasy, be v. - xunxuna-nta 
greatness n. - guddina-i 
greedy, be v. - sakaba-bda 
green (adj.)- doti 
green vegetable n. - raafuu-ni 
green, be v. - hosooba-bda 
greeting n. - yooyyoo-ni 
grenade n.- bombii-ni 

grey - (adj.) (dark) bulee; boora; magaadoo 
grieve v. - qarcha'a-chaata 
grill v. - ruruuqa-xxa; wadda-waddita 
grin v. - qumaada-dda 
grind v. - qara-qarta; qara'a-raata 
grinding mill n.- woofchoo-ni (Amh.) 
grinding stone n. - majjii-ni (Amh.); dhakaa daakuu 
grip v. - birdifadha-fatta; habooqa-booxxa; qadhaba-dba 
gripping n. - qaftuma-i 
grit v. - ciniinadha-natta 
groan v. - waadha-waatta 
groin n. - mudanmuddii-ni 
gross (as in grossly fat) n. - arfuuqa-i 

group n. - gumi; daga-daddi; - citaha-i; gollii-ni; (often) n. - kurnya 
group together v. - suurkaha-koofta; citaha-toofta 

37 G grow v. - barduma-mta; ba'a-baata; qunxa-xita 

grow well v. - firawa-firoofta 

growl v. - waadha-waatta; gururia-rita 

grown-up v. - cima-cimta 

growth (fresh) n. - fura-i 

growth n. - waciba-i 

grudge n. - kootoo-ni; haaloo 

gruel n. - uujii-ni 

grumble v. - gunguma-mta; gururia-rita; nyalla-nyalta 

grunt v. - bokamsa-sita; waadha-waatta 

guard v. - eega-eedda; qorqora-rta; tissa- sita; salfa-fita 

guest n. - keessumaa-ni 

guide v. - ayiisa-ayiifta 

guilty, be v. - yakka-kita 

guineafowl n. - solooliaa-ni 

gully n. - bohaa-ni; bowwaa-ni; dolollo-ni ; gootuu-ni 

gulp v. - dhudaha-daata; habuuqa-buuxxa 

gummy v. - hodanaha-noofta 

gums (red, of mouth) n. - mulloo-ni 

gun powder n. - baruda-i 

gunshot n. - dibbeesa-i; dibbiisaa-ni 

gush v. - madda-maddita 

guzzle v. - dhudaha-daata (hand)bag n. - marraa-ni; saanxaa-ni (Amh.) 

habit n. - amala-i 

hack v. - kaakkisa -kifta 

haemorrhoids - qormaddee-ni 

hair n. - refeensa-I; body hair - bunjii-ni; dabassaa; (curly) n. - martii-ni; 

(fringe) gammee-ni; (short and brisly) kinaa-ni 
hairpin bend n. - sokharee-ni 
hairstyle n. - mataa-ni; (ceremonial) guduruu-ni 
hairy, be v. - qiicha'a-choofta 
half n. - wahakkaa-ni; quntaa-ni; qumtaa-ni (Amh.) 
halter v. - faxoora-rta (cover the face); n. - fuuloo-ni; noonioo-ni; noonoo-ni; 

faxooroo 
hammer n. - burisa-i; madoshaa; v. - tuma-tumta 
hand n. - harka-i 
handcart n. - gaarii-ni; konyee-ni 

handkerchief n. - maharaabii-ni (Swa.); maraabii-ni; bututuu-ni 
handle - n. karaara -i; fannoo-ni; (of axe) - suka-keeti 
handsome (adj.) - midhaaga-dhaadha; n. - qalaamaa-ni 
hang v. - fanissa-nifta; fanifadha-fatta; raraha-raata 

38 H happen v. - ta'a-taata 

happiness n. - nagaa-nageeni; nagaya; qilixama-i; qilixamsuu-ni 

happy, be v. - buraaqa-raaxxa; gammada-madda; qilixama-mta 

harass v. - gaalla-lta 

hard (thing) n. - siidaa-ni 

hard, be v. - qulmuuda-dda; sibra-brita 

harden v. - sibrisiisa-siifta 

hare n. - hileensa-i 

harm n. - eebee-ni 

harmed, be v. - elaha-loofta 

harsh (voice v. - hichinnawa-noofta 

hartebeest n. - qorkee-ni 

harvest v. - mura-murta; muradha-ratta; n. mura-i; muransa-i 

hasten v. - aariifadha-fatta; arreeda-dda 

hat n. - koofiaa-ni 

hate v. - burungaha-goofta; baga-badda 

have plenty v. - badhaadha-dhaatta 

have v. - qaba-qabda 

have young v. - latta-latta 

hawk n. -qoree-ni 

haze n. - aara, i; qayoo-ni; qayoota 

head n. - mataa-ni; dhamna-i 

headache v. - bowwafadha-fatta 

headband n. - sabatta-i 

headrest n. - boraatii-ni 

headscarf n. - shashii-ni (Amh.); - hagoogoo-ni 

health n. - furfuura-i; meela-i; fayyaa-ni; nagaa-nageeni; nagaya 

health worker n. - hakimii-ni (amh.) 

healthful v. - sifaa-ni; sifeesaa-ni 

healthy (adj.) - baara, baartu, baara (pi.) babbaaro; doti; moosanee; mooti 

sugicha, sugitti, suga'o; wadalla 
healthy, be v. - daada-daadda; wardaha-deeta; budulaha-loofta; carfa'a; 

fayya-fayyita; fufuura-ta; martaha-toofta; ribaha-boofta 

heap n. - tuulaa-ni; up v. - tuula-lta 

hear v. - dhagaha-geetta 

heartburn n. - bardhaddee-ni 

hearthstone n. - sunsuma-i 

heat v. - bulussa-sita; owwisa-fta; koosa-sita 

heat, be in v. - daarima-mta; n. daarima-i 

heavens n. - waaqa-i; aaga 

heavy (tall and heavy) n. - albuu-ni 

heavy (adj.) - gabba, gabbo, gabbo; ulfa, ulfo, ulfo 

heavy, be v. - kulalaha-loofta 

heavy, become v. - bamma-mita ; tiibba'a-booftaa 

39 H hedge n. - dallaha-i 

heel n. - hirba-i 

heifer n. - goroomsa-i; raadda-di; (pi.) raaaddowaani 

help n. - bu'aa-ni; hirkoo-ni; kililla-ta; qarqaara-rta; 

gargaara-rta; ukha-utta 
help, a call for help n. - arreesa-i, gargarsa-i 
help, need of v. - lubbaha-boofta 
helper n. - qadadduu-ni; qadaddicha-i; waheela-i 
helpful (adj.) - naaso; (thing) n. - doobla-i 
hem v. - gooda-goodda; n. - xiyyoo-ni 
hen n. - lukuu-ni 

henceforth, from now on (adv.) - armaa 
herb n. - buyyoo-ni 
herd n. - looni; v. - tissa-sita 
herding n. - tika-i 
here (adv.) - arma; garana 
heritage n. - dhaala-ni 
hermaphrodite n. - xapheenoo-ni 
hernia n. - quuqaa-ni 
herself (pron.) - ufi 
hesitate v. - tura-turta 

hiccup v. - gurbadha-batta; hirqifadha-fatta 
hidden n. - dukoo-ni 

hide n. - (of young animal) tolee-ni; gogga-ni; (of camel) gubla-i 
hide oneself v. - ripha-phta; dhokadha-tta 
hide v. - baafadha-fatta; balleefadha-fatta; dhofadha-fatta; 

dossa-sita; golla-gollita; jalaa mura-rta; miliqa-mixxa; 

milisa-sita; qiirsa-sita; suuqa-suuxxa; yuuba-bda 
hideout n. - da'oo-ni; kaabii -ni (Amh) 
hiding place n. - mandhee-ni; suuqa-i 
high (adj.)- dheera 
higher (adj.) - gararroo 
highlands n. - baddaa-ni 

hill n. - kobbee-ni; kooba; (small) kubii-ni; gaara-i; tulluu-ni; carii-ni 
hilt n. - karoora -i 
himself (pron.) - ufi 

hinder v. - dhowwa-dhowwita; dhowwarta-dhorta 
hindrance n. - dallamsaa-i; gufuu-ni; gugufaa-ni 
hip n. - (of animals) - mogolee-ni; luqeetuu-ni 
hippopotamus n. - roophii-ni 
hire v. - qatara-rta (Amh.) 
hiss v. - shifisa-fifta; shifisiisa-siifta 
hit v. - dha'a-dhoofta; tuqa-tuxxa 
hoarse, be v - hichinnawa-noofta 40 H H hobble n. - gaadi-nin. 

hoe n. - qottoo obruu: jembe 

hold back v. -gunufadha-fatta 

hold tightly v. - birdifadha-fatta 

hold v. - hidha-hiita; qadhaba-bda; tindhisa-dhifta 

holder n. - (wicker frame to hold a water container) - cancala-i 

holding n. - qaftuma-i 

hole n. - boola-i; bohaa-ni; boroqa-i ; qaa'a-i; have - qaawa-qoofta 

holla-hollita; boolaa-loofta; facanaha-noofta; n. urachaa-ni; urata-i 
hollow n. - kakalawee -ni; kiliwee-ni; komoora-i; qaa'a-i; 

be - qaawa-qoofta 

hollow v. make facaneessa-sita; dhaamaha-moofta; 

dhooqa-dhooxxa; modhoka-dhotta 
holy (adj.) - qulqulloo 
holy (man) n. - reedimeessa-i 
homosexual n. - midiisa-i 
hone v. - qara-qarta; qara'a-raata 
honestly (adv.) - dhugumaa 
honesty n. - dansuma-ti 
honey beer n. - daadhii-ni; xajjii-ni (Amh.) 
honey n. - daamma-i; daamuu-ni; nadhii-ni; xuunnalee-ni 
honeybee n. - kiniisa-i 
honeycomb n. - riga-i 
honor n. - saala-i 
hoof n. - kotee-ni; qeencha-i 
hook n. - fannoo-ni 
hooked stick n. - hookoo-ni 
hoop n. - gaangoo-ni 
hope for v. abda-abdita 
hope n. - bagga-i; v. - dhabadha-batta 
hopeless (situation) n. - giwwee-ni 

horn (of buffalo) n. - kolbaa-ni; gaafa-i; (rhinoceros) dheekii-ni 
hornbill (ground) n. - humoo-ni; qottoo-ni 
horns n. - saaloo-ni 
horse expert n. - boquu-ni 
horse n. - farda-i; (pi.) fardoollee-ni; maca-i 
hose n. - tubboo-ni 
hospital n. - mana hakimii 
hot, feel v. - fuura-rta 
hotel n. - albergoo-ni (Ital.) 
hour n. - sa'atii-ni (Amh.) 
house n. - mana-i 

household group n. - qaballee-ni (Amh.) 
housewife (untidy) n. - bosaha-i; adayyuu-ni 

41 how (adv., conj.) - akka 
how? - akkami 
howl v. - yuusa-fta 
huddled v. - qondhofadha-fatta 
hum v. - burisa-rifta 
human n. - nama-i 
humiliated, be v. - dhokadha-katta 
hump n. - dalluu-ni; goboo; roga-i 
hunchback n. - farra-i 

hunched - v. - korophaha-phoofta; xuupha'a-phoofta 
hundred n. - dhibba-i 
hung, be v. - raraha-raata 
hunger n. - beela-ti; garacha-i 
hungry, be v. - buudhaha-dhoofta; laphisa-phifta 
hunt v. - (for food) kola-kolta; hadha-daata 
hunting n. - moo-ni 
hurl v. - furgugaha-goofta 
hurricane n. - hobombolatii-ni 

hurry v. - arreeda-dda; fulaaha-laata; kuunka-kita; kuunka-kita; 
husk n. - balkii-ni; galaba-ni; qola; hoofee-ni 
hut n. - hoosa-i 

hyena n. - waraabeesa-i; darafeesa-i 

hypocrisy n. - sosobachaa-ni; sosoba-i; v. ukhukuba-bda; akabsadha-satta; 
shafi jedha-tta (always used with jedha) I (pers. pron.) - ana, na 

idea n. - herrega, mala, asaaba-i (Amh.) 

idle, be v. - seseega-seseedda 

idler n. - ranjula-i; algalaa; sanafii-ni (Amh.); seseega (Bor.) 

if (conj.) - adoo, atoo; yo + perfect tense 

if not (conj.) - silaa; yokaani; yokini 

ignorant (adj.) - sigiga, sigiddu, sigigo 

ignore v. - hooga-hoodda; waakadha-katta 

ill at ease, feel v. - sulfaama-mta 

illness n. - himatoo-ni 

imagine v. - yaada-yaadda 

imitate v. - akeeka, akeetta; fakkeessa-sita 

imitation n. - falakeesa-i 

immature (adj.) - dheedhi 

immediately (adv.) - ammumma; burunto (Ital.); hure; yoosu 

immerse v. - cuupha-phita; lixa-lixxa; lixissa-xiifta 

impatient, be v. - hifadha-fatta 

implore v. - gunadha-natta; kadhaa -katta; waakha-waatta 42 H ] important (adj.) - gararoo; guddaa, guddoo, guddoo; ulfa, ulfo, ulfo 

impoverish v. - taadheessa-sita 

imprison v. - booji'a-jita 

improve (health) v. - lilanaha-noofta; fala-falta; filma-mita; fura-furta 

in - (prep.) keessa; ke 

in order that (conj.) - akka 

in the future (adv.) - egeri 

in this way (adv.) - akkana 

incense n. - hixana-i (Amh.); qayya-i 

incest n. - haraamuu-ni 

incisor n. - qarifaani 

incompetent, be - v. abeeba-bda 

increase (weight) v. - bamma-mita 

increase v. - buki tolcha; mullisa; dabala-lta; fira-firta; fufa-fufta; fufadha-fatta 

horra-horta; ribeessa-sita; sabaaqa-baaxxa; taaba-taabda 
indifferent, be v- rincica-cicca; - gaffa-gafta 
indigestion n. - waldoo-ni 
infected, be v. - bacawa-coofta 
infection (of uterus) n. - qarbaa-ni; uludii-ni 
inferior (adj.) - gadi; ga 
inflamed, become v. - boba'a-beeta 
inflate (price) v. caradha-ratta 
inflate v. - bakisa-kifta; afuufa-fta 
inflated, be v. - bota'a-toofta 
inform v. - dhaama-mta; hima-himta 
informer n. - haaxoo-ni; xoqaamii-ni (Amh.) 
infuriate v. - bittisa-tifta 
inhabit v. - taa'a-teetta 
inhale v. - xuuxa-xuxxa 
inherit v. - dhaala-lta 
inheritance n. - dhaalaa-ni 
inhibit v. - uka-ita 

injera n. - budeena-i (Amh.) thin bread made of teff. 
injure v. - qooma-mta 
injustice, do v.- giica- giicca 
in-law n. - soddaa-ni; (pi) soddota-i; (f.) soddowaani 
in-law relationship n. - soddoma-i 
inn n. - albergoo-ni (Ital.) 
inquire v. - barbaada-badda; gaafhada-fatta 
insane, be v. - sirga'a-goofta 
inside (prep.) - keessa; ke 

insipid n. - bangee-ni; (something unpleasant); busha'a-bushoofta 
inspect v. - qorqoradha-ratta; soqa-soxxa 
instruct v. - barsiisa-siifta 

43 I instruction n. (for marriage) hayuma-i 

insult v. - arabsa-sita; n. - abaara-i; xeeraa-ni; arabba-i; horda-dita 

insulted, be v. -xeera'a-roofta 

insulting n. - rakuu-ni 

integrity n. - qulqulluma-mti 

intellect n. - qalbii-ni 

intelligence n. - qalbii-ni 

intelligent (adj.) - qaro 

intercourse, have v. - roofa-fta; wali rafa-fta 

interest n. - yaalicha 

interpret v. - se'a-seeta 

interpreter n. - afinaqii-ni (Amh.); turjubaana-i 

intestines n. - gadameessa-i (small); uusa-i; marimaani 

intimidate v. - uka-ita; farrifadha-fatta 

introduce v. - beesisa-sifta 

investigate v. - abuura-rta; dooyadha-yatta 

invisible, make v. - daha-daata 

invitation n. - qataroo-ni 

iron n. - sibiila-i 

irrelevantly (adv.) - lafiifo 

irritate v. - nyagisa-gifta 

irritated v. - dallana-nta 

isolated (adj.) - kopha; qofa; v. - sulfaama-mta; ulfaama, mta 

itch v. - nyaadha-nyaata; roba'a-boofta 

itchy, be v. - haamrnaraha-roofta jackal n. - gedala-ti 

jaw n. - boqoo-ni 

jawbone n. - lafee boqoo; dhamna; ndaa-ni 

jealous, be v. - hinaafa-fta; xxisa-xxifta; 

person - qoxxicha-i; qoxxitti-ni 

jealousy n. - hinaafaa-ni; qoxxee-ni 

jerrycan n. - litaa-ni (Ital.) 

jigger n. - (Amh.) dhuudhuu-ni; (Swa.) moyaalee-ni; tafii 

jingle v. - qilisa-lifta 

job n. - hujii-ni 

jog v. - gulufa-fta; sagarra-rta 

join together v. - walti dhi'eesa-sita; fafa-fta; fufa-fufta; takhaala-lta 

joint n. - mitaa-ni 

joint (of bone) n. - gawwee-ni; (of hip) n. - luqee-ni 

joint pain n. - qiiqee-ni 

joke v. - balqa-ita; kobla-koblita; kofalta; n. kobla-i; qoosa-qooca; 

taphadha-phatta 

44 oking n. - tapha-i 

ourney (long) n. - kunna-i 

oy n. - qilixama-i qilixamsuu-ni 

oyful, be v. - dambooba-bda 

udge v. - itti buufadha-fatta; mura-murta; n. - qortuu-ni 

iidgment n. - mura-i; muransa-i; kora-i; qoraa-ni; qorsumaa-ni; 

(about payment of a fine) - mataha-toofta 
ugular (vein) n. - ama-ti; gooha-i 
limp v. - ce'a-ceeta 
unction n. - gorsumaa-ni; jiroo 
iiniper n. - hindheensa-i 
List (adv.) - uma (suffix); qulqulloo 
List now (adv.) - ammumma 
astice n. - dhugaa-ni 

jstify v. - qulleefadha-fatta; qulqulleefadha-fatta 
Din v. - fufa-fufta 

eep v. - hambisa-bifta 

eep away v. - simana-nta 

eep quiet! - xuphi! 

eep separate v. - sima-simta 

eep silent v. - waada-waadda 

ernel n. - firee-ni (Amh.); kilee-ni 

erosene lamp n. - fanusa-i (Amh.) 

ettle n. - hibriiqa-i 

ey n. - furraa-ni (Amh.) 

hat n. - caati (Amhj.) 

ick v. - dhiita-dhiitta; n. dhiitachaa-ni 

idnap v. - buta-butta; hata-hatta 

idney n. -kalee-ni 

ill v. - fita-fitta; ijeesa-fta 

ilo n. - kiiloo-ni (Ital.) 

indling n. - huuxxii-ni; qeetii-ni 

indness n. - dansuma-ti 

iss v. - dhungadha-gatta; n. dhungachaa-ni; dhungoo-ni 

ite (bird) n. - culullee-ni 

:lipspringer n. - siiqee-ni 

:nead v. - sukuuma-mta; supha-suphta 

nee n. - jilba; cokaancokkee-ni 

nife n. - billaha, ablee-ni, seenti-ni ; (large) aflameeda ; suluudda-i 

nob n. - bokkuu-ni 

nock-knees n. - dallabahal-i 

aiot v. - gudunfa-fita; n. gudunfaa-ni 

45 J K know v. - beeka-beeta 

knowledge n. - barnoota-i; beekumaa-ni; beeka-i; dhugeessaa-ni; 

geerumaa-ni; hubachaa-ni; qarumaa-ni 
knowledgeable (person) n. - sirnya-i; saricha; saritti-ni 
kudu n. - gadamsa-i K L labourer n. - bozonee-ni; hojaatu-ni 

lack respect n. - fokadhaba-i 

lack v. - baadha-baatta; dhibaadha-baatta; dhaba-bda; hanqadha-qatta; 

seela'a-loofta; xupha'a-phoofta 
lacking (adj.) - duwwa; qullaa 
ladder n. - massalaalii-ni (Amh.); riqaa-ni (Bor.) 
ladle v. - ciqqisa-qifta; n. - mooqaa-ni 
laggard n. - ma'eessa-i 
lair n. - mana-i 
lake n. - garba-i; abaayaa-ni 
lameness n. - naafachaa-ni 
lamp n. - fanusa-i (Amh.); kuraz 
land n. - (open and flat) diida-i 
language n. -afaan 
lap (up) v. - araaba-bda; mallasa-sita 

large (adj.) - guddaa, guddoo, guddoo; (thing) n. - obbee-ni 

large amount n. - ruukoo-ni 

large, be v. - siba'a-boofta 

larva n. - dakhoo-ni; raamoo-ni 

larynx n. - lubbuu-ni 

last night (adv.) - edda 

late, be v. - gaana-nta 

later (adv.) - duraana; gulaana; gana (Amh.); egeri 

latrine n. - shoroonii-ni (Swa.); shintebeet (Amh.) 

latter part n. - ba'ima-i 

laugh v. kobla-ita; bissiqa-sixxa; bissiza-sixxa; v. kobla-koblita; n. kobla-i; 

waawwee-ni; waawwoo-ni; (of hyena) - humbua-buta 
launder v. - miica-miicca 
law n. - seera-i 
lawful n. - halaala-i (Arab.) 
lay v. - ka'a -keeta 

lazy (person) n. - duriyyee-ni (Amh.); algala 
lead v. - daaddisa-difta; geesa-sita 

leader n. - bulchaa-ni; hayyuu-ni; soreessa-i; soreettii-ni; (pi.) - gammeenii-ni 
leadership n. - shuumanoota-i 
leading animal n. - soreessa-i; sorreettii-ni 
leaf n. - baala-i; obeensa-i; koola-i 

46 eak v. - dhimpha-phita 

earn v. - barradha-ratta; tamaara-rta (Amh.) 

eather strap n. - seemsaa-ni 

eave behind v. - dida-dadda; iraa gora; shaara-rta (Amh.); 

eave it! - laki! 

eave quickly v. - xiilladhaaba-bda 

eave v. - ka'a -kaata; keessaa ba'a-baata; lakkisa-kifta; 

shaara-rta (Amh.); irra gora; dhiisa-dhiifta 
eavings n. - qaarmii-ni (of grain) 
edge n. - miiljaloo-ni 
eft (side) n. - bitaa-ni 
eftovers n. - bu'aa-ni; gaggaa-ni 
eg n. - miila-i; (lower) n. - manyee-ni 
egacy n. - dhaala-ni 
egume n. - baqilaa-ni (Amh.) 
eisure n. - forfachaa-ni; forfataa-ni 
emon n. - loomii-ni (Amh.) 
end v. - liqeessa-sita 
ength n. - dalla-i; hojjaa-ni 
engthwise (adj.) - dalla 

eopard n. - qeeramsa-i; qeeramsa guraacha; qeeroo 
eper n. - qomaaxicha-i; qomaaxitti-ni 
eprosy n. -qomaxaa-ni 

esson n. - barnoota-i; barsiisaa-ni; tamaarii-ni 
etter n. - dabdabee-ni (Amh.); xalayaa (Oro.); tataabee-ni (Amh.) 
evel (adj.) - diriira, diriirtu, diriiro 
ever v. - mida-midda 

iar n. - falfaltuu-ni; kijjibaa-ni, kijjibduu-ni;; (pi.) kijjibdoole-ni 
iberate v. - furgaasa-gaafta 
ick v. - araaba-bda; gondolcha-chita; mallasa-sita 
ie down v. - adadha, adadtta, (lie on one's back, stretch out on the ground) 

abuura-rta; ciisa-ciifta 
ie n. - garoo-ni; kijjibaa-ni 
ie v. - cocana-nta; kijjiba-bda; soba-bda; dobba-bda; falfala-lta; 

malteessa-sita; sosoba-bda; buufa-fta. n. buufaa-nl 
ife n. - jireena-i, adunyaa-ni, finna; lubbuu-ni; naphsee-ni; qooqee-ni 
ife-giving n. - suga-i; finna-i 
ift up v. - ol fuudha-fuuta 
ift v. - hamphaara-rta 
ifting n. - ka'iisa 
igament n. - maceera-i 
ight (adj.) - sabla, sablo, sablo 
ight brown (adj.) - birtee 
ight, become v. - bari'a-rita 

47 L ightning n. - hangaasuu-ni 

ike (adv. + conj.) - akka 

ike before (adv.) - haguma silaa 

ike this (adv.) - akkana; akkasi 

ikewise (adv.) - yoosi 

ily n. - abraasaa-ni (Amaryllis) 

imit n. - mummee-ni 

ine n. - cororeessa; salfii-ni (Amh.); oroofa 

ine n. - leenii-ni (Eng.); qarree-ni; taraaraa-ni; gogeessa-i 

ine up v. - goggeessa-sita 

ion n. - nyencha-i; garmaa-ni 

iquefy v. - bulbula-lta; dhuuba-bda 

isp v. - cabaqa-baxxa; bopphisa 

isten v. - caqasa-qafta; dhagaha-geetta 

ittle (adj.) - (of no importance) baaku; diqqaa, diqqoo, diqqoo 

ittle (bit) n. - toora-i; (thing) n. - quucoo-ni; boocha-i 

ive v. - bula-bulta; qubadha-batta 

ive-giving n. - finna-i 

iver n. - tiruu-ni 

ivestock n. - looni; horii-ni 

izard n. - dhangalaasaa-ni ; dublee-ni; dhootuu-ni; dhootisa-i; lotuu-ni; 

matawallee-ni; qarcoo-ni; quuyyee-ni 
oad n. - baa-ni; ba'oo-ni; baachaa-ni 
oad v. - faa-faata 

oan n. - fulkaaya-i; fulka'a-i; liqee-ni (Amh. ) 
ocality n. - ardaa-ni; reera 
ocation n. - fullaa-ni 
ock n. - qulfii-ni (Amh.); v. - qulfa-fita 
ocust n. - awwaniisa-i, (young) siqoo-ni 
oincloth n. - marxoo-ni 
oins n. - moo-ni; hirma-i 
oiter v. - qorra-rita 
oiterer n. - ma'eessa-i 
onely, be v. - ceeka'a-koofta 
ong (adj.) - dheera 
ook after v. - ukha-utta 
ook at v. - arga-gita 
ook carefully v. - milladha-latta 
ook for v. - barbaada-badda 
ook good v. - fefadha-fatta; chokadha 

oose, be v . - reeqisa-qifta; buk'a-koofta; socoha-coota; chocoha-coota 
oose, become v. - mulqadha-qatta; soloola-lata; sololaha-laata 
oosen v. - buqifadha-fatta; fura-furta; furgaasa-gaafta; gadhiisa-dhiifta; 

hiika-hitta 48 L loot v. - saama-mta; n. - bojuu-ni 

lord n. - gooftaa-ni (Amh.); abboo 

lorry n. - baabura-i;(Amh.); loorri;konkolaata-i (Oro.) 

lose v. - dhaba-bda 

lose competence v. - silala-ta 

lose sexual desire v. - tirra-tirta 

loss n. - badii-ni; rakasa-i; rakiisa-i 

lost n. - waaree-ni; v. - bada-badda 

lost, get v. - balla'a-leetta 

lot - n. - raphtaa-ni 

love v. - jalaaadha-ta; maleela-lta; n. jalaala; maleela-i; jaalala; sisinnii-ni 

lover n. - garayu-ni; jaala; jaalto 

low (adj.) - gabaaba, gabaabdu, gabaabo; gadi; ga 

lowlands (hot) n. - gammoojii-ni 

lubricant n. - qibaati-ni (Amh.) 

lubricate v. - muuda-muudda 

luck n. - kaayooma; ayaana, milkii-ni ; gaara-i; hixaa-ni (Amh.); 

kaayoo-ni; (good or bad) faroo-ni 
lukewarm, be v. - buluqa-luxxa 
lumbar (region) n. - moo-ni 

lump n. - karannee -ni; mucee-ni; mucura-i; waciba-i 
lung n. - somba-i 

lush, be v. - bosoona-nta; ganna-gannita 

lust n. - mirqaana-i; dareena-nta; dharaha-raata; dharraa-ni; dharraa-ni 
luxuriant v. - dunfura-rta 
lymph nodes n. - gonanaa-ni L M machete n. - bangaa-ni (Swa.); goraadee-ni; sholee-ni (Guji); 

maggot n. - hiffa-fiti; raamoo-ni; daariqa-tti 

magnify v. - gumbisa-fta 

maintain order v. aadaha-doofta 

maize n. - boqoloo-ni (Amh.); (boiled) - karshaa -ni; korankora-i; 

asheeda; jengaa-ni (Swa.) 
make v. - jaara-rta; ijaara-rta 
make good v. - tolcha- chita 
make place v. - siqa-sixxa 
make single line (file) v. - hariira-rta 
make way v. - gora-gorta 
malaria n. - binii-ni 
male (animal or person) n. - korma-i; (cattle) n. - jibbicha-i; jibboota-i (plu.); 

(strong) n. - koromtoo-ni; ilma-i 
man n. - dhiira-ti 
manner n. -kara -ni 

49 M many n. - gurmuu-ni; hedduu; hidduu; kunkii-ni; haguu-ni; qacaa-ni 

many, be v. - guma-gumita 

many, very many (adj.) - allabii, heddu 

map n. - kartaa -(Ital.) 

mark v. - milikeefadha-fatta 

market (for cattle) n. - munaada-i (Amh.); (place) -n. gabayyaa-ni 

markings n. - shaafa-i 

marriage n. - fuudha-i; oroosa-i (Swa.) 

marrow n. - dhu'a-ti; qoosaa-ni 

marry v. - fuudha-fuuta; fuusisa-sifta 

mass n. - nafa-i 

massage v. - mimiica-miicca 

master n. - gooftaa-ni (Amh.); abboo 

match n. - kibiriita-i (Swa.) 

mate v. - yaaba-bda (horses and donkeys) 

material n. - nafa-i 

matter n. - dubbii-ni; haajaa-ni (Swa.) 

mattress n. - farashii-ni (Amh.); itillee-ni 

mature n. - buleessa-i; become mature - buleessawa-soofta 

mature (girl) n. - gaaltama-i; v. gaaltama-mta 

mature thing n. - buleessa-i 

mature, be v. -cima-cimta; bilchaadha-chaata 

maybe (adv.) - gaafiini; malaafi; malaafu 

me (pron.) - na; ana 

mead n. - daadhii-ni 

meager (adj.) - huqqaa, huqqoo, huqqoo 

measles n.- finnoo-ni 

measure v. - biima-biimita (Swa.); fiiriha-rita; heda-hadda; haammaara-rta 

measurement n. - ciqilee-ni; waarii-ni (Amh.) 

meat n. - fooni; (dried) n. - jajii-ni; qoonxaa-ni (Amh.) 

meddler n. - qorqortuu-ni 

medicine n. - kiniina-i (Ital.); qorsa-i ; daawwee-ni 

medicine (for tapeworm) n. - koosoo-ni (Amh.); qorsa-i 

meditate v. - yaada-yaadda 

meet v. - arga-gita 

meet together v. - walda'a-deeta 

meeting n - kora-i; qorbaa-ni; sabsabaa-ni (Amh.); gubbayii-ni (Amh.); 

waldeenna-i 
melt v. - bassa-bassita 
melted, be v. - baqa-baxxa 
membrane n. - qoofiraa-ni 
menace v. - ukhukuba-bda 
mend v. - erba-erbita 
menstruation n. - uwwa-iti 

50 mentally dull n. - raatuu-ni 

meow v. - nyao jedha-jetta 

merchant n. - nagaadee-ni 

merciful (adj.) - naaso 

mercy n. - naasuu-ni 

mercy, have v. - kililla-ta 

merely (adv.) - calla 

mess up v. - marqa-qita 

message n. - ergaa-ni 

messenger n. - dabaree-ni; ergattuu-ni; 

ergamtuu-ni (pi.) ergamtoota-ti 
messy, be v. - huuraha-roofta; hoxxaha-xoofta 
metal n. - sibiila-i 

middle n. - badaassaa-ni; jidduu wayaa.; wadhakkaa-ni 
midnight n. - waarii-ni 
midway n. - waljajjii-ni 
migraine v. - bowwafadha-fatta 
mildew n. - damansa-i 
militia n. - xoorsaraawwitii-ni (Amh.) 

milk n. - anaani, (colostrum) silla, conee, areerra-i; (fresh) n. - mii-ni 
milk v. - (camel) sharama-mta; (illegally) - luuga-luudda; cona, conta; 

elma-elmita 
milk, v. - (completely milk a cow) cirissa-sita 
milking n. - eleemaa-ni; waaree-ni 
milkpot n. - buree-ni; (Gabbra) gira-i, golondii-ni; gorfa-i; 

gorjoo-ni; - madaala-i; (wooden) soroora-i 
millipede n. - miilkuma-i; hanqareessa-i 
mine (pron.) - kiyaa-tiyya; kiyyuma, tiyyuma 
minute n. - daqiqaa-ni (Amh.) 
mirage n. - sankulee-ni; siribii-ni; qayanqayoo-ni 
miscarry v. - salleessa-sita 
miserable, be v. - golgolaha-loofta 
misfortune n. - dabuu-ni 
miss v. - daga-dadda 
missing, be v. - seela'a-loofta 
mist n. - hurii-ni; qayoo-ni; qayoota 
mistake n. - baasa-i; yakka-ni ; n. dokonkora-i; 

make v. - wallaala-lta; dokonkora-rta; 

mistreat v. - daga-dadda 

mistreating n. - rakuu-ni 

mistress n. - jaalto-ni;garayu-ni 

misunderstand v. - wal bada-badda; wal miliqa-lixxa; wal mura-rta 

mix (and eat) v. - kuruma-mta 51 M M mix (together) v. - walti naqa-naxxa; bulbula-lta; dorqa-qita; 

kokorsa-sita; maka-matta 
mixture n. - makaa-ni 
moan v. - gadooda-dda; waadha-waatta 
mock v. - arabsa-sita; goyeessa-sita; qalada-ladda (Amh.); qoosa-qooca 
mocking n. - qaldii-ni 
moist (adj.) - jiida jiitu, jiido 
moisture n. - dabana-i 
molar n. - haoo-ni; aoo-ni 
moment n. - hojjaa-ni 
Monday n. - Senyo (Amh.) 
money n. - beesee-ni (Swa.) 
mongoose n. - curree-ni; moree-ni; hammaa-ni 
monkey (vervet) n. - qamalee-ni 
monster n. - bulguu-ni 
month n. - ji'a-ji'i 
mood n. - miira-i 

moon n. - ji'a; ji'i; (new) - baatii-ni; (full) goobana-ti; 
more than (adv.) - afaan 

morning n. - dirama-i, (early morning, before dawn) baraaqa-i; ganama 
mortar n. - moyee-ni 
mosque n. - mesgida; masajida (Arab.) 
mosquito n. - binii-ni 
moss n. - areedda-i 
moth n. - billaachaa-ni 

mother n. - haadha-ti; haa-haatii; (voc.) haatoo-ni; aayyoo-ni 
motive n.- marroo-ni 

motorcar n. - makinaa; konkolaata; gaarii; motokaa-ni (Eng.) 
mottled n. - warareeba-i 
mould n. - damansa-i 
mouldy, become v. - damansaha-soffta 
mound (termite) n. - kooba-di; kobbee-ni; kubii-ni 
mount v. - yaaba-bda; kora-rta 
mountain n. -gaara-i 
mouse bird n. - waraabata-i 
mouse n. - barroo-ni; (gray) illaada-i; hanatuta; sulli'oo-ni; halakhee-ni; 

(young) dhakii-ni 
moustache n. - hafaroo-ni 
mouth n. - afaan 

move v. - reeqisa-qifta; choco'a-cota; ( move with difficulty) jaatanaha-noofta 
move (household) v. - madaba-bda 
move (steadily) v. - munyuuqa-yuuxxa 
move away v. - godaana-nta 
move slowly v. - siriiqa-riixxa; sirnya-nyita 

52 move together v. - shona-nta; sona-nta 

movement n. - akhuu-ni; siqansa-i 

moving n. - godaana-ti; madaba-i (Amh.) 

moving together n. shanaca-i (also, being together) 

much (adv.) - guddoo; haguu-ni; hedduu; hidduu; qacaa-ni 

mucous n. - furroo-ni; (dried) - xanxammaa-ni 

mud n. - cancana-i; dhoobboo-ni; dhoqee-ni; dhooba-i; suphee-ni 

muddy n. - borxoxxee-ni 

mule n. - gangee-ni; gangeellee-ni 

mumble v. - bopphisa-phifta; cabaqa-baxxa 

mumps n. - qandadaa-ni 

murmur v. - gunguma-mta; hasaasa-hasaafta; shawisa-wifta 

muscles n. - sarbaa-ni 

mushroom n. - abbaa marqoo-ni 

must v. - male; malte 

mutter v. - bopphisa-phifta; gunguma-mta 

muzzle (of a gun) n. - afumosii-ni (Amh.)-i 

muzzle n. - funaani 

my (pron.) - kiyya, tiyya; kiyyuma, tiyyuma 

myrrh n. - (tree) qumbii-ni 

myself (pron.) - ufi 

mystery n. - bonbontii-ni; mistirii (Eng.) 

shawwee-ni (Amh.); badallaa-ni; boqoloo-ni (Amh.) nag v. - dorsisa-sifta; findhaara-rta 

naked, be v. - daara-rta 

name (for mother-in-law) n. - kumakitili 

name n. - maqaa-ni; gurra-i 

namegiving n. - gubbisa-i 

nanny goat n. - re'eetii-ni 

nap v. - rafa-rafta; hochisa-chiifta; n. hocheesa-i 

nape n. - sammuu-ni; qaaceera 

narrow (adj.) - dhipha, dhipho, dhipho 

narrow passage n. - rakkoo-ni 

narrow, be v. - xiixa'a-xoofta 

nation n. - gosa-i 

nauseous, be v. - lilikha-litta 

navel n. - handhura-ti 

near (prep.) - aana; bira; dhi'o; cina (Guji) 

near, be v. - ruga-rudda 

nearby (prep.) - bira 

nearby (place) n. - naaboo-ni 

necessary, be v. - fedha-fetta 53 M N necessity n. - dhiphuu-ni 

neck n. - lubbuu-ni; lukuma-ti; lummee-ni; morma-i 

necklace n. - hayaama-i; lootii-ni 

need v. - fedha-fetta; barbaada-baadda; n. - dhiphuu-ni; 

(feel a strong need) araada-dda; n. araadda-i 
needle n. - binkii-ni; marfe (Amh.); limee-ni 
neglect v. - tassa-tacha 
neigh v. - fookisa-kifta; imimisa-sita 
neighbor n. - ollaa-ni 
nerve n. - morgaha-i; ribuu-ni 
nest n. - mana-i 
nevertheless (adv.) - ammoo 
new (adj.) - haraa; n. (something) - bamboo-ni 
newborn n. - caraqa-i; caraqqoo-ni 
news n. - da'imtuu-ni; oddu; (vague) n. - lasiitii-ni 
next (adv.) - gadhufu 
next day n. - boriyyaa-ni 
next to (prep.) - dhaatu; dhawwatu 

nibble v. - alalacha-chita; dheeda-dheedda; durduura-rta; funaana-nta 
nice - (adj.) bareeda; dansaa; kilimphee 
nice (person or thing) n. - dabboo-ni; faaya-i 

night - n. (early) halkani; (late) halkan guddoo; bultii-ni; gunna-i; waarii-ni 
nightjar n. - raphachoo-ni 
nighttime n. - bultii-ni 
nimble (adj.) sabla, sablo, sablo 
nine n. - sagali 
ninety n. - sagaltama-i 

ninth n. - sagaleessoo-ni; salaani; saleesso; sagaleessoo 
nipple n. - mucha-i 
no! - hiyyoo! 

noise n. - billa-i (Amh.); dibbeesa-i; dibbiisaa-ni 
noise, make v. - caara-rta; n. caara-i; ; waca-wacca 
nonetheless - malee 
nook n. - suuqa-i 
noon n. - guyyaa guddaa 
north n. - ola-olitti 
nose n. - funaani 

nosebleed v. - funuuna-nta; n. funuuna-i 
nostril n. - qaa'a funaani 
not as good. ..better than - manna.. .wayya 
notify v. - jedha-jetta 
nourish v. - soora-rta 
nourishment n. - soora-ti 
now (adv.) - amma 

54 N numb, be v. - hadooda-doodda; somb a-bita 

number n. - haga-i 

numerous, be v. - gobba-bita 

nurse n. - hakimii-ni 

nut (for a bolt) n. - bilooni (Amh.); dado 

nutrition n. - meela-i 

nutritional n- finna; meela; koshee-ni (Gab.) 

nylon n. - lailoonii-ni oath n.- kakuu -ni 

obey v. - caqasa-qafta; saalfadha-fatta; sarma-mita 

obligation n. - baa-ni; ba'oo-ni; baachaa-ni; kakuu -ni 

obliterated, be v. - raawadha-watta 

obscurity n. - dukkana-ti; bonbontii-ni 

observe v. - jiba-jibda; doofadha-fatta 

obstacle n. - galloo-ni ; gufuu-ni; gugufaa-ni 

obstinacy n. - siriima-i; morka-i; morkachaa-ni 

obstinate, be v. - morka-kita 

obstruct v. - duucha-cita 

occasion n.- fullaa-ni; gaafa 

ocean - n. abaayaa-ni; baarii-ni 

offend v. - tuqa-tuxxa; yakka-kita 

offended, be v. - xeera'a - roofta 

offense n. - arabba-i; eebee-ni; baasa-i; cubbuu-ni; xeeraa-ni 

office n. - biiroo-ni, beroo-ni (Fr.) 

offspring n. - ilmee-ni; daaraa-ni; eegee-ni; maatii-ni; maayamaatii-ni 

ogre n. - goorjama-i; olokhinna-i; bulguu-ni 

oil n. - dhadhaa-ni; qibaaati-ni (Amh.); motor oil - zeit (Amh.) 

okay (adj. + adv.) - dansaa; ee'ee; (adj.) - wayya 

old (adj.) - dullacha, dullatti, dullacha; moofa, mooftu, moofoo; 

(people) rapha; raqa-i 
old and dry v. - buquqa-xxa; buquqaha-qoofta; n. burquqaa-ni 
old woman (women) n. - beera-ti 
old, be v. - goblola-lta; - hoorofaha-foofta; subuqa-buxxa 
old, become v. - hacimpheera-rta; rereepha-phta 
old, worn out v. - subuqa-buxxa 
older sibling (brother) n. - aaddaa 
olive (tree) n. - ejersa-i 
omen n.- dhangaa-ni 
omit v. - lakkisa-kifta 
on (prep.) - gubbaa; irra 
on high (prep.) - gubbaa 
on top of (prep.) - gubbaa 

55 N O once (adv. + conj.) - takkee-ni; tokko; takka 
one n. + adj. - tokko; takka; one only tokkumaa; 

takkumaa; tokkocha-i; gumaa-ni 
one person (one body) n. - mutaraa-ni 
one time n. - takkee-ni 
only - callaa; kopha; tuu; qofa (Gab.) 
ooze v. - madda-maddita 
open space n. - batala-ti 
open v. - bana, banta; fura-furta; qoobsa-sita ; 

saaqa-saaxxa; diiga-diidda 
opening n. - afaan; qaa'a-i; urachaa-ni; urata-i 
openly (adv.) - diideese 
opinion n. - asaaba-i (Amh.), herrega, mala 
opportunity n. - boddaa-ni; findhaara-i 
oppose v. - dida-didda; morma-mita 

oppress v. - ijeessa-ijeefta; mitissa-sifta; raka-ratta; reeba-bda; riiqa-riixxa 
oppression n. - mitoo-ni 
or (conj.) - yokaani 
or? - mo? 
orange n. - birtee 
orator n. - falqa-i 
order n. - erga (Amh. ajaja-ajajja) 
organize v. - taaba-taabda; tolcha-chita 
orifice n. - qaa'a-i 

origin n. - balchaa; xintii-ni (Amh.); hunda-i; idda-i 
oriole n. - hawantee-ni; awantee-ni 
ornament (head ) n. - kalacha-i 
oryx n. - saalaa-ni 
osteomyelitis n. - uludii-ni 
ostrich (chick) n. - randhuu-ni; ruboo-ni; guchi-ni 
other(s) n. -dhibii-ni; jarra-i; biyya-yiti 
otherwise (adv. + adj.) - silaa; yokaani 
ought to v. - himmalle 
ought v. - male; malte 
out (prep.) - keessaa 
out of sorts v. - bukana'a-noofta 
outbid v. - caradha-ratta 
outcome n. - faidaa-ni (Swa.) 
outer part n. - ala-i 
outmaneuver v. fuluusa-sita 
outside n. - ala-i; diida 
outsider n. - orma-i 
outsmart v. - fuluusa-sita 
outstretched (adj.) - dalla 

56 o oval n. - korboo-ni 

over (adv.) - ola-olitti 

overcome v. - dabsadha-satta 

overeat v. - qallulama-mta 

overhang n. - raraatoo-ni; raraha-i 

oversee v. - eega-eedda; qorqora-rta 

overstate v. -gumbisa-fta 

overtake v. - dura mura-rta; firisa-rifta 

overturn v. - cunqursa-sita; garagala; galabatama-mta (Amh.) 

overweight n. - botora-i 

overwhelm v. - mitissa-sifta 

owl n. - urunguu-ni 

ox n. - qubla-i; mirgoo-ni; sangaa-ni 

oxen n. - hancaffa-i; (old) -karaaba -di; 

(pair) - ximmaadii-ni (Amh.); xindii-ni (Amh.) pack animal n. - faa'ilee-ni 

pack camel n. - ooroo-ni; rochoo-ni 

packet n. - baakoo-ni 

paddock n. - gola-ti 

pail n. - baldii-ni (Amh.) 

pain (stomach) v. - qaqata'a-toofta; dhukkuba-i; gurgurtuu-ni 

pain v. (chronic) hooraha-roofta; feel v. - mamarqama-mta 

pain, have v. - abaha-aboofta; elaha-loofta; (constant) - uma'a-moofta; 

n. eloo-ni 
paint n. - bifa; rangii-ni (Swa.); - qalaamii-ni (Amh.); v. - bifa-bifta; diba-bda 
pair n. - lakuu-ni 
pale (adj.) - adii 

paleness n. - addeenna-i, aagii qalani 
palm n. - ganaa-ni 

palpitate v. - dhudhukadha-katta; n. dhudhukachaa-ni 
palpitations n. - xiraa-ni 

pancake n. - chappaattii-ni (Swa.); budeena-i (Amh.); injeera 
panic v. - gugadha-gatta ; n. gugachaa-ni 
pannier n. - sabbaqee-ni 
pant v. - dhaana-nta; hara-harta; harganna-nta 
pants n. - bololee-ni (Amh.); boggee-ni; hidhaa 
papaya n. - phaapa'ii-ni (Eng.) 
paper n. - karatasii-ni (Swa.); waraqata-i (Amh.) 
parable n. - mamaassa-i 
parallel, make v. - obra-obrita 
paralysis n. - naafachaa-ni 
paralyzed (person) n. - naafa-i 

57 P paralyzed, be v. - naafadha-fatta 
pardon v. - araraama-mta; dhiisa-dhiifta 
part n. - gamma-i; gar; goomolee-ni; moggaa-ni 
partner n. - garayyuu-ni; fira; tolaa 

pass v. - darba-bita; (by) v. - dabra-barta 

pass n. - rakkoo-ni 

pass over v. - taakka-kita 

pass through v. - huluuqqa-luuxxa; shila'a-laata (Amh.) 

pass under v. - huluuqqa-luuxxa 

passage n. - rakkoo-ni; fuloo-ni 

passion n. - maleela-i; mirqaana-i; onnee-ni 

passport n. - mashenyaa-ni (Amh.); waraqata karaan deemani (Bor.) 

past (adv.) - duri 

past time n. - dhengadda-i; gaafa 

past year n. - barana 

pasta - n. paastaa-ni (Ital.) 

pasture n. - marra-i; v. - maarsa-sita 

pasturing of sheep and goats n. - arjaala-i 

patch (of grass) n. - leensaa-ni 

patch v. - erba-erbita; (cloth) n. - erbaa-ni; haafa-i 

patches n. - qarichoo-ni 

patching n. - maxansaa-ni 

paternity n. - abbooma-i 

path n. - kara -ni 

patience n. - obsa-i; obsaa-ni 

patient, be v. - obsa-obsita 

patiently (adv.) - suuta; laanuma 

paunch n. - borcii-ni; borcooca-i - person/animal with a paunch. 

paunch, have v. - borca'a-coofta 

pauper n. - hiyyeessa-i; hiyyeettii-ni; qollee-ni 

pause n. - forfachaa-ni; forfataa-ni 

paw n. - kotee-ni; tantoomoo-ni; tantoomuu-ni 

pay attention v. - caqasa-qafta; dhageefadha-fatta; caqasaa-fta; eegadha-gatta 

peace n. - nagaa-nageeni; nagaya 

peaceful, be v. - dambooba-bda 

peak n. - flixee-ni 

peasant n. - gabbaree-ni (Amh.) 

pebbles n. - cirracha-i 

pedal n. - faanoo-ni 

peddler n. - nagaadee-ni 

peel v. - qunchiisa-chiifta 

peeled, be v. - luqaha-qaata; quncaha-caata 

peg n. - fannoo-ni 

pellets n. - cirracha-i; tussii-ni 

58 P pen n. - qalaamuu-ni (Swa.); biirii-ni (Amh.) 

penetrate v. - lixa-lixxa; seena-nta 

penis n. - (adults) cidaani; bixii-ni; shundooni; nafa saalaa; 

qorichoo-ni; (small boy) dhungitii-ni; quxuu-ni; geebaa-ni 
penis (of camel) n. - megenna-i 

people n. - biyya-yiti; biyyee; jarra-i; nama-i; warra-i; warreena-i; benna-i 
pepper (red chili) n. - barbaree-ni; bisarii (Swa.); qaaraa-ni (Amh.) 
perfectly (adv.) - qixxee 
perforate v. - ura- urta 
perfume n. - (for the hair )qayya mataa; quromfidii-ni; (Amh.); 

shitoo-ni; marashii-ni 
perfume v. - qayyadha-yatta; n. qayya-i 
perfumed, be v. - urga'a-goofta 
perhaps (adv.) - malaafi; malaafu; yokaani; gaafiini 
period n. - bara-i; jabanna-i ; (Amh.) gizee-ni 
perish v. - hobaha-baata 
permission n. - feqaada-i (Amh.); eeyama-i 
permission, have v. - balala-lta 
persecute v. - makharsa-sita 
persecution n. - dhiba; rakkoo; nartii-ni (Amh.) 
perseverance n. - didhaa-ni 
person n. - nama-i 
perspire v. - damfa-fita 

persuade v. - beesisa-sifta; gunadha-natta; hababbala-lta 
pester v. - gorteefadha-fatta; nyagisa-gifta 
pestle n. - urgumeessa-i 
petal n. - gurra-i 

petition n. kadhaa Dubraa; sagadaa-ni 
phone call n. - silkii-ni (Amh.); simuu (Swa.) 
photograph n. - footoo-ni (Ital.); misilii-ni (Amh.) 
pick at v. - funaana-nta 
pick open v. - qirqita-qitta; filadha-latta 
pick out v. - foo'a-ta 

pickaxe n. - sururuu-ni; doomaa-ni (Amh.) 
picture n. - footoo-ni (Ital.); misilii-ni (Amh.) 
piebald (two-colored) v. - shooma-mta 
piece n. - (small) huuba-i; bu'a; qoraachii-ni (Amh.); cinna-I; 
pieces, be in v. - bututa-tutta; n. cinnoo-ni; gumaa-ni; bututa-i 
pierce v. - borossa-sita; dira-dirta; qilxipha-xiphta; ura-urta; waraana-nta 
pig n. - boyyee-ni; (bush pig) boyyee-ni 
pigeon n. - saphaliisa-i 
pile n. - tuulaa-ni 
pile together v. - oobla-blita 
pile up v. - tuula-lta 

59 P piles (enlarged blood vessels) n. - qormaddee-ni 

pill n. - kiniina-i (Ital.) 

pillage v. - saama-mta 

pirnple n. - finiisa-i 

pin n. - binkii-ni 

pincers n. - qadhabaa-ni 

pinch v. - qimmiita-miitta 

pipe n. - gaayyaa-ni 

pistol n. - bastoolaa-ni (Ital.); sheguti (Amh.) 

pit n. - boola-iti 

pith n. - dhu'a-ti 

pity n. - naasuu-ni; v. - naasisa-sifta; v.- kililla-ta 

place n. - fullaa-ni; v. - ka'a -keeta 

placenta n. - akkaa -ni; dilluu-ni; ; (retained) dheekamtuu-ni 

plain (barren) n. - qolqola-i; batala-ti 

plain n. - batala-ti; diida, ataa-ni 

plain, be v. - busha'a-shoofta 

plainly (adv.) - diideese 

plait v. cibra-rita; n. cibra-i 

plaits n. - taabboo-ni 

plan v. - maladha-lattta; mariadha-riatta; yaada-yaadda 

plane v. - kolkola-lta; saaka-saatta 

planet n. - urjii-ni 

plaster v. - diba-dibda; laqalaqa-laxxa (Amh.) 

plastic (things) n. - lailoonii-ni; lastigii-ni 

plastic bag n. - kartasii-ni 

plate n. - baqulii-ni (Swa.); sahanii-ni (Swa.) 

plateau n. - dirre-ni 

play v. - cuqqisa-qifta; taphada-taphatta 

playful, be v. - buraaqa-raaxxa; sambaaba-bda 

plead for help v. - dhibaafhadha-fatta; hababbala-lta; sobadha-batta; 

waakha-waatta 
pleasant, be v. - miyawa-yoofta; adj. kilimphee 
plentiful, be v. - bokora-rta; guddo; hedduu 
plenty n. - birrii-ni; coonii-ni 
plenty (adj.) - xuxxuphe 
pleuropneumonia n. - sombeessaa-ni 
pliers n. - qadhabaa-ni 
plod v. - sirriqa-riixxa; sirnya-nyita 
plodding n. - sirnyaa-ni 
plot v. - maladha-latta 
plover n. - wiixuu-ni 
plow handle n. - irfli-ni (Amh.) 
plow n. - marashaa-ni (Amh.) 

60 P plow oxen n. - qotiyoo-ni 

plow v. - qota-tta; shalashala-lta (Amh.); 

plowing n. - qotii-ni; qotiisa-i 

pluck v. - dhibissa-bifta 

plug v. - cufa-cufta; cuqqaala-lta; qadaada-dda; - suxa-suxxa; duucha-chita 

plum n. - mululacha-i 

plunder v. - sakaba-bda 

plunge v. - lixa-lixxa 

pocket n. - kiisii-ni (Amh.) 

pocketknife n. - seentii-ni 

pods (of acacia) n. - urbuu-ni 

point (of knife) n. - abrii-ni 

point n. - (high place) dirra-i; 

point to v. - akeeka-akeetta 

pointed (something) n. - luffee-ni 

pointed, be v. - ulufa'a-foofta 

poison n. - suunkii-ni 

poisonous n. - boraara-i (refers to a specific plant). 

pole n. - dongoraa-ni (for the walls of a house); moloogaa-ni (Amh.) 

police n. - polisii-ni; foolissii-ni 

polish v. - riga-ridda 

polishing n. - rigansa-i 

politician n. - bolitikaa-ni (Ita.) 

politics n. - bolitikaa-ni (Ital.); si'aasaa-ni 

pond n. - harroo-ni; harra-ti 

ponder v. - dhindisa-sita; qulquula-lta; yaada-dda; kumuda-dda 

ponderous person or animal n. - tomborra-i 

pool n. - garba-i; dambalaa-ni (not permanent); malalbaa-ni; naqata-i; 

qachaachaa-ni 
poor - (adj.) qullaa 
poor, be v. - hiyyooma-mta; hiyyoomadha-matta; 

(person) hiieessa-i, hiyyeettii-ni 
pop out v. - qulqulba-bta 
Pope n. - phaphaasa-i (Ital.) 
porcupine n. - dhaddee-ni 
pore n. - lima-i 

porridge n. - buluqa-i; uujii-ni; faafaa-ni 
porter n. - kulii-ni; baatuu-ni 
portion n. - gamma-i; goomolee-ni; moggaa-ni 
possess v. - horra-horta; qaba-qabda 
possessions n. - sabba-i 
possible, be v. - dandaha-deeta 
possibly (adv.) - gaafiini 
post office n.- postaa-ni (Ital.) 

61 P postpone v. - tindhisa-dhifta; tura-turta 

pot n. (clay) - okotee-ni; (cooking) - eelee-ni; diftii-ni; disti-ni 

potato n. - dinichaa-ni 

pot-bellied child n. - ruurii-ni 

potsherd n. - banisoo-ni 

pound v. - tuma-tumta 

pour v. - buusa-buufta; (a little) v. -qica-qicca; lollaha-laata; naqa-naxxa 

poured out v. - dhangalaha-laata; - harcaha-caata 

poverty n. - beela-ti; qullaa-ni 

powder v. - fiitaha-toofta 

powdery, be v. - buka'a-koofta 

powdery, become v. - burquqa-quxxa 

power n. - forsaa-ni (Ital.); guddina-i; irree-ni; maftii-ni (Amh.) 

practice v. - barradha-ratta 

praise oneself v. - faarfadha-fatta 

praise v. - dhaada-dhaadda; faarsa-sita; n. faaruu-ni; saada-saadda; 

pray v. - kadhaa -katta; kadhadha-kadhatta; sagada-gadda (Amh.) 

prayer n. - kadhaa -ni; eebba-eebbiti; sagadaa-ni 

praying mantis n. - ekeraa galaa; qaanjibuu harree 

precede v. - (in rank) caala-lta 

preceding (prep.) - dura 

predict v. - faga-fadda; mora-morta; raaga-raadda 

prediction n. - mora-i 

prefer v. - foo'a-ta 

preferable (adj.)- wayya 

pregnancy n. - rimaha-i; rimaya-i 

pregnant (adj.) - ulfa, ulfo, ulfo 

pregnant animal n. - rimeesa-i 

pregnant, be v- rima-rimta (of animals and humans); garaachaha-coofta 

pregnant, make v. - dalca-cita; (for unmarried girl) caphana-nta 

preoccupied, be v. - yaala-lta 

prepare - v. tolcha-chita; dhaaba-dhaabda; qopheessa-sita; kurfeessa-sita; 

taaba-taabda 
prepared (adv.) - kurfo 
present n. - gumaata-i; v. kenna-kennita 
presently (adv.) - amma 
preserve v. - dandama-mta 
press down v. - humna-nita 
press together v. - dhandooma-mta 
press v. - cumfa-fita; mudda-muddita 
prestigious, be v. - macha'a-choofta 
presume v. - se'a-seeta 

pretend v. - buxuula-lta; cocana-nta; dhokadha-katta; soba-bda-sosoba-bda 
prevail v. - danqa-qita 

62 P p prevent v. - dallamsa-sita; dhowwa-dhowwita; 

dhowwarta-dhorta; ittisa-ittifta; kuta-kutta; rara-rarta; 

sima-simta; simana-nta 
prevent from falling v. - qoba-qobda 
prevention n. - dallamsaa-i 
price n. - gatii-ni 

prick v. - qilxipha-xiphta; waraana-nta 
prickles n. - biilaa-ni 
prickling (feeling) v. - qarqarsa'a-soofta 
prickly-pear n. - gambooraa-ni 
pride n. - uflaala-ni ; koora-i 
priority n. - matooma-i 

prison n. - jeelaa (Eng.); mana hidhaa/ hindaansaa; wnakii-ni (Amh.) 
privacy n. - qoomnii-ni; qoomi-ni 
prize n. - shelemaatii-ni (Amh.); galata 
problem n. - adaaba-i; sarrii-ni; sharrii-ni; dhiba; rakkoo; nartii-ni (Amh.); 

haafaa-ni (Swa.); hooloo-ni; qataaraa-ni; xaaxaa-ni; raraha-i; sababba-i 
proclaim v. - lalabba-bda 
procure v. - bita-bitta 
produce v. - dhala-lta; firawa-firofta 
profit n. - bu'a; tirfii-ni (Amh.); faidaa-ni (Swa.) 
profound (adj.)- dheera 
prohibit v. - seera-rta 

promise v. - qodha-qota; dhabadha-batta; n. - dhangaa-ni; kakuu -ni; dhabuu-ni; 
prompt, be v. - aariifadha-fatta 
promptly (adv.) - burunto (Ital.); hure 
pronounce v. - jedha-jetta 
proof n. - hubachaa-ni 
prop n. kiboo-ni; kaala -ni 
prop up v. - kiba-kibda; utuba-utubda 
property n. - halaala-i; horii-ni 

prophecy n. - mora-i; himanna-i; himansa-i; raaguma-ti 
prophesy v. - raaga-raadda 
prophet n. - raaga-i; yuuba-i 
prosper v. - fira-firta; horra-horta 
prosperity n. - badhaadha-ni; bultuma-i 
prostitute n. - sharmuxa-i (p.) sharmuxolee-ni 
protect v. - cibra-rita 

protection n. - simaa-ni; simana-i; dhibayyuu-ni 

protrude v. - gooraha-rata; quuqa-quuxxa; quuqawa-qoofta; ulufa'a-foofta 
protrusion n. - quuqaa-ni; ulufa-i 
protuberance n. - kolkolee-ni; konoona-i; funaani 
proud, be v. - balda-dita; koora-rta 
proverb n. - mamaassa-i 

63 provocation n. - aggachaa-i 

provoke v. - aggadha-gatta; bittisa-tifta; gaalla-lta 

pubescent, be v. - bumbunsa-sita (said only of boys) 

pubic hair n. - saphii-ni 

publish v. - lalabba-bda 

puckered, become v. - burdawa-doofta 

puddle n. - caancoo-ni; diriba-i; kolbaa-ni; naanaha-i 

puff adder n. - buutii-ni 

puff up v. - xillibba'a-boofta; buufa-fta; buufa-fta; bakisa-kifta 

pull in (the stomach) v. - qoloonfadha-fatta 

pull v. - tirsa-sita 

pulse v. - dhudhukadha-katta; n. dhudhukachaa-ni; dhikee-ni; idhata-i 

pulverize v. - hurrawa-roofta; urba-urbita 

pulverized thing n. - bulaa-ni 

pumpkin n. - bododda-i 

punch v. - tantooma-mta 

puncture n. - iddanaa-ni 

punctured v. - busuqa-suxxa 

punish v. - itti mura-rta 

punishment n. - adaaba-I; gatii-ni; qitaatii-ni (Amh.) 

pupil (of the eye) n. - agartaa-ni; 

pupil (student) n. - barata -ni 

puppy n - cuquu-ni 

purchase n. - bitaachaa-ni; bita-bitta 

pure (person) n. - balchaa-ni 

pure, be v. - qullawa-loofta; adj. qulqulloo 

purge v. - fala-falta 

purging n. - fala-i; falachaa-ni 

purification n. - qulqullooma-i; qulqulloomaa-ni 

purify v. - qulleessa-sita; qulqulleessa-sita 

purity n. - balchaa; xintii-ni (Amh.); qulqulluma-mti 

purpose n. - didhaa-ni 

purr v. - korisa-rifta 

purse n. - borsaa-ni (Ital.); iftee-ni (made from sisal thread) 

pursue v. - reeba-bda 

pursuit n. - bu'aa-ni; reebuu-ni 

pus n. - malaa-ni 

push v. - darba-bita; dhiiba-bda; mida-midda; gussa-gussita; hulfa-fita; 

sulcha-chita; ukhukuba-bda; wirsa-sita 
push down v. - humna-nita 
pushing n. - dhiibansa-i 
put v. - teessisa-sifta 
put aside v. - hambisa-bifta; ka'a -keeta 
put away v. - massa-sita; suuqa-suuxxa 

64 P put down v. - buufadha-fatta 

put in a good place v. - massa-sita 

put in order v. - sokoladha-latta 

put on v. - keeyyadha-yatta 

put out v. - afa-afta 

put together v. - coonca-cita (usually + walti); faafa-fta 

putrefy v. - tortora-rta 

python n. - jawwee-ni quail n. - cuuquruu-ni; n. - gororii-ni; caaqarrii-ni; qirqicii-ni; 
qoocoo-ni (Amh.) 

quandry n. - wajaga-i; be in a v. wajaga-jadda; 

quantity n. - haga-i; raphtaa-ni 

quarrel n. - waraana-i; weeraa-ni (Amh.); falamaa-ni; lolla-lolta; lolla-i; 

v. - dida-didda; falama-mta; falma-mita 
quarrelsome n. - araadda-i 
quarrelsome person n. - makharticha-i; lollee-ni 
quartet n. - abraanuu 
quaver (in speech) v. - loqoda-qodda 
question v. - morma-mita; n. - dubbii-ni 
queue up v. - coroora-rta; n. -oroofaa-ni 
quick (adv.) - burunto (Ital.); dafi (Amh.); hurrisi; hure 
quiet! - mureefadhaa! 
quiet, be v. - waada-waadda 
quiet, remain v. - callisa-lifta 
quintal n. - kintaala-i 
quintet n. - shananu 
quit v. - lakkisa-kifta 
quite (adv.) - - uma (suffix) rabbit n. - hileensa-i 

rabies n. - nyanyee-ni 

rag n. - bututuu-ni 

rage v. - romma-ita; wacifa-cifta 

rain v. - bokaya-i; boka'a-bokeeni; (heavy) - tamna-i; n. - hareesa-i: 

n. - rooba-i; n.- sa'eesa; light - ebeelee-ni 

rain (heavily) v. - lollaha-laata; v. rooba-bda; sora-rta 

rainbird n. - bararatoo-ni 

rainy, be v. - ganna-gannita 

raising n. - ka'iisa 

ramrod n. - sangii-ni (Amh.) 

rancid, become v. - bulungawa-goofta 65 P Q R rank n. - shuuma-i 

rash n. - suukii-ni 

rat n. - hantuuta-i; kolissa-i 

rat's nest n. - huuroo-ni 

rattle n. - reeqisaa-ni 

rattle on v. - hofomfoladha-latta 

raven n. - haranqeessa-i 

ravine n. - bohaa-ni; balee-ni; bowwaa-ni; horraa-ni 

raw (adj.) dheedhi 

razorblade n. - shigiree-ni (Amh.) 

reach v. - dhaqaba-bda; dhufa-dhufta; gaha-geeta; ta'a-taata 

react v. - boona-boonta 

read v. - sooma-ta (Swa.); dubbisa-bifta 

ready (adv.) - kurfo 

ready, be v. - qopha'a-phoofta; make qopheessa-sita; kurfeessaa 

ready? - -fi (suffix) 

reality n. - dhugaa-ni 

realize v. - hubadha-batta; ilaala-lta 

rear end n. - eegee-ni 

rear n. - dinqa-i (private part of Borana house.) 

reason n. - qalbii-ni 

receipt n. - darasanyii-ni (Amh.) 

receive v. - qaba-qabda; with gratitude v. - sifeefadha-fatta 

recently (adv.) - dhi'o; onaana 

recognize v. - beeka-beeta 

recoil v. - kontorfadha-fatta 

reconcile v. - taasisa-sifta (cf. ta'a) 

reconciliation n. - qoraa-i; qorsumaa-ni 

recover v. - bayanadha-natta; filma-mita 

recovery n. - lilanawaa-ni 

rectum n. - bondee-ni; uduu-ni; munnee-ni; xeerii-ni 

recuperation n. - lilanawaa-ni 

red (adj.) - ( for horses and mules) daama 

red (adj.) - diima; diimtu; diimo; arraha-i; (very red) dhille 

redeem v. - fura-furta 

redness n. - diimeena-i 

reedbuck n. - borofaa-ni 

reek v. - xira'a-roofta; ajaha 

refer to v. - akeeka-, akeetta 

refine v. - qunquma-mta 

refusal n. - siriima-i 

refuse (adv.) - barkati + jedha; barsiima + dha'a 

refuse to respond v. - rincica-cicca R refuse v. - dida, didda; (refuse absolutely) barkati (adv.); 

barsiima (adv.); guula-lta; qiriba-bda; waakadha-katta 
regain strength v. - lilanaha-noofta 
registration n.- masagaba-i (Amh.) 
regret v. - gaabba-bita; ufi gaabba-bita; ooda-oodda; oodaha-doofta 
reinforce v. - gonoofa-fta 

reject v. - dida-didda; finqila-lta; qiriba-bda; tuffadha-fatta 
rejoice v. - gammada-madda; qilixama-mta; gammada-dda 
rejoin ( a bone) v. - tabba-bita 

relationship n. - sumsuma-i; (family) - fiixooma-i; (joking) n. - qoosaa-ni 
relative n. - fiixaa-ni; kin - aanaa; (on mother's side) eesuma-i 
relax v. - fura-furta; kufa-kufta 
release v. - baqa, baxxa; fura-furta; gadhiisa-dhiifta; 

n. - dhiifama-i; dhiisama-i 
released v. - baqa-baxxa; dhiifama-mta 
reliance n. - hirkachaa-ni 
religious leader n. - qaalluu-ni 
relish v. - dhandhama-mta 
rely on v. abda, abdita; hirkadha-katta 
remain v. - haffa-hafta; ola-olta; taa'a-teetta; tura-turta 
remainder n. - gaggaa-ni 
remains n. - bu'aa-ni; daadaa-ni 
remember v. - qaabadha-batta; faaqa-faaxxa 
remove v. - futa-futta ; salqa-qita 
rent n. - kiraa-ni; v. kireefadha-fatta 
repair v. - erba-erbita; maxansiisa-sifta; midhaassa-sita; qaba-qabda; 

tolcha-chita; erba-erbita 
repaired, be v. - midhaaga-dhaadda 
repairing n. - maxansaa-ni 
repeat v. - jalaa qaba-qabda; lammeessa-sita 
repeat v. - unta-untita 
repetition n. - hogaa-ni 
replacement n. - fulkaaya-i; fulka'a-i 
reply n. - hogaa-ni 
report n. - himachaa-ni; himachuu-ni 
representation n. - shuumanoota-i 
repugnance n. - lolochiaa-ni 
reputation n. - gurra-i 
request v. - kadhaa -katta 
rescue v. - baasa-baafta; qusa-qucca; qusadha-satta 
resemble - akeeka, akeetta, wol fakkaata; fakkaadha-kaatta 
reserve v. - dandama-mta; kaladha -latta; kuusa-kuucha; hambisa-bifta; 

n. - qusachaa-ni; qusee-ni 
reservoir n. - facana-ti 67 R reside v. - ola-olta 

residence n. - mana-i 

resign v. - lakkisa-kifta 

resignation n. - obsa -i; obsaa-ni 

resin n. - hamphee-ni; haanchaa-ni 

resist v. - morma-mita 

resistance n. - morka-i; morkachaa-ni; mormaa-ni; morooma-ni 

respect n. - fokoo-ni; ceera-i; saala-i ; sadeeta-ti 

respect v. - daada-daadda; dhedha-dheta; sarma-mita; v. saalfadha-fatta; 

respected (adj.) - ulfa, ulfo, ulfo 

respectful speech n. - seeda-i 

respectful, be v. - ceera-rta; fokifadha-fatta 

respond v. - owaadha-owaatta 

responsibility n. - baallii-ni 

rest v. - boqodha-qotta; ciisa-ciifta; forfadha-fatta (Amh.); 

hafura baafadha-atta (Orom.); rafa-rafta 
restaurant n. - mana nyaata; hotelii-ni (Swa.); 

albergoo-ni, mana nyaata, mana sagale 
resting place n. - cicciisa-i 
restless, be - aara-rta; qaanjiba'a-boofta. 
restrain v. - tindhisa-dhifta 
restrict v. - dhoora-rta 
restricted n. - dhooroo-ni 
resurrection n. - ka'iisa 
retarded, be v. - mujuja-mujujja 
retch v. - qooqifadha-fatta 
retire v. - yuuba-bda 
retreat v. - kontorfadha-fatta; dhedha-dheta 

return v. - dachaha-chaata; gargala-ta; home v. - gala-galta 

return, make v. - rara-rarta 

returning home n. - galchuma-i 

revelation n. - mullachaa-ni 

revenge n. - kootoo-ni; haaloo; haaloo-ni; tiiqii-ni (Amh.) 

revered (person or thing) n. - wayyaa-ni; 

(person) n. - qaallicha-i; qallitti-ni 
revolt v. - ka'a -kaata 
revolve v.- gargala-ta 
rhinoceros n. - warseesa-i 
rib n. - cinaacha-i 
rice n. - ruuzii-ni (Amh.) 
rich (adj.) - dunfura-rta 
rich, become v. - durooma-mta 
riddle n. - hiiboyaa-ni; (answer) hibriqqa 
ridge n. - goobsoo-ni; gooroo-ni; kukuba ; luufa-ti 

68 R ridicule v. - caacursa-sita; goyyeessa-sita; kobla-koblita; 

kofalta; seessa-sita; seessefadha-fatta; n. seessa-i 
rifle n. - boosa (Amh.); qawwee-ni 
right (adv.) - qubo; dhugaa; (side) n. - mirga-i 
right now (adv. ) - ammumma 
rightly (adv.) - sirri; dhugaa 
rigid, be v. - sibra-brita 
rim n. - fitee-ni; qarree-ni; ginrangia-i 
rinderpest n. - daadhii-ni 

ring (clothes) v. - borcha-chita; qilisa-lifta; qileesa-i 
ring (for) finger n. - qubee-ni 
ringworm n. - robbii-ni 
rinse (the mouth) v. - lulluqahda-qatta 
rinse v. - lolaha-laata 
rinsing n. - lulluqoo-ni 
rip v. - buta-butta 
ripe n. - buleessa-i 
ripe, be v. - bilchaadha-chaata 
ritual manners n. - addaba; jila-ti 
rival n. - orma-i 
rival v. - morka-kita 
rivalry n. - morka-i; morkachaa-ni 
river n. - galaana-i 
riverbed n. - (seasonal) laga-i 
road n. - kara -ni 

roar v. - barooda-rootta; n. barooduu-ni; gooha-goota; itana-nta 
roast - v. akaawwa -akoofta or akaha-akoofta; guba-gubda; koosa-sita; 

ruruuqa-xxa; wadda 
rob v. - hata-hatta 
robber n. - hattuu-ni; sargoo-ni 
robbery n. - hanna-i 
robust n. - barbara-i; bodhee-ni; v. budulaha-loofta; furda, furdo, furdo; 

jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa; (adj.) - wadalla 
robust (something) n. - yabbuu-ni; n. - kotoola-i 
robust person n. - bodhee-ni 
robust, be v. - budulaha-loofta; siba'a-boofta 
rock n. - dhagaacha-i; dhakaa-ni 
rod n. - harchumee-ni 
roll v. - borbooradha-ratta 
roll down v. - konkolada-laata 
roll in the dirt v. - borbooradha-ratta 
roll up v. - mamara-ta; mara-rta 
roll v. - okonkoladha-latta 
rolled up v. - mookadha-katta 

69 R roller (bird) n. - anahaarqaa-ni 

roof (thatched) n. - gasarree-ni (Amh.); eelicoo-ni; 

mana guutuu; gubbaa-ni 
roof ridge n. - koofia-ni 
roofing sheets n. - qorqooroo-ni 
room n. - kifllii-ni 
rooster n. - lukuu korma 
root n. - (edible) caraanaa-ni; hidii; idda-i 
rope n. - haada-i; kiyoo-ni; madhaa-ni 

(for bell) - korsiisa-i 
rope n. - (of sisal) funnoo-ni; (of sisal) cea-i 
rot v. - shama-mta; tortora-rta 
rotten (adj.) - batti , bakti 
rotten, be v. - hooraha-roofta 
rough (adj.) - jalla, jalla, jallo; - qarchacha 
rough n. - kakatee -ni 
rough, be v. - kolkolaha-loofta; quuqa-quuxxa; quuqawa-qoofta; 

saakarawa-roofta 
roughness n. -karanchaa -ni 
round and solid (thing) n. - kuukuu-ni 
round up v. - naaneessa-sita 
route n. - martoo-ni 
row n. - gogeessa-i; leenii-ni (Eng.); oroofaa-ni 

rub v. - riga-ridda; riiqa-riixxa strongly; sukuuma-mta 

rubber n. - imbiraa-ni 

rubbish n. - batti, bakti 

rude (adj.) - jalla, jalla, jallo 

rude (person) n. - baalagee-ni 

rugged (adj.) - qarchacha 

ruin v. - fita-fitta 

ruined (adj.) - moofa, mooftu, moofoo 

rule v. - fida-fidda; moha-moota 

ruler n. - danyaa-ni (Amh.); bulchaa-i; mooticha (Guji); mohaa-ni 

rumble v. - giria-sifta; gururia-rita; huursa-sita 

rumour n. - lasiitii-ni 

rumourmonger n.- odeessaa-ni 

rump n. - hudduu-ni; rundee, teessuma; tafa-i 

run v. - ce'a-ceeta 

run (unsteadily) v. - bikiliisa-liifta 

run after v. - reeba-bda 

run away v. - dhedha-dhetta; soka-kita; dhoo'a-dhoota; gursumaha-moofta; 

jala mura-rta 
run fast v. - xinniqa-ixxa 
run in rivulets v. - xuxxuruursa-sita 

70 R run unsteadily v - bikiliisa-liifta 

run v. - finiina-nta; oria-orita; utaala-lta 

runt v. - jinfaha- foofta 

rush unsteadily v. - tittima-mta 

rush v. - dhoo'a-dhoota; fiiga-fiidda; fulaaha-laata; oria-orita; orisaa-ni; 

utaala-lta; wirsa-sita 
rust v. - dandaha-doofta; n. - dandii-ni 

rustle v. - shakhamiisa-miifta (make a rustling sound.); shawisa-wifta 
rustle v. - sokorsa-sita sack n. - kintaala-i; subba-i; qaraqaba; (goatskin) - qalqalloo-ni 

sacrifice n. - sooriyoo-ni; v. sooria-rita; mosonsora-rta 

sad, be v. - ooda-oodda; oodaha-doofta 

saddle blanket n. - rarroo-ni 

saddle v. - faa-faata; n. - kooraa-ni; n.- kooraa-ni 

safety catch n.- (of a gun) - matabaqaa-ni 

safety n. - nagaa-nageeni; nagaya 

safflower n. - bordaa-ni 

sagging, be v. - shoboka'a-koofta 

salary n. - musaraa-ni; damooza (Amh.) 

saliva n. - hanchufa-ti; (dried) - xanxammaa-ni 

salivate v. - goroora-rta; lolochia-chita 

salt n. - haya-i; muludee-ni; sooda-i; hacharuu-ni; (for livestock) kullaha- 

salt v. - kura-kurta 

salt-pan n. - herendeerii-ni 

salvage n. - salbaajii-ni 

salvation n. - baafama-i 

sample n. - fakkeenna-i 

sanctify v. - qulleesa-sita; qulqulleessa-sita 

sand n. - maansa-i; v. - kolkola-lta; - saaka-saatta 

sandal n. - buurankii-ni; kophee-ni; salala-i 

sandflea n. - taffii-ni 

sap n. - dhamma-ti; aniisaa-ni 

Satan - Shexaana-i 

satchel n. - marraa-ni 

satiate v. - quubsa-sita 

satiated, be v. - quufa-fita 

satiety n. - quufa-i 

satisfaction n. - quufa; kafuna-i (Som.) 

satisfaction (sound of...) n. - aada 

satisfied, be v. - conaha-noofta; badhaadha-dhaatta; furfuura-ta; 

coneessa-sita; quubsa-sita 
saturated, be v. - quufa-fita; (with butter) - leyaha-yoofta 

71 R s s Saturday n. - gebaya guddo; Kedame (Amh.) 

sauce n. - koosara-i 

savage beast n. - bineensa-i 

save v. - dandama-mta; hambisa-bifta; kuusa-kuucha; qusa-qucca; 

qusadha-satta 
saved, be v. - baafama-mta 
savings n. - qusachaa-ni; qusee-ni 
saw n. - magaazi (Amh.); misumeenoo-ni 
sawdust n. - hurraa-ni 
say v. - baana-nta; jedha-jetta 
saying n. - mamaassa-i 
scab n. - qonyanyaa-ni 
scabby, become v. - citta'a-toofta 
scabies n. - hooxxoo-ni 
scaffolding n. - hirrii-ni 
scales n. - karanchaa -ni 
scaly substance n. - reenjii-ni 
scaly, become v. - citta'a-toofta 
scar n. - kalabsuu; gadaniisa-i 
scarcely (adv.) - laato; diqqeena-i 
scarcity n. - beela-ti; hooloo-ni 
scatter v. - bassa-bassita; firfirsa-sita; be firfirfama-mta; laaba-laabda; 

harcaha-caata; facaha-caata; 
scattered (adj.) - garum garaani 
scent n. - marashii-ni; ulaa-ni; v. - suufa-fta 
scissors n. - makasii-ni (Swa.) 
scold v. - abaara-abaarta ; lolla-lolta; miidha-miitta 
scoop n. - buduuqoo-ni 

scorn n. - balfa-i; tuffii-ni; v. - burungaha-goofta; miidha-miitta 
scorpion n. - qaanjibuu-ni 
scrap n. - bu'a; qoraachii-ni (Amh.) 
scrape clean v. - yuukha-yuutta 
scrape out v. - holla-hollita; hooqa-hooxxa 
scrape v. - (a hide) duuga-duudda; duguuga-guudda 
scrape v. - haadha-haatta; aqooqa-qooxxa, araaba-bda; 

cora-corta; harra-rta; hoooqa-hooxxa; hoqonqola-lta; 

saaka-saatta; taa'a-taata; xuruura-rta 
scraped, be v. - luqaha-qaata 
scraps (of food) n. - qocoo-ni 
scraps n. - gajaaja-i 

scratch v. - aqooqa-qooxxa; haadha-haatta; habardooqa-dooxxa; hooqa-hooxxa 
scratch open v. - qirqita-qitta 
scrawny (people or animals) n. - ruboo-ni 
scrawny (thing) n. - qonkaa-ni 

72 scrawny, be v. - gonchoca-chocca 

scream v. - carrisa-rifta; oa-oota; oa-ooti 

screw v. - michira-rta 

screwdriver n. - mutaa-ni; 

scrub v. - aqooqa-qooxxa; riga-ridda 

scrubbing n. - rigansa-i 

sea n. - baarii-ni 

seal n. - mataaba-i (Amh.) 

seal v. - qadaada-dda 

seam n. - cimtuu-ni 

sear v. - ruruuqa-xxa 

search v. - doogama-mta; joora- rta 

season n. - (short rains) hagayya-geetti 

season n. - mara-i 

season n .- four seasons: adoleessa, ganna, hagaya, bona 

seclusion n. - ulmaa-ni 

second n. - lameessoo-ni 

second-hand (clothing) n. - salbaajiii-ni (Eng.) 

secondly n. - lameessoo-ni 

secrecy n. - qiirsaa-ni 

secret n. - haalaa-ni; waan dhossaa; mistirii (Eng.); v. - qiirsa-sita 

secrete fluid v. - silla-sillita 

secretly (adv.) - laana; (emph.) laanuma 

section n. - mitaa-ni; gosa-i; mogoo-ni 

sediment n. - daadaa-ni; gaggaa-i; ficaa-ni (Amh.); baaduu-ni 

seduce v. - faraha-raata 

seducer n. - farahaa-ni 

see v. - arga-gita; laala-laalta 

seed n. - firee-ni (Amh.); senyii-ni; midhaani; (of fruit) - miciraani 

seep through v. - shila-a-laata (Amh.) 

seer n. - raaga-i; yuuba-i 

segregate v. - fila-filta 

seize each other v. - wal qaba-qabda 

seize v. - birdifadha-fatta; habardooqa-dooxxa; qadhaba-bda; tindhisa-dhifta 

seize violently v. - buta-butta 

self (pron.) - ufi 

self-esteem n. - uflaalaa-ni 

self-reliant v. - kontooma-mta; jinjimadha - matta 

sell v.- gurgura-rta 

semi-solid n. - suphee-ni 

send v. - erga-gita 

sending n. - ergaa-ni 

senile n. - raatuu-ni; raqa-i 

sentence v. - mura-murta; n. qoraa-ni; qorsumaa-ni 

73 s separate oneself v. - cinaatta'a-toofta 

separate v. - baafadha-fatta; bassa-bassita; buqifadha-fatta; dhoosa-sita; 

fila-filta; firfita-fitta; foo'a-ta; golla-gollita; halagadha-gatta 
separately (adv.) - gargari 
series n. - gogeessa-i 

serious (adj.) - guddaa, guddoo, guddoo; jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa 
serious trouble, have v. - lubbaha-boofta 
servant n. - boii-ni (Eng.) 
servitude n. - harumaa-ni; garbumaa 
set free v. - baasa-baafta; fura-furta 
set v. - ka'a -keeta 

settle a matter v. - taasisa-sifta (cf. ta"a); qora-qorta 
settle v. - qubadha-batta; teessisa-sifta 
seven n. adj. - torba 
sever v. - faceesa-sita 

sew v. - gooda-goodda; hodha-hodhita; waraana-nta 
sexually attracted v. - dhangofadha-fatta 
shack n. - gomphee; gojoo- (Amh.) 
shade n. - gaadisa-i; gaasa-i 
shady (place) n. - qaballee-ni 
shaft (of spear) n. - soma-eti; somaya-i 
shaft (of well) n. - kururuu-ni 
shaft n. - soma-eti; somaya-i 
shake v. - cuqqisa-qifta; bubbisa-bifta; gingilcha-iifta; holladha-latta; leleqa 

lexxa; raasa-fta; roraasa-raafta; socoha-coota; chocoha-coota; 

(oneself) birbirfadha-fatta; buuba-bda; 

(continuously) - dhufissa-fta 

shake (part of the body) v. - wila-wilita 
shake (with anger) v. - roqooma-ta 
shake v. (violently) harguffa-fta 
shame n. - fokoo-ni; ceera-i 
shameful (thing) n. - fokadhaba-i 

shameful, do something v. faffaha-faffoofta 

shameless person n. - fokadhabaa-ni 

share v. - jifa-jifta; n. jifuu-ni; moggaa-ni 

sharer n. - mogoo-ni 

sharing n. - qooda-i 

sharp (something) n. - lufee-ni 

sharpen v. - qara-qarta; qara'a-raata 

sharpness n. - qara-ti; abrii-ni 

shave v. - haada-haadda; moyeessa-sita; cira-rta 

she (pron.) - isiini 

she who - ta (fern, form of the relative and possessive pronoun) 

sheath n. - qalqala-ti 

74 s sheep n. - hoola-ni, hooliyee-ni; abloo-ni; (female) -karsoo ; 

(male) - eleemoo-ni; hoola-ni 
sheepskin n. - qoola-i 
shelf n. - miiljaloo-ni 
shell n. - balkii-ni ; galaba-ni; qola-i 
shelter from v. - qobadha-batta 
shelter n. - bafta-i; bultii-ni; da'oo-ni; dhoqooba-i; gaadisa-i; gaasa-i; 

goomphee-ni; hoosa-i; waaba-i ; gossee-ni 
shelter v. - haffa-hafta 
shield n. - wantee-ni 
shift position v. - siqa-sixxa 
shifting n. - siqansa-i 
shimmy v. - cuqqisa-qifta 

shine v. - calalaqa-laxxa; billiqa-lixxa; fiila-fiilta; ibsa-sita 
shiny (adj.) - culluu 
ship n. - markaaba-i 
shirt n. - ubaara-i; qolloo-ni 
shiver (with anger) v. - roqooma-ta 

shiver v. - holladha-latta; - siblalaha-loofta; n. hollachaa-ni 
shock n. - rifanoota-i 

shock v. - makharsa-sita; rifachiisa-chiifta 
shocked, be v. - bakaka-katta 
shoddy (things) n. - qacalee-ni 
shoe n. - kophee-ni 
shoe polish n. - qalaamii-ni (Amh.) 
shoot v. - tokkosa-kofta 
shop n. - suuqii-ni (Amh.); duka (Swa.) 

short (adj.) - gabaaba, gabaabdu, gabaabo; murqicha, murqitti, murqicha 
short (and stocky) (adj.) - qura; (stature) - turquma 
short and wide (adj.) - bakila 
short distance n. - ejata-i 
short n. - (person) haara-i 
short time ago (adv.) - reefu 
short, be v. - qudhaama-mta 
shortage n. - diqqeena-i; hanqoo-ni 
short-legged (adj.) - gica; geelabba-i 
shortly (adv.) - dhi'o; diqqoo 
shortness n. - gabaabina-i; hayuma-i 
shorts n. - gomfaa-ni; hidaa-i; boggee-ni (Amh.) 
shot glass n. - malakkaa-ni (Amh.) 
shot n. (of gun) - tussii-ni 
should (aux. v.) - silaa 
should not v. - himmalle 
shoulder - of people) n. gurmuu-ni; of animals - agooda-I 

75 s shoulder blade n. - ceekuu-ni; baleensuu-ni 

shout v. - alalaasaa-sita; dhuqisa-qifta; iya-iyita; n. iyana-ti; lalabba-bda 

shout angrily v. - riita'a-toofta 

shove v. - hulfa-fita; kuunka-kita 

shovel n. - ankaafaa-ni (Amh.), bawaa-ni (Amh.); bawwee-ni 

show v. - akeeka-akeetta; - baana-nta 

show off v. - baleela-lta; shooba-bda; n. - shoobaa-ni; shoobduu-ni 

show oneself v. - mulladha-latta 

shower n. - bukiyee-ni; furmaata-i; v. didiga-dididda 

showing off (adj.) - surto 

shrew n. - humbii-ni 

shriek v. - oa-oota; n. oa-ooti 

shrink (adv.) - hamussa+jedha 

shrink v. - moggaasa-gaafta; qamaacha'a-chaata ; 

qanchoradha-ratta; risa-rifta or richa 
shrivel v. - qamaacha'a-chaata; qanchoradha-ratta; v. - risa-rifta 
shriveling n. - qanchora-i 
shut v. - qadaada-dda 
siblings (pi.) n. - obboleeyyaani 
sick, be v. - bukana'a-noofta; dhukkuba-bda 
sick, feel v. - lilikha-litta 
sickle n. - haamtuu-ni 

sickness n. - dukkuba-i; dalaa-ni; himatoo-ni; (recurring) qassoo-ni 
sickness n. (of camels) - kororaa-ni 
sickness n. - dhukkuba-iSide (of body) - sobaa-ni 
side by side n. - laakummaani 

side n. - gamma-i; gombisa-i; goomolee-ni; moggaa-ni; roga-i; giraaba-i 
sieve n. - meemee-ni 

sieve v. - dhimbiiba-bda; n. dhimbiiboo-ni 
sift v. - socoha-coota 
sight n. - ila-ilti; mullii-ni 
sign n. - firma (Ital.); guba; milikeeta-i (Amh.) 
sign v. - farama-mta 

signature n. - sainii-ni (Eng.); firma (Amh.) 
silence n. - caqalii-ni 
silent, be v. - callisa-lifta 
silly (adj.) - gowwa 
silver n. - qarsii-ni 
similarity n. - wal fakkeenna-i 
simple (adj.) - kasso 
sin n. - baasa-i; cubbuu-ni; daba-i; lufa-i 
sin v. - lufa-lufta; wallaala-lta; yakka-kita 
since (conj.) - haga 
sinewy n. - ribicha-i; ribittii-ni 

76 S s sing v. - dhawwa-dhoofta; faarsa-sita; sirba-bita 

singing n. - dha'icha-i; sirba-i 

single n. - gumaa-ni; takka 

sink v. - lixa-lixxa 

sinner n. - haraamticha-i; lufticha-i; luftitii-ni 

sinuous, be v. - daba-dabda 

sip v. - durduura-rta; fiiqisa-qifta; una-ta; lacadha-catta; una-ta; xuuxa-xuuxxa 

sisal n. - algee-ni, cakkee 

sister n. - obboleettii-ni; (pi) obboleeyyaani 

sister-in-law n. - sayyuu-ni; wasiila-i 

sit down v. - taa'a-teetta 

sit, make v. - teesissa-sifta 

sitting n. - teessuma-ti 

situation n. - fullaa-ni 

six n.+ adj.- ja'aa 

sixth n. -ja'eesso-ni 

sixtieth n. - jaatameessoo-ni 

sixty n.+ adj. - jaatama-i 

sizzle v. - shifisa-fifta; shifisiisa-siifta 

skill n. - ogumaa-ni 

skilled, be v. - ogooma-mta 

skin n. - gogga-ni; v. - qunchiisa-chiifta 

skinned, be v. - quncaha-caata 

sky n. - waaqa-i 

slander n. - hammachaa-ni; xoophee-ni 

slander v. - cocana-nta; hammaadha-maatta 

slash v. - qu'a-quuta 

slaughter v.- qala-qalta; n. qalachaa-ni; qalicha-i 

slave n. - garbicha-i; garbitti-ni; garboota-ti; tisse-ni 

sledgehammer n. - madoshaa-ni (Amh.); burisa 

sleep v. - ciisa-ciifta; rafa-fta; caus. rafisa-fifta 

sleepiness n. - hirriiba-i; muusoo-ni 

sleepy, be - v. - hirriiba-bda; muusaha-soofta 

slender (adj.) - huqqaa, huqqoo, huqqoo; qalla, qallo, qallo 

slide v. - loha-loota ; mucucaha-coofta; mucucaadha-caatta; 

sirinqadha-qatta; 
slim (adj.) - qalla, qallo, qallo 
slimy v. - hodanaha-noofta 

slip v. - mucucaha-coofta; mucucaadha-caatta; sirinqadha-qatta; 
slippery, make v. - mucuceessa-sita 
slit v. - dira-dirta 
slither v. - loha-loota 

slope (of hill) n. - tarbee-ni; (downward) goodoo-ni; kofee-ni 
slouch v. - qucaha-coofta 

77 slow down v. - kosa-kocca; tirra-tirta 

slowly (adv.) - laana; (emph.) laanuma; leeke; shonaani; sonaani; surto 

small (adj.) - baaku; dhipha, dhipho, dhipho; diqqaa, diqqoo, diqqoo; 

gabaaba, gabaabdu, gabaabo; yara, yartu, yaroo 
small (fruit, grain) n. - qaracha-i 

small (something or someone) n. - koloochoo-ni; kochora-i 
small (thing) n. - burkee-ni; quucoo-ni; saara-i; ruphaa-ni; boocha-i; tuca-i 
small and new n. - nyaraqaa-ni; nyarree-ni 
small pieces n. - billee-ni 
small pox n. - bagaa-ni 

small, be v. - kushuma-mta; qeeta'a-toofta; n. (thing) qeetii-ni 

small, become v. - luha-lutta ; moggaasa-gaafta 

small, short n. - qurqucuu-ni 

smart (adj.) - qaro 

smash v. - carassa-sita 

smear cowdung v. - faala-lta 

smear v. - diba-bda; faala-lta 

smell v. - ciinca'a-cofta; ajaa-jofta; urga'a-gofta; suufa-fta; dhawwa-dhoofta; 

suufa-fta 
smell badly - v. ajaha, ajoofta 

smell n. - bad - bulaa-ni; xiraa-ni 

smell n. - ulaa-ni 
smell nice v. - foolaha-loofta 
smelly (mouth of animals) n. - afajoo-ni 
smelly, be v. - sussa'a-soofta 
smile v. - qumaada-dda; seeqadha-qatta 
smiling n. - seeqachaa-ni 
smoke n. - aara-i 

smooth v. - halaga-ladda; kolkola-lta; luceesa-sita; riga-ridda; 
snake n. - illama-i; bofa-i 
snake skin n. - muuxa-i 
snap v. - qartammiisa-miifta 
snatch v. - saama-mta 
sneaky, be v. - ofadha-fatta 
sneer - v. arabsa - sita 
sneeze v. - hatisa-tifta 
sneezing n. - hatisoo-ni 
snide (thing) n. - haalaa-ni 
snore v. - huursa-sita 
snot n. - furroo-ni 
snout n. - humbii-ni; oddoo-ni 
so (conj.) - akkasi; eegi; 
so and so n. - -faa (suffix); ebeluu-ni; abaluu-ni 
so that (conj.)-akka 

78 S soak v. - dikiida-dda 

soaked (adj.) - jiidajiitu, jiido 

soaked, be v. - coollaha, loofta 

soap n. - sabuna-i (Swa.); samunaa-ni (Amh.); andarqii-ni (Som.) 

soapstone n. - hilintoo-ni 

sob v. - hirqifadha-fatta 

society n. - uumata-i 

sock(s) n. - kharsii-ni (Amh.); shuraabii-ni (Amh.) 

socket n. - boolee-ni 

soda n. - magaadoo-ni 

sodden, be v. - dabana-nta 

soft (fruit, grain) n. - qaracha-i 

soft (thing) n. - kachuu -ni; marduufa-i 

soft, be v. - buka'a-koofta; somba-bita; dabana-nta 

soft, become v. - dhi'a-diita; saamphala'a-loofta; 

xaxxacha'a-coofta; xexxepha-phta 
soft, wet substance n. - borxoxxee-ni 
soften v. - riiqa-riixxa 

softly (adv.) - laana; (emph.) laanuma; suuta 
softness n. - laafma-i; luucaa-ni 
soggy, be v. - coollaha, loofta 
soil n. - lafa-ti; biyyee-ni; xura'a-roofta 
soil (hard) n. - kokomicha-i; konkomicha-i 
soil (loose) n. - ruruma-i; ruusoo-ni 

soil (red) n. - ruussoo-ni; sorooroo-ni; (red or white) shiilaa-ni; shiiluu-ni 
soldier n. - watadarii-ni (Amh.); xoorsaraawwitii-ni (Amh.) 
sole n. - ganaa-ni; faan-ti 
solid (adj.) - jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa 
solidify v. - coomphaha-phoofta; -jijima- mta 
solitary (adj.) - kopha 

solitude n. - kophaa-ni; qoomnii-ni; qoomi-ni 
slide v. - soloola-lta; sololaha-laata 
Somali n. - Safara-ti; 

some (adj.) - tokko; takka; gari; - wa; wa'ii 
someone n. - ebeluu-ni; abaluu-ni 
something n. - wa; wa'ii; womaa; womu; homaa 
something above n. - kurree-ni 
something small n. - saara-i 
something small, be v - qachacha-chita 
son n. - ilma-i 

song (of young girls) n. - mossii-ni 
song n. - haagarroo-ni; waa farsiti; sirba-i 
soot n. - qaqaa-ni 
soothe v. - qabana'a-noofta 

79 s sooty, become v. - qaqa'a-qoofta 

sore n. - abdaraa-ni, mada 

sore throat n. - saqara-i; silisa-sita 

sore throat, have v. - silisa-sita 

sores, have v. - madaha-doofta; madaa-ni 

sorghum n. - misingaa; mashilaa-ni (Amh.); bobee-ni 

soul n. - hafuura-i; lubbu-ni 

sound n. - qonqo-ni; (splashing) dibiqa-i 

sour, be v. - haddhawa-dhoofta 

sour, become v. - bulungawa-goofta 

south n. - bitaa-ni 

sown v. - facaha-caata 

space n. - (front of door) cichaa-ni 

spacious (adj.) - bala, balo, balo 

spaghetti n. - paastaa-ni (Ital.) 

spark n.- qaanqaa-ni 

spark v. - fmiina-nta; calalaqa-laxxa; bibiliqa-lixxa; ibsa- ibista 

spatter v. - tiifa-fta 

speak v. - cuuqqisa-qifta; baana-nta; jedha-jetta 

speak constantly v. - xaxxisa-fta 

speak wrongly v. - dogongora-rta 

speaker n. - falqa-i 

spear n. - eboo-ni; woraana-i 

spear v. - waraana-nta; 

special (adj.) - kopha; qofa (Gab.) 

specialist n. - ogeesa-i; ogeettii-ni 

speck n. - huuba-i; daadaa-ni 

speckles n. - suukii-ni 

speech n. - dubbii-ni; seeda-i 

spell (evil) n. - murma-i 

spend the day n. - ola; olmaha-i 

spend the night v. - bula-bulta 

sperm n. - jissaa-ni 

sphincter n. - xannee-ni 

spider (small, grey) n. - sarrii-ni; orbobiisa-i; sarrii-ni 

spider web n. - saaphuphaa-ni; raaphuphaa-ni 

spill v. - cunqursa-sita; nanaqa-naxxa; yaa'a-yaata 

spilled v. - harcaha-caata; dhangalaha-laata 

spine n. - birii-ni 

spiral n. - dagalee-ni 

spirit n. - ekeraa-ni; hafuura-i; lubbuu-ni; naphsee-ni 

spit out v. - cirrifadha-fatta 

spit up v. - alqadha-qatta ( used only for small children); didiga, bulgafadha 

spit v. - biifa-fta; tiifa-fta; tufa-fta 

80 s spittle n. - hanchufa-ti; tufaa-ni 

splash v. - fifita-tta 

spleen n. - rajeejii-ni 

splice v. - takhaala-lta 

splinter n. - filida-i; v. filideessa-sita 

split up v. - fotoqa-toxxa 

split v. - baqaqa-qaxxa; bargafadha-fatta; basaqa-saxxa; caba-bda; 

falaxa-xxa (Amh.) 
split, be - cita-citta; falaana-nta; tarsa'a-saata 
splotched (thing) n. - botolee-ni bobotolee-ni 
spoil v. - babadeessa-sita; dadara-rta; gata-gatta; hammaadha-maatta; 

marqa-qita; meexa-meexxa; miidha-miitta 
spoiled v. - midhika-dhitta 
spoiler n. - qunqumicha-i; qunqumittii-ni; 
spoiling n. - qunquma-i; qunqumaa-ni 
sponge n. - huruffee-ni 
spongy n. - hoffee-ni 
spoon n. - kaasoo -ni(Som); mooqaa-ni 
spot (white) n.-kalabsuu -ni 

spot n. - biduu-ni ; karanchaaa -ni; ciira-i; hodolee-ni 
sprain n. - buqa'-ni 
sprain v. - midhisa-sita 

sprained v. - midhika-dhitta; buqa'a-qaata; meeladha-latta 
sprawl v. - calaala-ita; dhangalaha-laata; bakaafa-fta 
spray v. - didiga-dididda; firfirsa-sita; tufa-fta 
spread out v. - dagaaga-gaadda; afa, afta; diriirsa-sita 
spread the legs v. - bargefadha-fatta 
spread v. - cubussa-sita; facha-caata; labba-labda 
spring (of water) n. - burqaa-ni; maddoo-ni; madda-iti 
spring (of wire) n. - shiboo-ni (Amh.) 
spring n. - baleessa-i 
spring v. - ce'a-ceeta 
sprinkle n. - buffee-ni; (ritual sprinkling) mooca-moocca; fifita; firfirsa; 

biifa-fta; bilbila-lta; fifita-tta; firfirsa-sita; tiifa-fta 
sprinkling n. - tiifuu-ni 
sprout v. - arareesaha-soofta, biqila-lta; barduma-mta; biqila-lta; caleefa-fta; 

latta-latta; n. latta-i; qunxa-xita; tusa-tucca; tucha-chita 
spur (chicken, cattle, goats) n. - koronchoo-ni 
spurfowl n. - wakarraa-ni 
spurn v. - qiriba-bda 
spurt v. - xinniqa-ixxa 
spy v. - haaxeefadha-fatta; - dooyadha-yatta; gaada-gaadda; 

n. xoqaamii-ni (Amh.); haaxoo-ni; 
squash n. - bododda-i 

81 s s squash v. - tuma-tumta; uka-ita 

squat v. - quphana-nta 

squatting n. - teessuma-ti 

squeak v. - xiixa-xiixxa 

squeeze v. - cumfa-fita; dhandhooma-mta; kuucha-kuucca; macarsa-sita; miica 

miicca; mudda-muddita 
squirrel n. - tuqaa-ni 
stab v. - waraana-nta 
staff n. - orooroo-ni 
stagger v. - daaqa-axxa; batatisa-tifta 
stain v. - halla-lita; xura'a-roofta 
stale, become v. - qamansa-sita 
stalk n. - (of millet or sugar cane) aalaa 
stallion n. - farda korma 
stammer v. - gigisa-siifta 
stamp n. - mataaba-i (Amh.) 
stand up v. - eja-ejita; ka'a -kaata 
star grass n. - sardoo-ni 
star n. - urjii-ni; (bright) n. - bakalcha-i 
starling n. - cuquliisa-i 
start n. - qabaa-ni; qabiisa-i; yayyaba-i 
start v. - jala qaba-qabda 
startled, be v. - dammaqa-maxxa; rifadha-fatta 
starvation n. - koolee-ni; koolawaa-ni 
starve v. - bobossa-sita 
status n. - shuuma-i 
statute n. - seera-i 
stay away from v. - miira-miirta 
stay v. - majeefadha-fatta; majaha-joofta; ola-olta; qubadha-batta; taa'a-teetta; 

tura-turta 
steal v. - hata-hatta 
steam n. - aara-i 
steam v. - damfa-fita; finiina-nta 
steep place n. - toronjii-ni 
step n. - faanoo-ni 
sterile (cow) n. - dhankaaka-i 

sterile (woman) n. - masseena-i; harkuu-ni; v. hawa-hawita 
sterile, become v. - goga-godda 
sterility n. - masseenumaa-ni 
sternum n. - laphee-ni 
stick (ceremonial for women) n. - siiqee-ni 
stick (for digging) n. - komfii-ni 
stick n. - bonjaa-ni; bordaa-ni ; harchumee-ni; moroolee-ni ; qo'ee-ni; 

salata-i; ulee-ni 

82 s stick out v. - gooraha-rata; quuqa-quuxxa; quuqawa-qoofta; 

ulufa'a-foofta 
stick together v. - coomphaha-phoofta; lula-lulta 
stick v. - maxana-nta 
sticky v. - hodanaha-noofta 
stiff (neck) n. - amjalloo-ni 
stiff, be v. - sibra-brita 
stiff, become v. - qorqooraha-roofta 
stiffness n. - koteessa-i 
stifle v. - uka-ita 
stile n. - yaabdoo-ni 

still (conj.) - ammalle, ammoo; immoo; immooye 
still, be v. - ka'a -kaata 
sting n.- ilkee-ni 

sting v. - buqata-qatta; nyaadha-nyaata; qartammiisa-miifta 
stingy, be v. - xiixa'a-xoofta 

stink - v. ajaha-joofta ; bula'a-loofta; xira'a-roofta; ajaha; n. xiraa-ni 
stinking (adj.) - batti; bakti 
stir up v. - walti naqa-naxxa 
stir v. - (a fire) goola-lta 

stir v. - bulbula-lta; gargala-ta; irba-bita; kokorsa-sita; laaba-laabda; marqa-qita 
stitch v. - gooda-goodda; hodha-hodhita 
stitching n. - xiyyoo-ni 
stocky (adj.) - tiira 
stolen livestock n. - dhiiroo-ni 
stomach n. - garaa-ni; garacha-i; qochumaa-ni 
stone n. - dhagaacha-i; dhakaa 
stone (of fruit) n. - kilee-ni 
stone n. - dhakaa-ni 
stones (small) n. - qurqura-i 
stony (place) n. - kurkuruu-ni; bulee-ni 
stool n. - marchumaa-ni; barchumaa-ni 
stoop v. - duufa-fta; goba-bda; gomphoola-lta 

stop v. - cufa-cufta; dhiisa-dhiifta; eega-eedda; indhisa-dhifta; tura-turta 
stop it - laki!; diisi! 
stop over v. - takkaara-rta 
stop up v. - duucha-chita 

stop v. - ittisa-ittifta; dallamsa-sita; dhaaba-dhaabda; eega-eedda; 
storeroom n. - magazina-i (Ital.) 
stork n. - babohaloona-i 
storm n. - karfafuu -ni 

stout (adj.) - furda, furdo, furdo; gabba, gabbo, gabbo 
straight (adj.) - qajeela, qajeeltu, qajeelo; looko 
straight (adj.) - looko 

83 s straight, be v. - diriira-rta; sooyaha-yoofta; (adj. sooyama 

straighten v. - qunquma-mta 

straightness n. - huriisa-i 

strain v. - gingilca-chita 

stranger n. - Sidaama-ti; orma-i; mataqoo-ni (being ill at ease) 

strangle v. - hudha-ta 

strap (of leather) n. - bungee-ni; fannoo-ni; gaadi-ni; haada-i ; 

mishibii-ni; qabatoo-ni; qundhii-ni; seemsaa-ni 
straw n. - cidii-n (Amh.); dhuyyuma-ti 
stray v. - miliqa-lixxa 
stream v. - xuxxuruursa-sita 
street n. - kara -ni 

strength n. - forsaa- ni (Ital.); humna-iti; irree-ni; onnee-ni 
strengthen v. - da'eesa-sita; gonoofa-fta 
stretch v. - afa, afta; diriirsa-sita; fada-fadda; hiitadha-tatta; 

(a skin) dhissa-dhifta 
stretcher n. - wasaasaa-ni 
stride (of camel) n. sodhoboo-ni 
stride v. akabsadha-satta; n. - sadhaba-i 
string (of leather) n. - dhi'ee-ni 
string (of sisal) n. - ilkoolee-ni; miseensa-i 

strip v. - follosa-sita; fofollosa-sita; qunchiisa-chiifta; xuruuradha-ratta 
striped (adj.) - daammi 
striped, be v. - mumura-ta 
stripes n. - barruu-ni; muramura-i 

stripped v. - quncaha-caata; folloqa-loxxa; folloqa-i - (something stripped bare) 
strips n. (wood) filxii-ni (Amh.) 
strive v. - carraaqa-raxxa; dogoma-mta; qolcha-cita 
stroke v. - hoosa-sita 
strong (adj.) - wadalla; baara, baartu, baara; (pi.) babaaro; 

addu (of animals) -; jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa; mooti; 

furda, furdo, furdo 
strong (person or animal) n. kootee-ni; korkoree-ni 
strong (person) n. - qommicha-i; qeericha-i 
strong n. - kotoola-i 

strong, be v. - jabaadha-baatta; ribaha-boofta; make v. - ribeessa-sita 

stubble n. - qunxaa-ni 

stubbornness n. - siriima-i 

stubby, be v. - jirma -jirmita 

student n. - barratu-i; (pi.) baratoota-i 

study v. - barradha-atta; tamaara-rta (Amh.) 

stumble v. - gatantara-rta; mucucaha-coofta; mucucaadha-caatta 

stunted (adj.) - tuura 

stunted, be v. - ukura'a-roofta; qanchara-rta 

84 stupid (adj.) - gowwa 

stupid n. - gadareesa-i; daallee-ni; gadaaricha-i; roodaa-ni; 

monyii-ni (Amh.) 
stupid, be v. - daalaha-loofta 
stupidity n. - daaleessaa-ni; daaluma-ti 
stutter v. - gigisa-siifta 
stuttering n.- gigee-ni 
substance n. - nafa-i 
substitute n. - gayyaa 

succeed v. - itti ba'a-baata ; milkawa-koofta 
successful, be v. - dabra-barta 
suck v. - dhunguga-gudda; hodha-hoota; lefadha-fatta; xuuxa-xuxxa; 

xuuxadha-xatta 
sucker n. - hijinjii-ni 

suckle v. - hodha-hoota; qarchaasa-chaafta 
suddenly (adv.) - tassa 
sufficient, be v. - gaha-geeta 
suffocate v. - hudha-ta 
suffocation n. - hudhansa-i 

sugar n. - sukarii; sha'ii; sokortii-ni; sukaara-ti (Swa.) 
sugarcane n. - shonkoraa-ni (Amh.) 
suitable, be v. - ta'a-taata 
suitcase n. - saatinaa-ni (Amh.) 
summit n. - gubbaa-ni 
Sunday n. - Sambata (Orom.); Dilbata 
sundown n. - gumaani ya bu'e 
sunflower n. - suufii-ni (Amh.) 
sunken, be v. - dhaamaha-moofta; modhoka-dhotta 
sunlight n. - caama-i 
sunrise n. - biiftuu-ni 
sunset - aduun ya dhiite 
superior (adv.) - ola-olitti 
support n. - kala -kalta 

support n. - lamsa-i (Guji); irree-ni; kalchaa -ni 
support v. - fida-fidda; hirba-hirbita; hirkadha-katta; 

kiba-kibda; qarqaara-rta; gargaara-rta; saaba-bda; utuba-utubda; 

se'a-seeta; n. hirkoo-ni; n. kiboo-ni 
suppress v. - uka-ita 
suppurate v. - malaha-loofta 
suppuration n. - malaa-ni 
sure! (adj. + adv.) - mirkanna! 
surely (adv.) - silaaftu 
surpass v. - caala-lta; dabra-barta 
surprise n. - mama-i 

85 s surprised, be v. - mama-mamta 

surround v. - marsa-sita 

surrounded, be v. - gingeesa-sita 

survive v. - nyaraaqa-raxxa; qodadha-batta 

survivor n. - ba'eessa-i; ba'eettii-ni; fiiga-i 

suspect v. - ciicadha-catta 

suspend v. - fanafadha-fatta 

suspended, be v. - raraha-raata 

suspicion n. - (wal) se'achaa-ni; birraa-ni 

suspicious, be v. - suufa-fta 

sustain v. - soora-rta 

swaggering n. - buuphaa-ni 

swallow n. - raaree-ni 

swallow v. - liqimsa-sita 

swamp n. - caffaa-ni 

swap v. - jijjira-ta; 

sway v. - daaqa-axxa; fanafadha-fatta; fuutisa-tifta; roraha-ta; 

socoha-ta; roraasa-raafta 
sweat v. - damfa-fita 
sweater n. - shuraabii-ni (Amh.) 
sweep v. - harra-rta; haxaha-xata; sossa-sita 
sweeping n. - harma-miti 

sweet, be v. - urga'a-goofta; miyawa-yoofta; qunxulaha-loofta 
sweeten v. - qunxuleessa-sita 
sweets n. - karamellaa -ni 
swell v. - bokoka-kotta; bukisa-kifta; buqacha'a-choofta; burdawa-doofta; 

buupha-phta; dhussaha-soofta; furfuura-ta; itaha-toofta; kulkula-lta; 

tiibba'a-boofta; xillibba'a-boofta 
swelling n. - dhussoo-ni; iitoo-ni; kursoo-ni; quunyoo-ni ; waciba-i; 

dirmamuu-ni 
swerve v. - cilaafadha-fatta 
swindler n. - malticha-i; maltittii-ni 
swing v. - cuqqisa-qifta; furiisa-riifta; raasa-fta; rootisa-tifta; roraha-ta; 

socoha-ta 
switch v. - milisa-sita 

swollen v. - bota'a-toofta okholadha-latta; dhofaha-foofta; dhodhoofaha-foofta 
swollen (adj.) - raba; xili 
swollen eye n. - bokkoo-ni 
swollen throat, have v. - silisa-sita 
sword n. - gorraadee-ni- aflameeda-i (double-bladed); seeftii-ni; 

sheeftii-ni (Som.) 
syphilis n. - falxaataa-ni 86 s table n. - tarapheezzaa-ni (Amh.) 

taboo n. - habra-i; haraama -i (Arb.); laguu-ni 

tail n. - eegee-ni 

take (ahead of time) v. - simta-tita 

take an interest v. - yaala-lata 

take away v. - baasa-baafta; baafadha-fatta; fageessa-sita 

take care of v. - salfa-fita; fida-fidda; eegadha-gatta 

take from v. - baafadha-fatta 

take off v. - buufaadha-fatta; faaqa-faaxxa; buufadha-fatta; 

mulqa-qita; salqa-qita; irraa mura-rta 
take out v. - baasa-baafta; futa-futta 
take over v. - dhaala-lta 
take turns v. - marreessa-sita 
take v. - fuudha-fuuta; geesa-sita; qaba-qabda; qola-qolta; 

simta-tita; (one by one) gurteesa-sita 
take! - hoo!; hoodhi!; (pi.) hoodhaa 
talk v. - dubbadha-batta 
talk much v. - ogisa-ogifta 
tall (adj.) - daaqa, daaxu, daaqo; dheera 
tall (person) n. - qoortii-ni 
tamarind (tree) n. - rooqaa-ni 
tame adj. - kasso 
tame v. - matassa-sita 
tamp v. - sibrisiisa-siifta 
tan (adj.) - magaala 
tapeworm n. - minnii-ni 
tar n. - renjii-ni (Amh.) 
tarpaulin n. - sharaa-ni (Amh.) 
tassel n. - handaara-i 
taste v. - dhandhama-mta; una-ta 
tasteless v. - busha'a-shoofta 
tawny (adj.) - daallu 

tax n. - damooza (Amh.); gibira-i; koodii-ni (Swa.) 
tea (black) n. - strungii-ni (Saw., Eng.) 
tea (leaves) n. - sha'ii; majaanii (Swa.) 
teach v. - barsiisa-sifta; lenjisa-jifta; tamarsiisa-siifta 
teacher n. - barsiisaa-ni; barsiiftuu-ni; astamaarii-ni (Amh.) 
teaching n. - barnoota-i; barsiisaa-ni; tamaarii-ni 
team n. - gollii-ni 
teapot n. - moqoqoraa-ni 
tear open v. - qirqitadha-tatta 
tear v. - buta-butta; cira-cirta 
tearful, be v. - nyonyooka-yootta 
tears n. - imimaan 87 T tease v. - caacursa-sita; goyeessa-sita; qalada-ladda (Amh.); 

taphadha-phatta 
teasing n. - tapha-i 
teat n. - gurruu-ni; mucha-i 
teff n. - xaaafii-ni Amh.) 
tejj n. - daadhii; xajjii-ni (Amh.) 
telephone n. - silkii-ni (Amh.); simuu (Swa.) 
tell v. - hima-himta; odeessa-sita 
temperament n. - miira-i 
temperature n. - qandhoo-ni 
temptation n. - ilaalachaa-ni 
ten n.+ adj.- kudhani 
ten (group) n. - kurnya-i 
ten birr note n. - bondii-ni (Eng.) 
tendon n. - maceera-i; morgaha-i; ribuu-ni 
tense, be v. - dallana-nta 
tent n. - waaroo-ni 
tenth n. - kudhaneessoo-ni 
termite n. - limoo-ni; abbalimo-ni 
terrified, be v. - giddaha-doofta; murgama-mta 
terror n. - murgama-i 
test n. - fatana-i (Amh.) 
testicles n. - gungumaa-ni 
testimony n. - dhugeessaa-ni 
thankfulness n. - galata-i 
that (pron.) - ka-ta 

that (pron.) - kuni; tuni; kunini; tunini; suni 
thatch v. - kaba -kabda 
theft n. - hanna-i 
them (pron.) - isaani 

then (adv.) - duuba; eegi ; jennaani; lama; yoosi 
there, over there (adv.) - achi 
therefore (adv.) - eegi ; tanaafl; yoosi 
these (pron.) - kuni; tuni; kunini; tunini 
they (pron.) - isaani; jarra-i 
thick, be v. - kantara -rta; bora-borta; gobba-bita 
thick, become v. - bora-borta 
thicken v. - itita-ititta 
thickset (adj.) - furda, furdo, furdo 
thief n. - hattuu-ni 
thigh n. - luka-lutti, (back of thigh) albaaquu-ni; uduuda-ddi; gudeeda-i; 

mudanmuddii 
thin (adj.) - goollo; huqqaa, huqqoo, huqqoo; qalla, qallo, qallo; become 

- qalla-qalta; bonqooqa-i; qafiifa; happhi 

88 T T :hin person n. - bonqooqa-i 

:hin, be v. - bobossa-sita; gaagaama-mta; labaha-boofta; gandaha-doofta; 

gonnadha-natta; goodhaha-dhoofta; haffalaha-loofta 
hin, become v. - haaladha-latta; qerebadha-batta; xaxxacha'a-choofta 
hings n. - miha-i 

hinness n. - gandii-ni; gandisaa-ni; huqquu-ni 
hird n.+ adj. - sadeeni 
hirst n. - dheebuu-ni 

hirst v. - (livestock only) saldaqa-daxxa; dheeboodha-boota; laphisa-phifta 
hirty n. - sodooma-i 

his (pron.) - kuni; tuni; kunini; tunini; (accus.) tana (fern.); kana (masc.) 
his (one) (pron.) - tuni; tunini; kuni; kunini; kama-tama 
histle n. - sokoruu-ni 
hong n. - dhi'ee-ni; - haadimuu-ni 
horn (hooked) n. - ogoraa-ni; goraa-ni 

horn n. - qoraati-ni; (small) qilxiphee-ni; ogoraa; ragaada-i; (many) shilkii-ni 
hose (pron.) - kuni; tuni; kunini; tunini 
houghts n. - ribuu-ni 
housand n. - kuma-i 
hread n. - kirii-ni; lilaana-i 
hreat n. - dhangaa-ni; farroo-ni 

hreaten v. - aggadha -gatta; dorsisa-sifta; farrifadha-fatta; sodaachisa-chifta 
hree n. - sadi; sadeeni 
hresh v. - bonkisa-sita (Amh.); baasa-sita 
hreshing floor n. - oobdii-ni (Amh.) 

hroat n. - gomaraa-ni; liqimsaa-ni; lubbuu-ni; qooqee-ni; hookoo-ni 
hrob v. - dhawwa-dhoofta; dhudhukadha-katta; n. dhudhukachaa-ni 
hrough (prep.) - keessa, ke 
hrow v. - darba-bita; finiinsa-sita; hadha-daata 

hrow away v. - gata-gatta; - foonkolcha-chita; dabarsa-sita; hadarsa-sita 
hrust v. - hulfa-fita 

hunder n. - dibbeesa-I; dibbiisaa-ni; mandia-ita; n. - mandiaa-ni; mandiisuu-ni 
rhursday n. - Kamisa; Hamuusi 
ick n. - cinnii, dirandisa; silmii-ni; bunuunii-ni; dirandisa-i; bununi; 

dakhoo-ni; yaaqala-i 
icket n. - kiraa-ni 
ickle v. - qirqirsa-sita; qirqirsaa-ni 

ie v. - ca'a-ca'ata; duudha-ta; gudunfa-fita; hidha-hiita; mara-rta;xurisa-rifta 
ight (adj.) - dhipha, dhipho, dhipho 
ight, be v. - xiixa'a-xoofta 
ighten v. - mudda-muddita 
ightness n. - qataaraa-ni 
ill (conj.) - haga 
ill v. - obra-obrita 

89 tilt v. - kofisa-fifta 

time n. - bara-i; haga-i; sa'aatii-ni (Amh.); aduu-ni, yeroo, gafa; 

(Amh.) gizee-ni; bara; jabanna-i; hojjaa-ni; mara-i; yeroo-ni; 

-marroo-ni; next takaa tana 

time(s) n. - yo; yoi; yeroo 

time (for moving) n. - quftuma-i 

timid, be v. - daafana-nta; ceera-rta 

timidity n. - fokoo-ni 

tin (1 litre) n. - xaasaa-ni (Amh.) 

tin can n. - bibii-ni 

tingling (feeling) v. - qarqarsa'a-soofta 

tinkle v. - qilisa-lifta; n. qileesa-i 

tiny n. - burke-ni (of seeds or grain); bit n. - xuunee-ni 

tip n. - mataa-ni; fiixee-ni; ilkee-ni 

tire n. - goomaa-ni (Ital.) 

tired, be v. - dadhabba-bda 

tired, become v. - dhi'a-dhiita 

tiredness n. - sombaa-ni 

to - -fi (suffix); gara 

to you - sii 

toad n. - raacha-i 

toadstool n. - abbaa marqoo-ni; marqoo-ni; shoobaa-ni 

toast v. - akaawwa-akoofta or akaha-akoofta 

tobacco n. - sabala-i; tamboo-ni; bachoo-ni; hobossa-i 

today n. - ardhaa-ni 

toddler n. -da'ima-i 

toddling n. - galifoo-ni 

toe n. - quba-i 

together n. - shanacha-i; wal; wol 

tolerance n. - obsa-i; obsaa-ni 

tolerate v. - baadha-baata; obsa-obsita 

tomato n. - nyanyaa-ni (Swa.) 

tomb n. - irreesa-i 

tomorrow n. - borii-ni 

tongs n. - qadhabaa-ni 

tongue n. - arabba-i 

tonight n. - edana 

tonsure n. - bantii-ni 

too (adv.) - ammalle 

tooth (teeth) n. - ilkaani; ma'eela-i 

toothbrush n. - rigaa-ni 

top n. - mataa-ni; fiixxee-ni; gubbaa-ni; kurree-ni 

torch n. - batterii-ni (Eng.) 

torment v. - gama-gamta; makharsa-sita; mudda-muddita 

90 T torn, be v. - cita-citta; tarsa'a-saata 

torrent n. - lollaa-ni 

torso n. - agooda-i (of people), upper ( of animals) agooda-i; 

torso - qoma, laphee 
tortoise n. - qocaa-ni 
total n. - cufa 

totter v. - daaqa-axxa; gatantara-rta; leleqa-lexxa 
touch v. - tuqa-tuxxa 
towards (prep) - gara 
trace n. - faana-ti 
trachea n. - qooqee-ni 
track n. - faana-ti 
track v. - hordooffa-fta 
trade v. - dilaala-lata (Amh.); daldala 
trader n. - gurguraa naqaa 
tradition n. - aadaa 
trailer n. - gareetaa-ni 

train v. - lenjisa-jifta; barsisa-sifta; matassa-sita 
traitor n. - kaadaa -ni(Amh) 
trample v. - dhiita, dhiitta; looba-bda 
tranquility n. - caqali-ni 
transfer v. - jijira-ta; qayarama-ta (Amh.) 
transgress v. - takkaarfadha-fatta 
translator n. - turjubaana-i; afinaqii-ni (Amh.) 
transparent, become v. - saamphala'a-loofta; xaxxacha'a- coofta 
trap n. - xuruuraa; qambara-i (Amh.); v. - xuruura-rta 
travel food n.- wareega; sinqii-ni (Amh.) 
traveler n. - ideemaa-ni; ideemtuu-ni 
tray n. - sahaniiyaa-ni 
tread on v. - dhiita-dhiitta 
treat carefully v. -karkarsa -sita 

treat medically v. - walaana-nta; medical treatment n. - walaansa-i 
tree n. - muka-i 
trek n. - kunna-i 
tremble v. - holladha-latta; hollachaa-ni; reeqisa-qifta, socoha-coota; 

chocoha-coota 
tribe n. - saabaa-ni; gosa 
trick v. - soba-sobda 
trigger n. - qaataa-ni (Amh.) 
trim v. - qunquma-mta; quruuxa-ruuxxa 
tripod n. - gulichaa-ni 
trot v. - sussuka-sutta 
trouble n. - adaaba-i 91 T T trouble n. - baqaa-ni, rakoo-ni; ciqicciqii-ni (Amh.); bakaakaa-ni; 

dhiba; nartii-ni (Amh.); dhindhisaa-ni; dhiphuu-ni; hooloo-ni; 

qashihi'aa-ni 
trouble v. - dhiba-dhibda; maassa-sita 
trouble, have v. - gaargala-lta; bakaka-katta; yaala-lta 
troubled, become v. - muddadha-datta 

troublemaker n. - jallaa-ni; quufenyaa-ni (Amh.); kakarii -ni (Amh); karmura -i 
trough n. - gomboo-ni; nannigaa-ni 
trousers n. - hidhaa-ni; bolalee-ni (Amh.) 
truant n. - algala-i 
true (adv.) - qubo; dhugaa 
true! - mirkanna! 
truly (adv.) - dhugumaa 
trumpet n. - magalata; xurumbaa-ni (Amh.) 
trumpet v. - maraasa-sita 
trunk (elephant) n. - oddoo-ni; humbii 
trust v. - amana-nta 
trust n. - dhugeefachaa-ni 
truth n. - dhugaa-ni; jeemfa-i 

try v. - halaaqadha-qatta; moqora-rta (Amh.); itti gama 
trypanosomiasis n. - (sleeping sickness) - (camels) dhukaana-i; 

(cattle) awarsa, gandii, luuxaa 
tsetse fly n. - kitaana-i 

Tuesday n. - gebaya diqqo; Maksenyo (Amh.) 
tuft n. (of hair) - guutuu-ni 
turban n. - malakeena-i 
turban (dark) n. - ruufa-ti; (white) - surree-ni 
turn (take turn) v. - taraa-ni (Amh.); marroo 
turn back v. - rara-rarta 
turn over v. - gombisa-bifta 
turn v. - gargala-ta; jiiroo-ni; qonyee-ni 
turn-off n. - gorsumaa-ni; jiroo 
turtle n. - qocaa-ni 

tusk n. - ilka arba; kalaadii; ilka-ilkiti 
tweezers n. - baasaa-ni 
twenty n. - didama-i 
twice (adv.) - yo lama 
twin n. - lakuu-ni 

twine v. - ca'a-ca'ata; - michira-rta 
twinkle v. - calalaqa-laxxa 
twist n. - dagalee-ni; foloqa-i 
twist v. - borcha-chita; mamara-ta; mara-rta; maxxaaria-rita; michira-rta; 

midhisa-sita; ca'a-ca'ata; caasa-caafta 
twisted, be v. - midhika-dhitta; daba-dabda; meeladha-latta 

92 two n. - lacuu-ni; lama; lamaanuu-ni 
two-colored v. - shooma-mta 
type n. - gosa-i u udder n. - gurruu-ni; qalaamee-ni 

ugliness n. - koroomaa-ni 

ugly (adj.) - gonjoba; n. - dhanqalee-ni 

ugly, be v. - homforoqa-roxxa 

ulcer n. - gilindee-ni 

ululate v. - ililisa-lifta 

umbilical cord n. - handhura-ti 

umbrella n. - xilaa-ni (Amh.) 

unable, be v. - abeeba, bda 

unable, become v. - silala-ta 

unapproachable, be - mandiida-dda 

unattractive (adj.) - gonjoba; dhanqalee-ni 

unattractive, be v. - hommforoqa-roxxa; koroomaha-moofta; busha'a-bushoofta 

unbind v. - hiika-hitta 

uncle n. - abbuyaa; abba diqa 

unclean n. - haraama-i (Arab.) 

unclear (word) n. - mooda-i 

unconscious, be v. - wagaggaha-goofta 

uncooked (adj.) - dheedhi 

uncountable n. - kunkii-i 

under (prep.) - jala; jalaa 

underdone (adj.) - dheedhi 

undershirt n. - shamisii-ni (Fr.) 

underside n. - jala-i 

understand v. - agara-rta; arga-gita; beeka-beeta; dhagaha-geetta; 

hubadha-batta; qorqoradha-ratta 
understanding n. - beekumaa-ni 
undertake v. - jalqaba-bda 
uneducated (person or animal) n. - mooga-i 
uneven (place) n. - toronjii-ni 
uneven n. - kakatee-ni 
uneven, be v. - golompadha-fatta; quuqa-quuxxa; quuqawa-qoofta; 

saakarawa-roofta 
unevenness n. - karanchaa -ni 
unexpectedly (adv.) - lafiifo; tassa 
unfair, be v. - riiqa-riixxa 
unfasten v. - hiika-hitta 
unfold v. - diiga-diidda 
unhappy, be v. - ooda-oodda; oodaha-doofta; luuxaha-xoofta 

93 uniform(ly) (adj and adv..) - qixxee 

unimportant n. - (person) haara-i 

uninhabited (area) n. - raassaa-ni 

unintelligent n. - gadareesa-i; daallee-ni 

unity n. - obbolumaa-ni; obboleeyyuma-ti; walumaa-ni 

unkempt, be v. - huuraha-roofta 

unknowingly (adv.) - lafiifo 

unlawful n. - haraama-i (Arb.) 

unless (conj.) - malee 

unmarried girl n. - galtama; foodoo-ni (Gab.) 

unmoving v. - sibra-brita 

unpleasant (thing or condition) n. - bohee-ni; bangee-ni 

unpleasant, be v. - koroomaha-moofta 

unrefined (adj.) - qarchacha 

unripe (adj.) - bargoo-ni; qaracha-i 

unripe v. - bargaha-goofta; magarra-rta 

unsteady (child) n. - galilfoo-ni 

unsure, be v. - tnatamaha-moofta 

untended (adv.) - hadiyoo 

untidy n. - adayyuu-ni, a disorganized, slovenly person; 

(housewife) - bosaha-i, adayyuu; onticha-i; shufuroo-ni (Amh.) 
untidy, be v. - hoxxaha-xoofta 

untie v. - fura-furta; gadhiisa-dhiifta; hiika-hitta; mulqa-qita 
until (prep. + conj.) - haga 
untrained, be v. - mandiida-dda 
up (adv.) - ola-olitti 
upon (prep.) - irra 
upper arm n. - uduuda-ddi 
upright (adj.) - looko 
uproar n. - caara-i; wacaa-ni 
upset v. - laaba-laabda 
upset, be v. - mufadha-fatta 
urge v. - ejachiisa-ciifta; n. - araadda -i 
urinate v. - fincaha-coofta 
urine n. - fmcaani 
us (pron.) - nu 
useful (thing) n. - doobla-i 
useless (adj.) - dootu; goofoo 
useless ! - bilash! (Amh.); 

useless (adj.) - (Amh.) bilash; waan muyoo; muyoo; baaku; duwwa; 
useless (person) n. - bozonee-ni ; duriyyee-ni (Amh.); algala; midissaa-ni; 
useless, be v. - seseega-seseedda; bufa-fita; 

v. become muyadha-yatta 

uterus n. - saaba-i 

94 U V vaccinate v. - kataba-bta 

vaccination n. - kitibaatii; talalla-ni (Amh.) 

vagabond n. - algalaa; ranjula-i 

vagina n. - booda-i; muxee-ni; buqa 

vague n. - coora-i 

vague, be v. - huraha-roofta; tantamaha-moofta; wara'a-roofta 

vagueness n. - tantammii-ni 

valley n. - dareera-i; balee-ni 

value n. - gatti-ni 

vanish v. - cali + jedha 

vantage (point) n. - doofii-ni 

vegetable (leafy green) n. - raafuu-ni 

vegetation (dense) n. rima-i 

vein n. - gonnee-ni; idda-i; moola-i 

venerate v. - sarma-mita; saalfadha-fatta 

vertebrae n. (cervical) - horroo-ni 

very (adv.) - guddoo 

vest n. - shamisii-ni (Fr.); shisii-ni (Fr.) 

view n. - mullii-ni 

vigor n. - humna-iti 

village n. - ollaa-ni; (ritual) - yaa'a; warra-i; warreena-i 

violate v. - dadara-rta 

virgin land n. - bajjii-ni 

visage n. - fuula-i 

viscera n. - marumaani 

visible, be v. - mulladha-latta 

visible, become v. - futisa-tifta 

vision n. - daayyaa-ni 

visit n. - (for business) imaltuu-ni 

visiting n. - oolii-ni 

visitor n. - ideemaa-ni; ideemtuu-ni; keessumaa-ni 

voice n. - qoonqoo-ni; gollaa-ni; (weak) v. - mararisa-rifta 

volcanic crater n. - boqee-ni 

volcanic stones n. - booralee-ni 

vomit v. - bulgafadha-fatta; didiga-dda; alqafadha; (repeatedly) haqisa-qifta; 

voracious (person) n. - glutton - agarii-ni; want to qooqifadha-fatta 

vow n. - kakuu -ni; didhaa-ni 

vulgar, speak v. - laalifadha-latta 

vulnerable parts n. - dhalluu-ni 

vulture n. - alaatii-ni, sabooba-ni; simphira-ti; (hooded) - rummicha-i 

vulva n. - (of animal) fagara-ti 95 w waddle v. - bakaafa-fta 

wage n. - musaraa-ni; damooza-i (Amh.) 

wail v. - nyonyola-lta; oa-oota; wakala-ta 

waist n. - hidhaansa-i; mudhii-ni 

wait v. - eega-eedda 

waiting n. - eegachaa-ni 

walk (bent over, stooped over) v. - luluka-lutta 

walk v. - dhaqa-daxxa;deema-mta; yaa-ta 

walking n. - sadhaba-i 

wall n. - edeeda-i; (Amh.) girgiddaa-ni 

wander v. - algala-lta; labba-labda; qixisa-xifta 

want v. - barbaada-badda; fedha-fetta; halcha-chita 

war n. - waraana; weeraa-ni (Amh.); duula; lola; oolkii-ni (Amh.) 

warm v. - koosa-sita; qaanqamadha-matta 

warm, be v. - buluqa-luxxa; fuura-rta 

warn v. - dhaama-mta 

warning n. - dhangaa-ni 

warren n. - dhukuu-ni 

wart n. - kormomaani 

warthog n. - goljaa-ni 

wash v. - dhiqa-dhixxa 

wasp n. - sonsa-i; sonsoha-i 

wasted v. - harcaha-caata 

watch v. - laala-laalta; qorqora-rta 

watchman n. - qaafira-i (Som.); zebenya (Amh.); salfaa 

water n. - bisaani; (salty) - kuroo-ni 

water pipe n. - tubboo-ni; bomba-ni 

water v. - obaasa- obaafta; oggaha-geeta 

waterbuck n. - doomsoo-ni 

waterfowl n. - dakiyee-ni 

watering (of cattle) n. - obaa-ni 

watering n. - limaalima-i (second day after ) 

watering of cattle n. - too'otii-ni; too'icha-i 

waterpot n. - taarii-ni 

watery v. - soolaha-loofta; (adj.) soolicha; soolitti 

waxing, moon (shiny) n. - addii, addeesa-i 

way n. - kara -ni 

we (pron.) - nu 

weak (adj.) - baaku; bakti; batti; dootu ; happhi ; muyoo; 

v. become muyadha-yatta; qafiifa; yara, yartu, yaroo; dhedhanno 

weak (person) n. - dannabaa-ni; midissaa-ni; mujujaa-ni; laacaa-ni; 

(thing or person) n. - kochora-i; bullaa-ni 
weak spring of water v. - adaha-adaata; n. madda-iti, adaadii- ni 96 w weak, be - daafana-nta; dadhabba-bda; gaagaama-mta; 

kammaha -maata; labaha-boofta; qodhabaha-boofta; 

bufa-fita; dhokadha-katta; gonnadha-natta; goodhaha-dhoofta; 

mujuja-mujujja; qeeta'a-toofta; soonso'a-soofta; taadha'a-dhofta; 

wara'a-roofta; wintaha-toofta; n. (thing) qeetii-ni; 

weak, become v. - dhi'a-dhiita; haaladha-latta ; jinfaha-foofta; 

seseega-seseedda; xexxepha-phta; abeeba-bda 
weaken v. - taadheessa-sita 
weakling n. - mucee-ni 
weakness n. - koolee-ni; koolawaa-ni; laafina-i; lulama-i; lulamaa-ni; gandii-ni; 

gandisaa-ni; huqquu-ni; leleqaa-ni 
wealth n. - horii-ni; hormaata-i 
wealthy, be v. - macha'a-choofta 
weapon n. - dullaa-ni (Amh.); bokkuu 
weave v. - hodha-hodhita; xaxa-xaxxa 
weaving n. - dha'icha -i 
web n. - saaphuphaa-ni 
wedding n. - fuudha; oroosa-i (Swa.) 
Wednesday n. - Robi; dabsu gebaya diqo 
weed v. - araama-mta; weeding n. - araamaa-ni; golgaala-lta (Amh.); 

keessaa guura 
weep v. - boo'a-boota; qarcha'a-chaata 
weeping n. - imimaan 
weevil n .- daanoo-ni (Amh 

weigh v. - mizaana-nta (Swa.); n. kiiloo-ni. (Ital.); mizaana-i (Swa.) 
weighty (adj.) - ulfa, ulfo, ulfo 

well (adj.) - baara, baartu, baara; (pi.) babaaro; sirri; dhugaa 
well (adv.) - shonaani; sonaani 
well (of water) n. - tulaa-ni; eela-i 
well cooked v. - bilchaadha-chaata 
well, be v. - fayya-fayyita 
well-being n. - finna-i 
well-informed n. - saricha-i; saritti-ni 
well-mannered (adj.) - kasso 
welt n. - dirmamuu-ni 
wet (adj.) - jiidajiitujiido; dhedhanno 

wet, be v. - coollaha-loofta; dabana-nta; faltaha-toofta; nyonyooka-yootta 
wetness n. - dabana-i 
what about? - ho? 
wheat n. - dargayyee; qamadii-ni 
wheedle v. - sobadha-batta 

wheelbarrow n. - kareeta -i (Ita); gaarii-ni; gareetaa-ni 
wheeze v. - xiixa-xiixxa 
wheezing n. - xiixaa-ni 

97 w when (adv. + conj.) - adoo, atoo; gaafa; haga 

when? - yoomi? 

whence - eessaa? 

where - eessa; yo + u tense 

where (?) - gara; garami? me? 

where from? - eesaa? 

where is it (he)? - mere? 

where then? - mere? 

where? - eessa 

whey n. - dhamma-ti 

which (pron.) - ka-ta 

which way? - eessa? 

which? - which one? - kami ?,tami? 

while ( conj. + adv.) - adoo, atoo 

whine n. - boo'a-boota 

whinny v. - imimisa-sita 

whip n. - halangee-ni (Amh.); qacee-ni; lichoo-ni; harcumee-ni 

whip v. - dhaana-nta; facisa-cifta; 

whir v - burisa-rifta 

whisper v. - hasaasa-hasaafta; hasaasaa-ni 

whistle v. - phiiphisa-phifta; fiissa-sita; gently v. - shawisa-wifta 

n. phiiphiisa-i; fiiquu-ni; fulidoo-ni; fiissa-i 
white (adj.) - adii (kallaate); calqi ; boroora (for horses and mules) 
white, become v. - addaadha -datta; n. whiteness- addeenna 
who (pron.) - ka-ta 
who(m)? - eennu? 
who?- kami?,tami 
wholesome n. - sifaa-ni sifeesaa-ni 
whom (pron.) - ka-ta 

whooping cough v. - yiika'a-koofta; n. yiikee-ni 
whose (pron.) - (fern. )ta; (m) ka 
wick n. - kirii-ni 
wickedness n. - qasihi'aa-ni 
wide (adj.) - bala, balo, balo 
widen v. - diriirsa-sita; fada-fadda 
wife n. - niitii-ni; nadheeni; 
wild animal n. - busawwa-i; bineensa-i 
wild dog n. - sarree diidaa; ya'ii-ni; yayii-ni 
wild, be v. - mandiida-dda 
will n. - fedhii-ni 
win v. - curda-dita; jaarsa-sita 
wind n. - (strong) bubbee-ni; (normal) qileensa 
windpipe n. - lubbuu-ni; qoonqoo-ni 
windy and cold v. - qiida'a-doofta; n. qiidaa-ni w wink v. - qisa-qicca 

winner n. - qolchaa-ni 

wipe (out) v. - sossa-sita; haaqa-xxa; haxaha-xata; xuruuradha-ratta 

wiped out v. - mutuqa-tuxxa; (adj.) - muiuuqi 

wire n. - shiboo-ni (Amh.) 

wisdom n. - qarumaa-ni; jeemfa-i 

wise (adj.) - qaro 

wise person n. - qafa-i 

wish v. - fedha-fetta; fedhii-ni 

wishing n. - bagga-i 

witchdoctor n. - murmicha-i, murmittii-ni 

with (prep.) - bira 

with you - siini 

withdraw v. - dachaha-chaata; dhedha-dheta 

withdrawn, be v. - sulfaama-mta; ulfaama-mta 

wither v. - kokotaha-toofta; qamaacha'a-chaata; qanchoradha-ratta; 

risa-rifta; xoolaga-laadda 
within (prep.) - keessa, ke 

without (prep.) - adoo, atoo see - agara-rta, arga; malee 
without, be v. - koomadha-matta 

witness n. - dhugeessaa-ni; nama dhugaa; misikirii-ni( (Amh.) 
witness v. - dhugaa taha; naqasa-naqafta 
wobble v. - batatisa-tifta; fuutisa-tifta; leleqa-lexxa 
woman n. - uwwa-iti; (married) n. - niitii; nadheeni 
womanhood n. - uwwa-iti 

women n. - beera-ti (usually used in the plural); nadheeni 
wood n. - muka-i 
wood strips n. - filxii-ni (Amh.) 
woodpecker n. - tumaaddissa-i 
word n. - dubbii-ni 
work n. - hujii-ni; hojjaa-ni (Oro.) 

work v. - hojjadha-atta; (slowly) hiriha-rita; goodha-dhatta (Shoa) 
world n. - lafa-ti 

worm n. - raamoo-ni; (nasal) - furudoo-ni 

worn (adj.) - dullacha, dullatti, dullacha; moofa, mooftu, moofoo; rapha; raqa-i 
worn out v. - bututa-tutta; goblola-lta; hacimpheera-rta; hofoofa-foofta; 

kotota-totta; subuqa-buxxa 
worn-out cloth(es) - wadaaree-ni 
worried, be v. - luuxaha-xoofta 
worry v. - na'a-naata; carraaqa-raxxa; dhindhisa-sita;; nyaraha-raata; yaada-dda; 

n. - moosaa-ni; dhindhisaa-ni 
worthless (adj) - muyoo; - yara, yartu, yaroo; 

v. become muyadha-yatta 

n. (person or thing) - hoxxee-ni 

99 3 5282 00717 2508 

v would - silaa 

v wound v. - dira-dirta; n. - madaa-ni 

wounded, be v. - madaha-doofta 

wreck v. - gasta-gatta 

wrestle v. - wal qaba-qabda 

wring v. - borca-borchita; kuucha-kuuccaa; michira-rta 

wrinkle v. - risa-rifta or richa; v. minyeesa-sita; n. miinya-yiti; 
nyoora-i; qanchora-i 

write v. - barreessa-sita; qora-qorta; xaafa-fta (Amh.) 

^ wrong, be v. - yakka-kita 

^ wrong, do v. - giica-giicca 

u wrongdoing n. - eebee-ni 

w v x-ray n. - raajii-ni (Eng.) yawn v. - amommadha-matta ^K 

year n. - waggaa-ni; ganna; bara-i; (the past year) barana ^ 

w year after year n. - barbaraa-ni 

w yell v. - carrisa-rifta; iya-iyita; n. iyana-ti 

yellow (adj.) - birtee 
w yellowish (adj.) - daallu 

yes - yaa (m); yeh(f) 

yes! - ee'ee 

yesterday n. - kale; kaleesa -ni 

yet (adv. + conj.) - ammalle 

you (pron.) - isan; (voc.) isii; si; atini; sii (dative); siini (ablative) 

young n. - ilmee-ni 

young (animals/children) n. - lammacha-i; lammootta-i 

young (thing) n. - cuqaa-ni 

youngster n. - agooroo -ni; of animals or small children), (ijoollee agooro( 

youngster n. - gurbaa-ni 

youngsters n. - yarsuma-i 

your (pron.) - kanke, tante, ke, te 

your - (possessive pron.) keessani, teessani; (sing.) kanke, tante; keeti, teet 

yourself (pron.) - ufi 

youth n. - ka'ima-i; yarsuma-i w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

f 

zebra n. - harree diidaa 

zigzag v. - qatamura-rta; n. qatamura-i; sokharee-ni 
w ^ 

W! 

5891, 

100 Wert 
Bookbinding 

Grantville, PA 

2011 

'"We're QpaUtij 'Bound"] 

'%- 


Reverend Vincent Ste Catholic missionary organization called tl 
Spiritans. He and his colleagues have live* 
with and worked among the Borana peop 
of southern Ethiopia since 1975. lives of the younger generation through education. To this end the 
Spiritans operate three primary schools. 

Depending on the means at their disposal, the Spiritans help a 
number of students through high school and university. Anyone 
'to is interested in assisting the Spiritans in their aid to students s 
e second and third levels of education can contact them at 
spborana @yahoo. com.